Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:CC0

Trafikutskottets verksamhet

riksmötet 1999/2000

 

 

 

1999/2000

TU

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet handlägger frågor om väg-, järnväg-, sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik (IT) samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör tra-fikutskottets beredningsområde.

Trafikutskottets sammansättning 1999/2000

Ledamöter:

Monica Öhman (s), ordförande

Sven Bergström (c), vice ordförande

Per-Richard Molén (m)

Jarl Lander (s)

Hans Stenberg (s)

Karin Svensson Smith (v)

Johnny Gylling (kd)

Tom Heyman (m)

Krister Örnfjäder (s)

Lars Björkman (m)

Monica Green (s)

Inger Segelström (s)

Stig Eriksson (v)

Tuve Skånberg (kd)

Birgitta Wistrand (m)

Mikael Johansson (mp)

Kenth Skårvik (fp)

 


Suppleanter:

Claes-Göran Brandin (s)

Jan-Evert Rådhström (m)

Christina Axelsson (s)

Lisbet Calner (s)

Sture Arnesson (v)

Magnus Jacobsson (kd)

Lars Elinderson (m)

Anita Jönsson (s)

Jeppe Johnsson (m)

Berndt Sköldestig (s)

Leif Jacobsson (s)

Lars Ohly (v)

Amanda Agestav (kd) – t.o.m. 2000-01-31

Lars Gustafsson (kd) – fr.o.m. 2000-02-01

Elisabeth Nyström (m)

Gunnar Goude (mp)

Viviann Gerdin (c)

Elver Jonsson (fp)

Per Westerberg (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Nils-Erik Söderqvist (s) – fr.o.m. 2000-11-04

Lena Sandlin-Hedman (s) – fr.o.m. 2000-11-04    

Eva Flyborg (fp) – fr.o.m. 2000-02-24

Kansli:

Anders Engdahl, kanslichef

Göran Nyström, föredragande

Gunnar Järnebeck, föredragande

Jan Högberg, byråsekreterare

Ann-Charlotte Eklund, byråassistent

Revisionsdirektör Karin Rudberg har tjänstgjort under hösten 1999 och våren 2000 och f.d. föredraganden i utskottet Knut Gunnar Bergman har tjänstgjort under våren 2000.


Verksamhetens omfattning

Sammanträdestid

Under riksmötet höll utskottet 27 sammanträden. Den totala sammanträdes- tiden omfattade 40 timmar och 25 minuter.

Betänkanden

Utskottet lämnade 12 betänkanden till kammaren enligt följande:

§         1999/2000:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

§         1999/2000:TU2 Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter (prop. 1998/1999:123),

§         1999/2000:TU3 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 (skr. 1998/1999:111),

§         1999/2000:TU4 Vägverket, Banverket och miljön (förs. 1999/2000:2),

§         1999/2000:TU5 Trafiksäkerhet m.m.,

§         1999/2000:TU6 Marktjänster på flygplatser (prop. 1999/2000:41),

§         1999/2000:TU7 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m.          (prop. 1999/2000:51),

§         1999/2000:TU8 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden               (prop. 1999/2000:57),

§         1999/2000:TU9 Ett informationssamhälle för alla                                     (prop. 1999/2000:86 delvis),

§         1999/2000:TU10 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. (prop. 1999/2000:66),

§         1999/2000:TU11 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.                    (prop. 1999/2000:78),

§         1999/2000:TU12 Ändring i lagen om radiokommunikation.

I betänkandena behandlades åtta propositioner, en skrivelse från regeringen och ett förslag från Riksdagens revisorer jämte 31 motioner som väckts med anledning av de nämnda ärendena, 203 motioner från den allmänna motionstiden hösten 1999 och en motion från den allmänna motionstiden hösten 1998.

Under den allmänna motionstiden hösten 1999 remitterades 331 motioner till trafikutskottet.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har avgivit tre yttranden – två till finansutskottet och ett till utbildningutskottet. I yttrandena behandlades 3 propositioner och 21 motioner.

1999/2000:TU1y till Utbildningsutskottet

Forskning för framtiden – en ny organisation för forskningsfinansiering (prop. 1999/2000:81 delvis),

1999/2000:TU2y till Finansutskottet

1999/2000:TU3y till Finansutskottet

Tilläggsbudget för 2000 – utgiftsområde 22 Kommunikationer

(prop. 1999/2000:1 delvis).

Diarieförda handlingar

I riksdagens diarieföringssystem (Riksdia) har trafikutskottet inregistrerat 178 st. handlingar och dokument.          

Uppvaktningar, information, besök m.m.

·         den 13 oktober 1999 – av Stockholms Hamn,

·         den 20 oktober 1999 – av E 20-gruppen om utvecklingen av väg E 20 genom västra Götaland,

·         den  3 november 1999 – av Hälsingerådet om utbyggnad av väg E 4, Enånger–Hudiksvall och snabbtågsanpassning av stambanan genom Hälsingland,

·         den 3 november 1999 – av Inlandsbanan AB,

·         den 4 november 1999 – av Kommunikationsberedningen om dess verksamhet,

·         den 17 november 1999 – av Norrlandshandelskamrarnas Trafikpolitiska Råd,

·         den 2 december 1999 – av Banverket om dess verksamhet,

·         den 16 februari 2000 – av SkyCab AB,

·         den 15 mars 2000 – av Banverkets norra banregion, Vägverket region norr, länsstyrelserna i Västerbottens, Norrbottens och Gävleborgs län om infrastruktursatsningar i norra Sverige,

·         den 22 mars 2000 – av Projekt Norge-Vänerlänken och Partnerskap Bergslagsbanan om investeringsbehoven för utbyggnad och upprustning av järnvägarna Norge-Vänerlänken och Bergslagsbanan,

·         den 5 april 2000 – av X-trafik Gävleborg om tågtrafiken i regionen,

·         den 5 april 2000 – av Skogsindustriernas Transportkommitté,

·         den 12 april 2000 – av SJ, Tågkompaniet och BK-Tåg om ändrad verksamhetsform för SJ (prop. 1999/2000:78),

·         den 25 april 2000 – av Konkurrensverket om konkurrenssituationen på järnvägsmarknaden,

·         den 8 maj 2000 – av Vägverket om Vägverkets syn på 2000 års ekonomiska vårproposition,

·         den 9 maj 2000 – av Näringsdepartementet om accessnätet och yttrandefrihetsgrundlagen,

·         den 18 maj 2000 – av SAS om ev. ny flygplats på Södertörn,

·         den 14 maj 2000 – av Banverket om en lägesbeskrivning beträffande utredningen om järnvägstunneln genom Hallandsåsen. Vid informationen deltog även Miljö- och jordbruksutskottet.

Seminarium och offentlig utskottsutfrågning

Utskottet arrangerade under riksmötet tre seminarium och en offentlig utfrågning:

den 14 oktober 1999 ett seminarium om alternativa modeller för vägfinansiering med deltagande av Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Statskontoret,  Vägverket, Vägföreningen, Svensk exportkredit och Skanska,

den 16 november 1999 ett seminarium om flygsäkerheten med deltagande av Luftfartsinspektionen, Statens haverikommission, Kungliga svenska Aeroklubben (KSAK), SAS, Svensk Pilotförening och Trafikhögskolan i Ljungbyhed,

den 24 februari 2000 en offentlig utfrågning, tillsammans med Näringsutskottet, om ökad konkurrens på telemarknaden med deltagande av Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och fyra operatörer; Telia, Telenordia, Europolitan och  MCI WorldCom,

den 6 april 2000 ett seminarium om trafik och miljö med deltagande av Naturvårdsverket, Vägverket, Svenska naturskyddsföreningen, Institutet för miljömedicin och Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Studiebesök och studieresor 

Under riksmötet har utskottet gjort följande besök och studieresor:

·         Väg- och trafikforskningsinsitutet i Linköping – den 11 oktober 1999,

·          Svensk Bilprovning AB – den 13 oktober 1999,

·          Ericsson Sverige AB i Kista – den 21 oktober 1999,

·          SAAB Automobile i Trollhättan – den 1 november 1999,

·          Svenska Kommunförbundet – den 24 november 1999,

·          Vägverket i Borlänge – den 29–30 november 1999,

·         Banverket i Borlänge – den 21 februari 2000,

·         Statens järnvägar – den 23 februari 2000,

·         Industriförbundet – den 8 mars 2000,

·         Länsstyrelsen i Stockholms län – den 9 mars 2000,

·         Luftfartsverket om en ev. ny flygplats på Södertörn – den 21 mars 2000,

·         Telia i Farsta, tillsammans med Näringsutskottet, om IT-frågor – den 22 mars 2000,

·         Volvo Cars Safety Centre i Göteborg – den 4 april 2000,

·         Riksdagens revisorer – den 5 april 2000,

·         Svenska Lokaltrafikföreningen – den 12 april 2000,

·         Destination Gotland och länsstyrelsen på Gotland  – den 16 maj 2000.

Besök från utlandet

Under riksmötet har utskottet mottagit två besök från utlandet, den 22 februari 2000 av Polens trafikutskott och den 1 mars 2000 av Norges trafikutskott.


EU-frågor

Näringsdepartementet lämnade trafikutskottet information vid fyra tillfällen.

Dagordningen för den 1 december 1999 – inför ministerrådets möte med transportministrarna den 9–10 december 1999 – tog bl.a. upp frågor om satellitnavigeringssystemet Galileo, ny utveckling för de europeiska järnvägarna (tilldelning av tåglägen, uttag av banavgifter, driftskompabilitet, minskning av flaskhalsar m.m.), arbetstidens förläggning för mobila arbetstagare, inrättande av en europeisk luftfartsmyndighet för säkerhet (EASA), flygtrafikledning, bemanningsvillkor för sjöfolk, indikatorer för transport och miljö, dialog mellan EU och USA på luftfartsområdet samt om lufttransporter och miljö.

Den 9 februari 2000 lämnades information om departementets planering inför det svenska ordförandeskapet i EU år 2001. Av föredragningslistan framgår att bl.a. följande frågor kunde komma att aktualiseras under ordförandeskapet:

·         Integrering av miljöhänsyn i transportpolitiken

·         Ten-T

·         Yrkestrafik

·         Luftfart

·         Tätortstrafik

·         Revidering av den gemensamma transportpolitiken

·         Telereglering – 1999 års översyn

·         eEurope – ett informationssamhälle för alla.

Den 22 mars 2000 – inför transportministermötet den 28 mars – informerades utskottet ånyo om satellitnavigeringssystemet Galileo, om lufttransporter och miljö, om inrättande av EASA och om driftskompabiliteten i det europeiska järnvägssystemet. Andra informationspunkter gällde trafiksäkerhet, sjösäkerhet och inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum.

Den 26 april 2000 gällde informationen frågor som skulle behandlas vid teleministermötet den 2 maj 2000, om bl.a. Europas ståndpunkter inför världsradiokonferensen år 2000, översyn av regelverket för elektronisk kommunikation, vissa posttjänster och inrättandet av en särskild domän, EU, internetförvaltningens organisation och tillgång till s.k. lokala slingor.

Utskottet har registrerat 103 st. inkomna EU-dokument.     

Uppföljning och utvärdering

Under verksamhetsåret har uppföljning och utvärdering prioriterats. Det gäller såväl granskningar av tidigare riksdagsbeslut som undersökningar av aktuella frågor inom trafik- och kommunikationsområdet.

Ett viktigt inslag i detta arbete har varit att granska tillgänglig kunskap och den information som presenteras för riksdagen. Utskottet har i flera sammanhang ställt krav på ett förbättrat beslutsunderlag från regeringen som mer tydligt belyser effekter och resultat. Som exempel på frågor som uppmärksammats kan nämnas önskemål om mer utvecklade konsekvensbeskrivningar, uppföljningar av tidigare riksdagsbeslut och utredningar om skilda frågor. I samband med behandlingen av budgetpropositionen har utskottet också angett hur det anser att systemet med mål- och resultatstyrning kan utvecklas. Det gäller bl.a. förbättrad läsbarhet av regeringsförslag, tydligare anslagsredovisningar, vidareutveckling av resultatredovisningar, utförligare konsekvensbeskrivningar och belysning av internationella perspektiv  (prop. 19999/2000:1 utg.omr. 22, bet. 1999/2000:TU1, rskr. 1999/2000:85).

En viktig del i utskottets granskningsverksamhet är vidare att bereda förslag från Riksdagens revisorer. Under året har utskottet behandlat ett förslag från revisorerna om hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter (förs. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:TU4, rskr. 1999/2000:148). I sammanhanget kan vidare nämnas att revisorerna under året redovisat tre förstudier inom utskottets beredningsområde som behandlat Sjöfartsverket (Sjöfartsverkets sjösäkerhetsarbete), AB Svensk Bilprovning (AB Svensk Bilprovning – mer än kontrollbesiktning) och planeringssystemet för investeringar i trafikens infrastruktur (nya vägar till vägar och järnvägar). Utskottet föreslår också att revisorerna skall granska olika frågor. Under verksamhetsåret har utskottet föreslagit att revisorerna skall granska dels konsekvenser för medborgarna och för kostnadseffektiviteten av avregleringar inom trafikutskottets verksamhetsområde, dels hur Luftfartsverket bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. I sammanhanget kan nämnas att i revisorernas granskningsplan för hösten 2000 och våren 2001 ingår en förstudie om konsekvenser av avregleringar inom trafiken.

Som ett led i granskningsverksamheten anordnar utskottet vidare seminarier och utfrågningar om aktuella frågor. Under verksamhetsåret har tre seminarier arrangerats, nämligen dels om alternativa modeller för vägfinansiering, dels om flygsäkerhet och dels om trafik och miljö. Vidare bör framhållas att i samband med uppvaktningar och studiebesök liksom vid utskottets arbete med motioner ges tillfälle att följa upp olika frågor.

Elanders Gotab, Stockholm  2000