Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A5A

Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt it-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2011/12 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Anders Ygeman (S), ordförande

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Monica Green (S)

Jessica Rosencrantz (M), fr.o.m. 2012-03-19

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

Suzanne Svensson (S)

Lars Tysklind (FP)

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Lars Johansson (S), fr.o.m. 2012-03-23

Edward Riedl (M)

Stina Bergström (MP)

Annelie Enochson (KD)

Tony Wiklander (SD)

Siv Holma (V)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), t.o.m. 2012-02-22

Malin Löfsjögård (M), t.o.m. 2012-03-18

Suppleanter:

Lotta Finstorp (M)

Roza Güclü Hedin (S), fr.o.m. 2012-03-23

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C), fr.o.m. 2011-10-21

Annika Lillemets (MP)

Gunnar Hedberg (M), fr.o.m. 2012-03-21

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V), fr.o.m. 2012-03-19

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jakobsson Gjörtler (M)

Margareta Sandstedt (SD), fr.o.m. 2011-11-18

Josef Fransson (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ola Johansson (C)

Leif Jakobsson (S), t.o.m. 2012-02-23

Jonas Sjöstedt (V), t.o.m. 2012-03-11

Extra suppleanter:

Marianne Åhman (FP), t.o.m. 2011-10-28

Edip Noyan (M), fr.o.m. 2011-10-10 t.o.m. 2012-03-18

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande t.o.m. 2011-11-01

Susanne Lindstedt, föredragande t.o.m. 2012-01-31

Mattias Revelius, föredragande

Linda Kennemyr, föredragande

Anna Blomdahl, föredragande fr.o.m. 2011-11-28

Cecilia Forsberg, föredragande fr.o.m. 2012-02-01

Anne Mattila Wass, utskottsassistent

Daniel Lindholm, utskottsassistent t.o.m. 2011-12-31

Sara Turstedt, utskottsassistent fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2012-03-31.

 

 


Utskottets verksamhet

Betänkanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 17 betänkanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet de frågor som har behandlats och utskottets ställningstagande samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 när det gäller utgiftsområde 22 Kommunikationer. Vidare behandlades budgetmotioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet om främst alternativa anslagsberäkningar.

Utskottet tillstyrkte regeringens anslagsförslag och utan några invändningar mot regeringens förslag till låneramar, ekonomiska förpliktelser eller investeringsplaner inom utgiftsområdet. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att förvärva aktierna i Botniabanan AB och att bolaget därefter ska avvecklas.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till nytt mål för it-politiken om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

I betänkandet behandlades även två skrivelser från regeringen (skr. 2010/11:139 och 2010/11:141) med anledning av de granskningar som Riksrevisionen presenterat tidigare under året om kostnadskontrollen i stora järnvägsinvesteringar respektive trafikverkens produktivitet. Utskottet underströk vikten av uppföljning och utvärdering och framhöll att det med start under den föregående mandatperioden har vidtagits ett antal kraftfulla insatser för att bl.a. förbättra såväl produktiviteten som kostnadskontrollen vid järnvägsinvesteringar. Utskottet avstyrkte därför förslagen i de följdmotioner som kommit in om uppföljningen och kostnadskontrollen på området. Utskottet bedömde att syftet med dessa var väl tillgodosedda genom de åtgärder som redan vidtagits.

Flera motioner om höghastighetsbanor och om Norrbotniabanan hanterades också i betänkandet. Motionsförslagen avstyrktes med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete. Vidare behandlades ett stort antal motioner om andra särskilda infrastrukturåtgärder. Utskottet avstyrkte dessa med hänsyn till rollfördelningen inom transportpolitiken där projekt för att upprätthålla och utveckla trafikens infrastruktur normalt sett inte är riksdagsfrågor utan i stället bör avgöras inom ramen för åtgärdsplaneringen. Utskottet pekade i sammanhanget på att regeringen avser att återkomma under mandatperioden med ett förslag till ett nytt infrastrukturbeslut, och att ett antal motionsyrkanden därmed skulle komma att bli tillgodosedda.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns fyra reservationer (S, MP, V) och sju särskilda yttranden (S, MP, SD, V).

Säkerställande av sjö- och flygräddning (TU2)

Utskottet ställde sig bakom proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning. Detta innebar att regeringen kunde förvärva Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) och därigenom även bolagets dotterbolag. Vidare föreslog regeringen bl.a. att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att besluta om kapitaltillskott till SHI och att samtliga aktier i bolaget avyttras eller bolaget avvecklas. Syftet med förvärvet var att säkerställa att sjö- och flygräddningsverksamheten i riket kan upprätthållas utan avbrott.

Utskottet framhöll att det är ett viktigt samhällsintresse att sjö- och flygräddningsverksamhet kan upprätthållas utan avbrott och fann regeringens förslag väl ägnade att säkerställa att verksamheten bedrivs i effektiva arbetsformer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (TU3)

Utskottet tillstyrkte proposition 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll.

I propositionen föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG om ändring av järnvägssäkerhetsdirektivet. Därmed slopas de två äldre driftskompatibilitetsdirektiven för höghastighetståg respektive konventionella tåg, och innehållet i dessa slås samman i ett sammanhållet nytt driftskompatibilitetsdirektiv (2008/57/EG). Följden blir en bättre systematik när det gäller att avgöra vilket direktiv olika frågor ska styras av, driftskompatibilitetsdirektivet eller järnvägssäkerhetsdirektivet.

Utskottet framhöll att det är viktigt att regleringen på järnvägsområdet kan utvecklas på europeisk nivå för att öka järnvägens konkurrenskraft till nytta för miljön och en hållbar utveckling. Utskottet såg därför positivt på att de förändringar som föreslogs innebär att godkännandeprocessen för järnvägsfordon blir mer gemenskapsanpassad och att det dubbelarbete som förekommer i det nuvarande systemet kan förväntas minska.  I enlighet med vad utskottet uttalat tidigare ger den nya regleringen möjlighet att undanta museijärnvägar och museijärnvägsfordon från driftskompatibilitetsdirektivets tillämpning, vilket välkomnades av utskottet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet (TU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet samt motionsyrkanden som väcktes med anledning av propositionen. Vidare behandlades motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 som rör körkortsfrågor.

Detta innebär att det tredje körkortsdirektivet genomförs i svensk rätt. Många av de ändringar som föreslås syftar till en ökad trafiksäkerhet. Bland annat förstärks det stegvisa tillträdet till tyngre och mer effektstarka fordon. Direktivet innebär också höjda åldersgränser för tyngre och mer effektstarka motorcyklar och för lastbilar och bussar, för den som inte är yrkeschaufför. Fyra nya behörigheter för lastbil och buss införs: C1, C1E, D1 och D1E. Vidare införs en utökad behörighet B för den som vill köra ett något tyngre släp. Efter ett körprov kommer den utökade behörigheten B att ge möjlighet att framföra en fordonskombination som maximalt kan väga 4,25 ton, vilket är en ökning med 750 kg från den nuvarande B-behörigheten. Förslaget innebär också några andra ändringar, bl.a. en justering av åldersgränser för övningskörning och en skärpning av läkares anmälningsplikt.

Utskottet tillstyrkte propositionens lagförslag och avstyrkte samtliga motioner. Utskottet framhöll att förslaget syftar till att uppnå en ökad trafiksäkerhet byggd på en samsyn som gör det lättare att röra sig och arbeta inom EU. Utskottet konstaterade vidare att det nya regelverket innebär en angelägen ändring av möjligheten att med en utökad B-behörighet framföra tyngre släp.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation från Socialdemokraterna och ett särskilt yttrande från Sverigedemokraterna.

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU5)

Utskottet ställde sig bakom proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen och skrivelse 2011/12:93 Arlandabanan. Vidare behandlades 4 följdmotioner och 27 motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor från allmänna motionstiden 2011.

I propositionen föreslås kompletteringar i kollektivtrafiklagen och förslag till en följdändring i järnvägslagen. Syftet med de föreslagna ändringarna i kollektivtrafiklagen är bl.a. att utvidga kollektivtrafiklagen till att även omfatta kollektivtrafik till sjöss samt att låta EU:s kollektivtrafikförordning vara tillämplig även på kollektivtrafik på vatten. Utskottet framhöll även i övrigt att förslagen i propositionen var väl avvägda och tillstyrkte därför propositionens lagförslag med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande bestämdes till den 1 augusti 2012 och att respektive tidpunkt i övergångsbestämmelserna flyttas fram en månad.

Med anledning av motionsförslagen föreslog utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. För att få en effektiv, samordnad och säker underhållsverksamhet föreslog utskottet att regeringen snarast skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen fortsättningsvis ska organiseras.

Utskottet avstyrkte övriga motionsförslag bl.a. med hänvisning till att utskottet är övertygat om att inslag av konkurrens inom såväl kollektivtrafiken som persontrafiken på järnväg gör den mer attraktiv och effektiv samt med hänsyn till pågående berednings- och utvecklingsarbete.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 19 reservationer (S, M, MP, FP, KD, V).

2006 års sjöarbetskonvention (TU6)

Utskottet tillstyrkte proposition 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention, vilket innebär att Sverige ansluter sig till Internationella arbetsorganisationens (ILO) sjöarbetskonvention. Regeringen lämnade ett förslag med de lagändringar som är nödvändiga för att genomföra sjöarbetskonventionen i svensk rätt.

Enligt utskottets mening kan sjöarbetskonventionen bidra till att fler sjömän får en trygg och säker arbetsmiljö samt i övrigt bra arbetsvillkor, och även till att skapa en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring. Utskottet välkomnade därför 2006 års sjöarbetskonvention och delade regeringens bedömning att konventionen bör genomföras i svensk rätt i de delar som ännu inte är genomförda. Mot denna bakgrund föreslog utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslutning till sjöarbetskonventionen och antar de lagförslag som regeringen lagt fram.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten (TU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2011/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten.

I skrivelsen har regeringen redovisat sin bedömning och de åtgärder som vidtagits med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – Hur har det blivit och vad har det kostat? Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och såg med tillfredsställelse på regeringens skrivelse och de åtgärder som där redovisades med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.

Enligt utskottet kan de åtgärder som vidtagits inom transportområdet, bl.a. en ny myndighetsstruktur, trafikslagsövergripande synsätt och en ny målstruktur för transportpolitiken tillsammans med det nya planeringssystem som håller på att utarbetas, ses som kraftfulla insatser för att åstadkomma förbättringar i det fortsatta arbetet med planering och genomförande av stora infrastrukturprojekt.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Yrkestrafik och taxi (TU8)

Utskottet ställde sig bakom proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi, tre följdmotioner samt nio motioner om olika yrkestrafikfrågor från den allmänna motionstiden hösten 2011. I propositionen föreslog regeringen två nya lagar, en reformerad yrkestrafiklag och en taxitrafiklag, samt förslag till följdändringar i ett antal andra lagar. Syftet med de föreslagna ändringarna är att anpassa yrkestrafiklagstiftningen till EU:s nya regelverk.

Utskottet framhöll att det är viktigt att det svenska regelverket på yrkestrafikområdet är välutvecklat och förenligt med EU:s regelverk på området och tillstyrkte därför propositionens lagförslag. Ikraftträdandet av yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen samt anknytande följdändringar i flertalet andra lagar menade utskottet däremot borde förskjutas med en månad jämfört med regeringens förslag till den 1 juni 2012. Vidare borde den nya bestämmelsen i yrkestrafiklagen om krav på förarbehörighet i vissa fall träda i kraft den 1 juni 2013. Utskottet konstaterade att regeringen har vidtagit en rad åtgärder som ligger väl i linje med de iakttagelser och slutsatser som har framkommit i trafikutskottets uppföljning av tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. Utskottet förutsatte att de insatser som redan initierats kommer att följas av ytterligare insatser om det skulle visa sig vara nödvändigt för att säkra en hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö och konkurrens på lika villkor inom åkeribranschen.

Med anledning av motionsförslagen föreslog utskottet att riksdagen skulle rikta två tillkännagivanden till regeringen inom taxiområdet. Det gällde dels en översyn av taxinäringen och införande av obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar i taxinäringen, dels att kraven på lokalkännedom för taxiförare i Stockholms län även bör finnas i fortsättningen. Utskottet förutsatte vidare att regeringen återkommer med en redovisning om utvecklad kontrollverksamhet av taxiförarlegitimation m.m.

Utskottet avstyrkte övriga motionsförslag och konstaterade att flera av dem var eller skulle komma att bli tillgodosedda genom behandlings- och utvecklingsarbete som redan pågår eller planeras. 

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns fem reservationer (S, M, FP, MP, C, SD, KD, V).

Sjöfart (TU9)

Utskottet avstyrkte ett trettiotal motioner om sjöfartfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Motionsförslagen handlade bl.a. om förutsättningarna för svensk sjöfart, miljöfrågor inom sjöfarten, inlandssjöfartens villkor och fritidsbåtsverksamheten.

Utskottet konstaterade att ett omfattande utredningsarbete har genomförts under de senaste åren med bäring på den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att regeringen senare under året kommer att presentera en samlad sjöfartsstrategi i syfte att främja svensk sjöfart. Vidare framhölls det att det pågår ett antal initiativ såväl nationellt som internationellt för att förbättra sjöfartens miljöpåverkan. Utskottet var positivt till regeringens hållning att hela EU bör omfattas av samma låga gränsvärden för svavelhalten i marina bränslen som Östersjön från 2015. Utskottet lyfte också fram sjösäkerhetsfrågornas betydelse och pekade bl.a. på pågående arbete inom Transportstyrelsen för att identifiera lämpliga åtgärder för att förhindra dödsfall och skador inom fritidsbåtslivet. Med hänvisning till bl.a. det pågående arbetet avstyrktes samtliga motionsförslag.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer (S, MP, SD, V).

Några fordons- och trafikfrågor (TU10)

I betänkandet behandlade utskottet ett trettiotal motionsyrkanden om fordons- och trafikfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Motionsförslagen om bl.a. förnybara drivmedel, bilbesiktning, längd och vikt för lastbilar, övergivna fordon, historiska fordon och parkeringsfrågor.

Med anledning av förslag om olika miljöåtgärder inom fordonsområdet betonade utskottet att omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna inom transportpolitiken och välkomnade att en rad insatser har gjorts samtidigt som ett omfattande utvecklingsarbete pågår på området.

Utskottet klargjorde vidare att bilbesiktning på en konkurrensutsatt marknad kan utformas på ett sätt som gynnar konsumenterna samtidigt som högt ställda krav på trafiksäkerhet och miljökontroll kan uppnås. Utskottet påvisade också att tillgängligheten har ökat det senaste året, både genom fler stationer och genom ökade öppettider och möjlighet till drop-in-besiktning.

Utskottet framhöll att det är viktigt för såväl miljön och trafiksäkerheten som Sveriges konkurrenskraft att värna om Sveriges undantag från EU:s bestämmelser om lastbilslängder för inhemska transporter. Av samma skäl framhöll utskottet att det är angeläget att de försök som pågår med längre fordonskombinationer får fortskrida.

När det gäller övergivna fordon betonade utskottet att det är väsentligt att komma till rätta med både det miljöproblem och den trafiksäkerhetsrisk som dessa utgör.  Utskottet såg därför med tillfredsställelse på att det pågår inom Regeringskansliet beredningsarbete med att ta fram ändamålsenliga regler för att hantera övergivna fordon.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag men konstaterade att många av de är, eller kommer att bli, tillgodosedda genom berednings- och utvecklingsarbete som redan pågår eller är planerat.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns åtta reservationer (S, V, MP, SD).

Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare (TU11)

Utskottet ställde sig bakom proposition 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare. Detta innebar ändringar i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete så att även förare som är egenföretagare omfattas av lagen. De föreslagna ändringarna syftade till att uppfylla kvarvarande skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (vägarbetstidsdirektivet).

  Utskottet konstaterade att Sverige har en fördragsenlig skyldighet att genomföra bestämmelserna i vägarbetstidsdirektivet. Utskottet framhöll att det är angeläget att regelverkets effekter på transportnäringen följs upp och var därför positivt till att EU-kommissionen vartannat år ska utarbeta en rapport om utvecklingen inom detta område.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet borde bestämmas till den 1 juni 2012.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Trafiksäkerhet (TU12)

Utskottet avstyrkte 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2011 bl.a. om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken.

Utskottet framhöll att det långsiktiga målet, nollvisionen, om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska bestå. Utskottet välkomnade det pågående arbetet med att bl.a. utveckla indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet fram till 2020.

Utskottet betonade barnperspektivet och vikten av att miljön kring förskolor och skolor utformas med beaktande av att trafiksäkerheten ska vara hög. Utskottet pekade på vikten av att värna en hög säkerhet för de vägarbetare som arbetar med att bygga och underhålla vägnätet och välkomnade Trafikverkets arbete med att identifiera åtgärder som ska vidtas för att öka säkerheten för vägarbetarna. Utskottet framhöll att det är angeläget att både privata förare och yrkesförare använder bilbälte, då detta kan rädda många liv i samband med trafikolyckor. För att öka nykterheten på vägarna välkomnade utskottet de insatser som myndigheter, organisationer och teknikindustrin har gjort på olika sätt, såväl nationellt som internationellt.

Utskottet konstaterade att frågan om mobiltelefonanvändning i trafiken har utretts med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2011 och att Näringsdepartementet för närvarande bereder utredningsrapporterna. Utskottet inväntar regeringens återrapportering senare under 2012 och konstaterade att frågan om mobiltelefoni är betydelsefull för trafiksäkerheten, varför utskottet kommer att fortsätta att följa frågan ingående.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer (S, MP, SD, V).

Planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur samt tre följdmotioner som väcktes med anledning av propositionen. I betänkandet behandlades även andra frågor om infrastrukturens planering med utgångspunkt i 27 motionsyrkanden från bl.a. den allmänna motionstiden 2011.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ett reviderat planeringssystem för transportinfrastrukturen. Utskottet ansåg att de föreslagna lagändringarna utgör angelägna förbättringar av dagens planeringssystem och innebär såväl en effektivisering som en förenkling av den gällande ordningen.

I sitt betänkande behandlade utskottet också motionsförslag om olika finansieringsfrågor och bedömde att användningen av alternativ finansiering behöver kunna variera över tid. Utskottet framhöll vidare att fyrstegsprocessen är väl beaktad i den transportpolitiska planeringsprocessen och att angelägna initiativ har tagits för att främja jämställdheten inom transportsystemet. I betänkandet behandlades även motionsförslag om ändringar i den nationella planen för transportsystemet under perioden 2010–2021 och om ökade statliga satsningar på infrastruktur för elbilar. Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag, bl.a. med hänvisning till den infrastrukturproposition som regeringen avser att lämna till riksdagen under hösten 2012.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 16 reservationer (S, MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (MP).

Cykeltrafik (TU14)

Utskottet avstyrkte elva motioner om cykeltrafik från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna handlade bl.a. om mål för cykelpolitiken, infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.

I betänkandet lyfte utskottet fram cykeln som ett transportmedel med många fördelar, inte minst ur ett klimat- och trängselperspektiv. Med hänvisning bl.a. till att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska se över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla samt till övriga pågående uppdrag och försöksverksamheter avstyrkte utskottet motionsförslagen. Flertalet av dem förutsattes komma att bli helt eller delvis tillgodosedda genom de pågående arbetena.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns fem reservationer (S, MP, V).

Luftfart (TU15)

I betänkandet behandlade utskottet 16 motionsförslag för den allmänna motionstiden 2011 om bl.a. flygplatsfrågor, flygtrafikledning samt miljö- och säkerhetsfrågor inom luftfarten.

Utskottet framhöll att transportpolitiken ska präglas av ett trafikslagsövergripande perspektiv med ett stort regionalt och lokalt inflytande över trafikens infrastruktur. Det innebär att alla trafikslag nyttjas på ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt och att luftfarten hör dit som en viktig del. För att utveckla  ett miljöanpassat transportsystem är det enligt utskottets mening angeläget med fortsatta initiativ som minskar flygets miljöpåverkan.  Utskottet föreslog att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen om att eventuella ytterligare steg avseende konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten inte får tas förrän man har avslutat det beredningsarbete man har avslutat den nyligen avlämnade statliga utredningen Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafikledning (SOU 2012:27). Regeringen skulle också återkomma till riksdagen och redovisa vad man gjort för att tillförsäkra att fortsatt fullgod flygsäkerhet har högsta prioritet och att hänsyn tas till försvarsmaktens behov.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns fem reservationer (S, MP, V,) och två särskilda yttranden (MP, V).

It- och postfrågor (TU16)

Utskottet avstyrkte 44 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 om it-politik, elektroniska kommunikationer, grundläggande betaltjänster samt post.

Utskottet konstaterade att regeringen har vidtagit ett flertal initiativ för att säkra genomförandet och en god uppföljning av den digitala agenda för Sverige som presenterades hösten 2011. Utskottet konstaterade också att det görs omfattande insatser för att ytterligare förbättra tillgången till elektroniska kommunikationer i landet och för att göra Sverige till ett informationssamhälle för alla. I betänkandet behandlades även frågor om regleringen av elektroniska kommunikationer, ägandet av it-infrastruktur, fri programvara och öppna standarder, it och miljön, positionering vid nödsamtal, grundläggande betaltjänster, postservice samt arbetsmiljön för brevbärare.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer (S, MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (S).

Bemyndiganden på sjöfartsområdet (TU17)

Utskottet tillstyrkte proposition 2011/12:97 Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165).

Förslaget innebar att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om, eller i enskilda fall besluta om, undantag från kravet att kosten ska vara anpassad till de ombordanställdas olika kulturella och religiösa bakgrunder. Ändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2012.

Utskottet framhöll att Sverige inte bör tillämpa sjöarbetskonventionen i större omfattning än vad som krävs och att det därför är lämpligt att införa ett bemyndigande som ger regeringen rätt att begränsa kraven på ombordanställdas kost.

Vidare var det enligt utskottets mening lämpligt att låta detaljerade krav på hanteringen av barlastvatten regleras i en förordning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande fyra yttranden till andra utskott:

-  2011/12:TU1y till justitieutskottet över utvärderingsrapporten om trafikdatalagringsdirektivet

-  2011/12:TU2y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

-  2011/12:TU3y till konstitutionsutskottet över redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2011/12:75)

-  201/12:TU4y till finansutskottet över vårändringsbudget 2012.

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförligt till EU:s regelverk eller har i övrigt anknytning till EU-samarbetet.

Beredningsområden

Inom kommissionen bereds frågor om transporter inom DG TREN (transporter och energi) och om telekommunikationer inom DG INFSO (informationssamhället). Postfrågor bereds inom DG MARKT (inre marknad). Inom det berörda rådet – TTE (transport, telekommunikation och energi) – behandlas trafikutskottets frågor enligt följande huvudindelning.

Transporter:

-  Övergripande och intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, godslogistik, transeuropeiska nät, kombinerade transporter, satellitnavigering och prissättning på transportområdet).

-  Vägtransporter (t.ex. vägtrafiksäkerhet och harmonisering av fordonsbestämmelser).

-  Järnvägstransporter (t.ex. ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och järnvägssäkerhet).

-  Sjöfart (t.ex. en gemensam havspolitik, sjösäkerhet, hamninfrastruktur och inlandssjöfart).

-  Luftfart (t.ex. ett gemensamt europeiskt luftrum och flygsäkerhet).

 

EU-dokument

Under riksmötet har kammarkansliet remitterat ca 125 EU-dokument till trafikutskottet. Dessa kom företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument, varav den senaste kom i augusti (KOM(2012) 474). Vidare har utskottet behandlat 18 faktapromemorior. Kansliet gör korta sammanfattningar av EU-dokumenten. Dessa sammanfattningar sammanställs promemorior som – i likhet med de remitterade faktapromemoriorna – regelmässigt skickas ut till utskottets ledamöter. Vid utskottssammanträden redovisas även faktapromemorior som kommit in i en särskild ordning. EU-frågor är normalt en stående punkt på dagordningen vid utskottets sammanträden.

Utskottet har bildat en särskild arbetsgrupp med företrädare för respektive parti som bereder utlåtanden och yttranden i EU-frågor. Arbetsgruppen föreslår också terminsvis inför varje nytt ordförandeskap vilka EU-frågor som bör ägnas särskild uppmärksamhet i utskottsarbetet.

Information från företrädare för regeringen m.m.

Utskottet har haft möten med företrädare för regeringen vid flera tillfällen (se vidare under avsnittet Studieresor, studiebesök, information m.m.). Ett syfte med dessa möten är att utskottet ska få en orientering om innevarande och nästföljande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets beredningsområde och om vilka regeringens prioriteringar är.

Utskottet har regelbundna möten inför relevanta ministerrådsmöten i TTE-rådet. Utskottet delges här information om rådsdagordningen och om regeringens ståndpunkt i de aktuella ärendena. 

Mötena med regeringsföreträdarna syftar till att utskottet löpande ska informeras om de nya förslag och andra ärenden som presenterats av kommissionen. Bland de ärenden som särskilt diskuterats under riksmötet kan nämnas följande:

       Reviderat regelverkspaket för de transeuropeiska näten (TEN).

       Färdskrivare vid vägtransporter

       Arbetstidens förläggning för fiskefartyg

Genomförande av EU-lagstiftning

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet lämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EU-rätten eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande:

       2011/12:TU3 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (direktiv 2008/57/EG och 2008/110/EG).

       2011/12:TU4 Genomförande av tredje körkortsdirektivet (dir. 2006/126/EG).

       2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (förordning [EG] nr 1370/2007).

       2011/12:TU8 Yrkestrafik och taxi (förordning [EG] nr 1071/2009).

       2011/12:TU11 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare (dir. 2002/15/EG).

       2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet (dir. 2006/24/EG).

Subsidiaritetsprövning

Av Lissabonfördraget följer att de nationella parlamenten har möjlighet att göra en subsidiaritetskontroll av förslag till EU-lagstiftning. Trafikutskottet har under riksmötet genomfört 20 sådana subsidiaritetsprövningar, t.ex. av kommissionens direktivförslag om svavelhalten i marina bränslen (KOM(2011) 439) och av förslaget till förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen (KOM(2011) 824). Utskottet har i samtliga fall funnit att de granskade lagförslagen inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt riksdagsordningen uppgiften att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut (4 kap. 18 § RO). Utskottens skyldighet att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom sina ämnesområden har ytterligare tydliggjorts genom att riksdagen under 2010 beslutade om att införa en bestämmelse om detta i regeringsformen (4 kap. 8 § RF). Riksdagen har vidare fattat beslut om riktlinjer som syftar till att fortsätta att utveckla riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering. Av dessa framgår att utskottens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet omfattar dels fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels uppföljningar av den resultatinformation som regeringen lämnar i budgetpropositionen och i resultatskrivelser. Utskottets arbete i form av utfrågningar, seminarier och studiebesök m.m. är en del av utskottets löpande uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Utskottet har under 2011/12 fortsatt att följa upp och analysera regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2012 för utgiftsområde 22 i enlighet med vad som anges i regeringsformen, riksdagsordningen och riksdagens riktlinjer.

Som en del i trafikutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet den 25 november 2010 att genomföra en fördjupad uppföljning av tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. För att genomföra uppföljningen utsågs en ledamotssammansatt uppföljningsgrupp med företrädare för samtliga partier. Trafikutskottets uppföljningsgrupp, som sammanträdde vid sju tillfällen under riksmötet 2011/12, har haft följande sammansättning:

Sten Bergheden (M), ordförande

Leif Pettersson (S)

Annika Lillemets (MP)

Lars Tysklind (FP)

Göran Lindell (C)

Nina Lundström (FP)

Tony Wiklander (SD)

Siv Holma (V)

Annelie Enochson (KD).

Uppföljningen inriktades på att belysa bl.a. hur arbetet bedrivs i Sverige med att tillämpa EU:s regelverk och hur det påverkar förutsättningarna för en effektiv tillsyn, hur myndigheternas tillsyn av yrkesmässiga godstransporter på väg organiseras, prioriteringar av myndigheternas resurser för tillsyn, sanktionsmöjligheter vid överträdelser samt vilka egna åtgärder branschen vidtar för att stimulera en hög regelefterlevnad.

Inom ramen för uppföljningen har uppföljningsgruppen besökt Polismyndigheten i Stockholms län i samband med att trafikkontroller genomfördes. Uppföljningsgruppen bjöd också in företrädare för trafikpolisen vid Polismyndigheten i Västra Götaland och Transportstyrelsen för att inhämta ytterligare information om myndigheternas tillsyn och kontroller av yrkesmässiga godstransporter på väg. Uppföljningsguppen har även sammanträffat med företrädare för Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet.

Uppföljningen inleddes i februari 2011, och de resultat som framkom i uppföljningen redovisades i en rapport (RFR 2011/12:RFR8) i mars 2012. Utskottet behandlade underlaget i betänkandet Yrkestrafik och taxi (2011/12:TU8).

Som en del i utskottets arbete med uppföljning och utvärdering har utskottet under riksmötet 2011/12 berett tre skrivelser som regeringen lämnat med anledning av granskningar som Riksrevisionen har genomfört. Regeringens skrivelse 2010/11:139 med anledning av Riksrevisionens rapport Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar? (RiR 2011:6) samt regeringens skrivelse 2010/11:141 med anledning av Riksrevisionens rapport Trafikverkens produktivitet – Hur mycket infrastruktur får man för pengarna? (RiR 2011:7) behandlades i betänkande 2011/12:1 Kommunikationer. Utskottet har även behandlat regeringens skrivelse 2011/12:20  med anledning av Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten (RiR 2011:22). I samband med beredningen av dessa ärenden bjöds den ansvariga riksrevisorn in till utskottet.

Forsknings- och framtidsfrågor

För forsknings- och framtidsfrågor finns det i utskottet en forsknings- och framtidsgrupp. Den består av en utskottsledamot från varje parti och har under riksmötet 2011/12 haft följande sammansättning:

Lotta Finstorp (M), sammankallande

Leif Pettersson (S)

Lars Tysklind  (FP)

Anders Åkesson (C)

Annelie Enochson (KD)

Stina Bergström (MP)

Siv Holma (V)

Tony Wiklander (SD).

Gruppen har under året fortsatt att ta fram förslag till olika fördjupningsområden och lägga upp en strategi för arbetet med forskningsfrågor och teknikutvärdering inom transport- och it-områdena.

Gruppen har under året beslutat om en fördjupning i sjöfartsfrågor. Infallsvinkeln ska vara intermodalitet där lösningar inom it och intelligenta transportsystem inryms. Frågor som ska inkluderas är miljöfrågor, sociala aspekter, arbetsförhållanden m.m. Fokus ska vara hur transporter med sjöfart ska kunna öka och hur sjöfarten ska vara ett hållbart transportslag. Utskottet har mot denna bakgrund för avsikt att anordna en utfrågning om dessa frågor under riksmötet 2012/13.

Utfrågningar och seminarier

Under riksmötet har utskottet anordnat två offentliga utfrågningar:

-  Offentlig utfrågning om järnvägstrafikens vinterberedskap den 8 december 2011

-  Offentlig utfrågning om godstrafikfrågor den 29 mars 2012.

Studieresor, studiebesök, information m.m.

2011

Den 27 septemberinfrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerade dels inför rådsmötet den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar, dels om proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning.

Den 13 oktoberAnders Bruse, Senior Vice President, Björn Berg, informationsanvarig, Claes-Göran Sundelius, Vice President Regulatory Affairs, Kjell Lindström, Vice President and Head of Group Public Affairs, samtliga från Telia Sonera, informerade om förändringar i det fasta telefoninätet.

Den 18 oktober ­– riksrevisor Claes Norgren, revisionsledare Carita Nyyssölä Linde, revisionsdirektör Jan Wikström samt revisorerna Erik Trollius och Johannes Österström, samtliga från Riksrevisionen, informerade om revisionsgranskning om Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten.

Den 20 oktober – Henric Fuchs, projektledare, från RTS (Rural Transport Solutions) och Björn Sundelin, tf. verksamhetschef (Regional utveckling i Landstinget Västernorrland) informerade om projektet Byabuss.

Den 25 oktober – utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerade om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49).

Den 27 oktober – generaldirektör Göran Marby, avdelningsjurist Åsa Gustafsson och avdelningschef Sara Andersson, samtliga från Post- och telestyrelsen (PTS), informerade dels om teleregleringen och teknikskiftet från fast telefoni till mobila lösningar, dels om uppföljningen av kvaliteten i postutdelningen.

Den 8 november – information om Arlandabanan lämnades dels av ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, båda från Arlandabanan Infrastructure AB, dels av vd Per Thorstenson och finanschef Oscar Leopoldson, båda från A-Train AB.

 

Den 10 november – generaldirektör Gunnar Malm (Trafikverket) informerade om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella verksamhetsfrågor.

Den 10 november – utskottet informerades av Hans Eriksson (Transportstyrelsen) om regelverket kring färdskrivare samt överlade med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om kommissionens förslag till förordning om färdskrivare vid vägtransporter (KOM(2011) 451).

Den 10 november – infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd m.fl., samtliga från Näringsdepartementet, informerade om tunneldirektivets genomförande och regelverket för vägskyltning för transporter av farligt gods.

Den 22 november – it- och energiminister Anna-Karin Hatt (Näringsdepartementet) informerade om den digitala agendan.

Den 1 december – Torbjörn Biding från Trafikverket, Joakim Tiséus från Vinnova, Anders Lewald från Energimyndigheten, Urban Wass från AB Volvo, Tord Hermansson från Volvo Car Corporation, Christer Palm från FKG och Maria Backlund från Bil Sweden informerade om samverkansprogrammet FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

Den 6 december – infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

Den 6 december – statssekreterare Daniel Johansson m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 13 december 2011 för EU:s teleministrar.

Den 8 december – utskottet arrangerade en offentlig utfrågning om järnvägens vinterberedskap för person- och godstrafik.

2012

Den 11–12 januari – företrädare för utskottet deltog i Transportforum i Linköping.

Den 25 januari – företrädare för utskottet deltog i testturen med SJ:s nya snabbtåg SJ 3000.

Den 14 februari – riksrevisor Claes Norgren m.fl. från Riksrevisionen informerade om granskningsrapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28).

Den 16 februari – generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerade om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden. 

Den 16 februari – direktör Magnus Ehrenstråhle från AB Svensk Bilprovning informerade om företagets verksamhet och framtida organisation.

Den 13 mars – infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade dels inför rådsmötet den 22 mars 2012, dels om situationen för kombinerade godstransporter.

Den 15 mars – statssekreterare Carl von der Esch (Näringsdepartementet) med medarbetare informerade om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur.

Den 15 mars – direktör Charlotte Wäreborn (Svensk Kollektivtrafik) informerade om aktuella kollektivtrafikfrågor.

Den 20 mars – förbundsordförande Tomas Wallin och förbundsdirektör Anna Grönlund, båda från Svenska Bussbranschens Riksförbund, informerade om aktuella kollektivtrafikfrågor.

Den 29 mars – utskottet arrangerade en offentlig utfrågning om framtidens godstrafikfrågor.

Den 10 april – styrelseordförande Jan Sundling från SJ AB informerade om hur förtroendet och framgången för SJ kan återskapas samt om järnvägsutvecklingen i Sverige och Europa.

Den 17 aprilvd Mikael Ek och projektchef Camilla Jönsson från Stadsnätsföreningen (SSNf) informerade om föreningens verksamhet för utvecklingen av bredbandsförbindelser i samhället.

Den 19 april – forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen, forskare Christina Stave och pressekreterare Fredric Ripe, samtliga från VTI, informerade om VTI-forskning om trafiksäkerhet – mobilutredningen och forskning om trafikantutbildning.

Den 26 april – riksrevisor Claes Norgren, revisor Johannes Österström, revisionsledarna Petter Dahlin och Anne Wisten, projektledare Jan Vikström samt programansvarig Lena Björck informerade med anledning av Riksrevisionens granskningar RiR 2012:7 Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen och RiR 2012:8 Citybanans regionala medfinansiering.

Den 3 maj – Jörgen Lundström och Kristoffer Arvidsson Thonäng, båda från Seko, informerade om marknaden för järnvägsunderhåll.

Den 8 maj – generaldirektör Thomas Allard och chef för enheten Kvalitet, säkerhet och miljö Lena Byström Möller, båda från LFV, generaldirektör Staffan Widlert samt luftfartsdirektör Ingrid Cherfils, från Transportstyrelsen, informerade om aktuella verksamhetsfrågor inom LFV och ansvaret för lokal flygtrafikledning.

Den 10 maj – generaldirektör Gunnar Malm, stf. generaldirektör Lena Erixon och Thomas Andersson, samtliga från Trafikverket, informerade om dels kapacitetsutredningens slutrapport, dels utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur.

Den 10 maj – vd Niclas F Reinikainen, (Infranord AB), marknadschef Thomas Pilo (Infranord AB) och vd Joachim Ytterstene (VR Track Sweden) informerade angående utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur.

Den 29 maj – infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 7 juni 2012 för EU:s transportministrar.

Den 31 maj – statssekreterare Daniel Johansson m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 9 juni 2012 för EU:s teleministrar.

Den 3–6 september – företrädare för utskottet deltog i ett trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 39 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 35 timmar. Utskottet har lämnat 17 betänkanden och 4 yttranden till andra utskott. Utskottet behandlade 20 propositioner, 4 redogörelser från Riksrevisionens styrelse och 435 motionsyrkanden. Den totala tiden för trafikutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick under riksmötet 2011/12 till 10 timmar och 2 minuter.

Elanders, Stockholm  2012