Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A5B

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) ska bereda ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Utbildningsutskottet bereder ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Sammansättning

Under riksmötet 2011/12 hade utbildningsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Margareta Pålsson (M), ordförande, t.o.m. den 18 juni 2012

Tomas Tobé (M), ordförande, fr.o.m. den 19 juni 2012

Mikael Damberg (S), vice ordförande, t.o.m. den 23 februari 2012

Ibrahim Baylan (S), fr.o.m. den 24 februari 2012, vice ordförande fr.o.m. den 1 mars 2012

Oskar Öholm (M)

Louise Malmström (S)

Betty Malmberg (M)

Thomas Strand (S)

Jan Ericson (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Tina Acketoft (FP)

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

Nina Lundström (FP)

Jabar Amin (MP), ledig den 12 mars–20 maj 2012

Yvonne Andersson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Rossana Dinamarca (V)

 

Suppleanter

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Adnan Dibrani (S)

Michael Svensson (M)

Björn von Sydow (S)

Carl-Oskar Bohlin (M), t.o.m. den 10 april 2012

Ann-Britt Åsebol (M), fr.o.m. den 11 april 2012

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Roger Haddad (FP)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), t.o.m. den 23 februari 2012

Åsa Lindestam (S), fr.o.m. den 23 mars 2012

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Margareta Larsson (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Ibrahim Baylan (S), t.o.m. den 23 februari 2012

Eva Sonidsson (S), fr.o.m. den 23 mars 2012

Karin Granbom Ellison (FP), ledig fr.o.m. den 1 maj 2012

Ulf Nilsson (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M), fr.o.m. den 20 april 2012

William Petzäll (SD), t.o.m. den 29 september 2011

Mattias Karlsson (SD), fr.o.m. den 18 november 2011

Thoralf Alfsson (SD), t.o.m. den 12 april 2012

Björn Söder (SD), fr.o.m. den 13 april 2012

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP), fr.o.m. den 27 september 2011

 

Ersättare

Mathias Sundin (FP), fr.o.m. den 1 maj under Karin Granbom Ellisons ledighet.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Cecilia Nordling, kanslichef

Roger Aule, föredragande, ledig den 12 september 2011– 29 februari 2012

Ingrid Edmar, föredragande

Hans Hegeland, föredragande t.o.m. den 31 augusti 2012

Annelie Jonsson, utskottsassistent, t.o.m. den 31 december 2011 samt fr.o.m. den 1 juni 2012

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Elisabet Lindquist Michailaki, föredragande den 1 oktober 2011– 29 februari 2012

Fia Michelsson, utskottsassistent, den 1 januari–31 maj 2012

Annika Tuvelid, utskottsassistent

 

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2011/12 lämnade utbildningsutskottet 21 betänkanden och ett utlåtande till kammaren samt två yttranden till andra utskott. Utöver sju propositioner och fem skrivelser behandlade utskottet också en grönbok från Europeiska kommissionen, en redogörelse från Riksrevisionen, en verksamhetsberättelse från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och sammanlagt 595 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2011/12 höll utskottet 42 sammanträden med en sammanlagd sammanträdestid på 42 timmar och 8 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

 

I betänkande UbU1 behandlade utskottet budgetpropositionen (prop. 2011/12:1) vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebar bl.a. att utskottet ställde sig bakom att 54,5 miljarder kronor anvisades till 105 anslag inom utgiftsområdet. Förslagen innebar bl.a. satsningar på kompetensutveckling för lärare, förskollärare, fritidspedagoger och rektorer, det s.k. Lärarlyftet och resurser för en satsning på karriärutveckling för lärare. Vidare gjordes satsningar på undervisning i vissa ämnen och färdigheter. En utökad satsning görs på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Vissa högskoleutbildningar byggs ut genom omfördelning av medel mellan högskolor och universitet, ersättningsbelopp för viss högskoleutbildning höjs och forskningsresurserna ökas. Utskottet behandlade också mål och resultatstrukturen i budgetpropositionen med fokus på form och struktur och gjorde ett antal iakttagelser som regeringen har att beakta i sitt fortsatta arbete.

I betänkande UbU2 behandlade utskottet budgetpropositionen (prop. 2011/12:1) vad avser utgiftsområde 15. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär att drygt 22 miljarder kronor anvisas till sju anslag inom utgiftsområdet. Studiemedlen ökar till följd av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskolan och stimulans till kommunerna att driva lärlingsutbildning inom den gymnasiala utbildningen. Samtidigt minskas nivån på studiemedlen p.g.a. att flera tillfälliga satsningar upphör. Utskottet behandlade också mål och resultatstrukturen i budgetpropositionen med fokus på form och struktur och gjorde ett antal iakttagelser som regeringen har att beakta i sitt fortsatta arbete.

I utlåtande UbU3 Grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikation redovisade utskottet sin granskning av Europeiska kommissionens grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Utskottet framhöll att det är positivt med en modernisering av direktivet, men menade också att det är viktigt att den akademiska friheten och de reformer som sker inom högre utbildning kan förenas med den ordning för minikrav för vissa utbildningars omfattning och innehåll som det automatiska erkännandet bygger på. Utskottet ställde sig frågande till mervärdet av ett europeiskt yrkeskort. Utskottet var positivt till införandet av en varningsmekanism för utövare av hälso- och sjukvårdsyrken.

I betänkande UbU4 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2010/11:136 Riksrevisionens granskning av effektiviteten i lärosätenas användning av resurser. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Utskottet välkomnade att universitets- och högskolesektorn följs upp och konstaterade att regeringen vidtar åtgärder i syfte att utarbeta utvecklade underlag om effektivitet och produktivitet till stöd för lärosätena och för regeringens uppföljning.

I betänkande UbU5 behandlade utskottet skrivelse 2010/11:137 Riksrevisionens granskning av oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och konstaterade att regeringen avser att vidta åtgärder för att se till att det finns väl utvecklade rutiner dels för utbetalning av forskningsstöd, dels för lärosätenas redovisning av bidragsmedel.

I betänkande UbU6 behandlade utskottet skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och framhöll att granskningen rörde ett viktigt område. Utskottet konstaterade att det fanns flera olika tillfällen för regeringen att återkomma till riksdagen och redovisa vidtagna åtgärder och slutliga ställningstaganden i de frågor som aktualiserats av Riksrevisionen.

I betänkande UbU7 behandlade utskottet 30 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 samt ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2010 inom området vuxenutbildning. I betänkandet föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär ett riktat statsbidrag för vuxentubildning. Utskottet föreslog att övriga motioner skulle avslås med hänvisning till utskottets tidigare ställningstaganden, pågående beredning och gällande bestämmelser.

Regeringens skrivelse 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning behandlades av utskottet i betänkande UbU8. I betänkandet behandlades vidare två följdmotioner som väckts i ärendet. Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och noterade med tillfredsställelse att granskningen visade att inget tyder på att anslagen för forskning och forskarutbildning används felaktigt. I betänkandet föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslaget är väl avvägt. Utskottet biföll därmed en motion medan en annan motion om regler för årsredovisningar avslogs.

Regeringens proposition 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet samt två följdmotioner behandlades av utskottet i betänkande UbU9. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär att bestämmelserna för gymnasiesärskolan i stora delar anpassas till bestämmelserna för den reformerade gymnasiesärskolan.

I betänkande UbU10 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor och en följdmotion. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. De tillstyrka förslagen innebär att fristående gymnasieskolor ska ha möjlighet att begränsa mottagandet till en viss utbildning till elever i behov av särskilt stöd och vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för. Vidare ska huvudmän för fristående skolor som genomför nationella prov bevara elevlösningar av de nationella proven.

I betänkande UbU11 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar och en följdmotion. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. De tillstyrkta förslagen innebär att studerande föräldrar, vars barn under 18 år avlider, som avstår från studier ska ha rätt att behålla studiemedlet under en viss tid och att studielån för sådan tid ska kunna avskrivas.

Utskottet behandlade regeringen skrivelse 2011/12:57 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan samt två följdmotioner och tre motioner från allmänna motionstiden 2011 i betänkande UbU12. Utskottet välkomnade granskningen och instämde i Riksrevisionens iakttagelse att det finns brister i likvärdigheten i betygssättningen, men noterade också att granskningen genomförts kort innan reformer som syftade till stärkt likvärdighet trätt i kraft. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med innebörd att regeringen bör se till att ett bedömningsstöd för den nya betygsskalan skyndsamt tas fram och görs tillgängligt där sådant material ännu inte finns. Utskottet biföll därmed ett motionsyrkande och avstyrkte övriga motionsyrkanden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkande UbU13 behandlade utskottet ett fyrtiotal motionsyrkanden om förskolan från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med innebörd att regeringen inom ramen för budgetprocessen återkommer till riksdagen med förslag till ett stimulansbidrag så att kommuner i ökad utsträckning erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utskottet biföll därmed två motionsyrkanden. Övriga motioner avstyrktes med hänvisning till gällande bestämmelser, vidtagna åtgärder samt till pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkande UbU14 behandlade utskottet ca 180 motionsyrkanden om skolväsendet samt grundskolan och fritidshemmet från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till gällande bestämmelser, aviserade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder samt till i övrigt pågående utrednings- och beredningsarbeten.

I betänkande UbU15 behandlade utskottet knappt 60 motionsyrkanden om gymnasieskolan från den allmänna motionstiden hösten 2011. Utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan och biföll därmed ett motionsyrkande. Övriga motionsyrkanden avstyrktes med hänvisning till utskottets tidigare ställningstaganden, pågående beredning och gällande bestämmelser.

I betänkande UbU16 behandlade utskottet 26 motionsyrkanden om studiestödsfrågor från den allmänna motionstiden hösten 2011. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till gällande rätt och pågående utredningar.

I betänkande UbU17 behandlade utskottet 115 motionsyrkanden om högskolan från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att teckenspråk bör likställas med moderna språk i fråga om meritpoäng och tillstyrkte därmed två motionsyrkanden. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden och hänvisade till gällande bestämmelser, aviserade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder samt pågående utrednings- och beredningsåtgärder.

I betänkande UbU18 behandlade utskottet 60 motionsyrkanden om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till gällande bestämmelser, aviserade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder och pågående berednings- och utredningsarbeten.

I betänkande UbU19 behandlade utskottet Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2011 och Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

I betänkande UbU20 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna samt tre följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen. Förslagen innebär att vissa bestämmelser i skollagen (2010:800) om krav på legitimation för lärare och förskollärare, som skulle börja tillämpas den 1 juli 2012, i stället ska tillämpas fr.o.m. den 1 december 2013. Utskottet föreslog att riksdagen skulle ge regeringen tillkänna att regeringen bör återkomma till riksdagen med en finansieringsplan samt med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen fortskrider. Därmed tillstyrktes två motionsyrkanden medan övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande UbU21 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen. Enligt det tillstyrkta förslaget ska ett pliktexemplar lämnas till Kungl. biblioteket av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

I betänkande UbU22 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet och tre följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag som innebär att riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden när det gäller inrättande av Högskoleverket och Verket för högskoleservice samt deras uppgifter hävs.

Utskottet ansåg att det är viktigt att en högskolemyndighet har i uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i den högre utbildningen. Utskottet ansåg också det bör finnas en nationell aktör som har till uppgift att stimulera intresset för högre studier och att främja breddad rekrytering. Enligt utskottet borde den myndighet som kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn dessutom ha ett självständigt uppdrag vad gäller omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn. Utskottet föreslog att riksdagen skulle ge regeringen tillkänna det som utskottet påtalat om uppgifter för högskolemyndigheter. Därmed tillstyrkte utskottet fem motioner och avstyrkte övriga motioner.

Utskottet instämde i propositionens förslag om ett ändrat förfarande för hur vissa ledamöter i styrelser för statliga universitet och högskolor ska utses. När det gäller sammansättningen av nomineringsgruppen ansåg utskottet att den borde utökas med en representant för de studerande vid lärosätet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta om ett tillkännagivande till riksdagen med den innebörden. Därmed bifölls ett motionsyrkande och övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Kammaren biföll utskottets förslag i samtliga betänkanden.


Utskottet har lämnat följande yttranden till andra utskott:

-  2011/12:UbU1y Barnfattigdom (till socialutskottet)

-  2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (till konstitutionsutskottet).

EU-frågor

Utskottet har lämnat ett utlåtande i betänkande UbU3 över Europeiska kommissionens grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2011) 367 slutlig).

Utskottet har vidare enligt 10 kap. 3 § riksdagsordningen vid sju tillfällen haft överläggningar om EU-frågor med regeringen, som företrätts av statssekreteraren Peter Honeth. Utskottet har vid fem tillfällen informerats om aktuella EU-frågor. Överläggningarna och informationen har bl.a. rört olika delar av forsknings- och utbildningsprogrammen Horisont 2020 och Erasmus, Europeiska institutet för innovation och teknik samt det Europeiska forskningsområdet.

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet har genomfört subsidiaritetsprövningar av

EU-förslag om Horisont 2020 (KOM(2011) 810), (KOM(2011) 811) och (KOM(2011) 809), EU-förslag om Europeiska institutet för innovation och teknik (KOM(2011) 817) och (KOM(2011) 822). EU-förslag om Erasmus för alla (KOM(2011) 788) samt EU-förslag om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2011) 883).

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har genomfört en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2012 avseende de utgiftsområden som utskottet bereder, dvs. utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning. Analysen ingick i utskottets budgetbetänkanden UbU1 och UbU2.

Vidare har utskottet gjort två förstudier om dels breddad rekrytering till högskolan, dels utbildningsvetenskaplig forskning. Dessa har publicerats i serien Rapporter från riksdagen (rapport 2011/12:RFR12). Utskottet har också beslutat att göra en fördjupad studie om hur forskningsresultat når ut till det praktiska arbetet i skolan.

Information och uppvaktningar

Utskottet har vid sina sammanträden informerats om aktuella frågor.

·         Den 22 september 2011 informerade riksrevisor Gudrun Antemar, revisor  Karolina Larfors och revisionsledare Emil Plisch, samtliga från Riksrevisionen, om granskningsrapporten  RiR 2011:16 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning.

·          Den 13 oktober 2011 informerade docent Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet, om uppföljning och utvärdering samt revionsfrågor.

·         Den 20 oktober 2011 informerade riksrevisor Gudrun Antemar, programansvarig Inger Rydén-Bergendahl, projektmedarbetare Anna
Weinholt, projektledare Jesper Antelius och projektledare Pernilla
Jonsson, samtliga från Riksrevisionen, om granskningsrapporterna RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning samt RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap.

·          Den 25 oktober 2011 presenterade avdelningschef Annika Pontén och utredarna Ingeborg Amnéus och Marie Kahlroth, samtliga från Högskoleverket, verkets årsrapport om universitet och högskolor.

·          Den 15 november 2011 presenterade Martin Kores, Omnisys, Gierth Olsson, OHB Sweden, Anna Rathsman, SSC och Robert Limmergård, Volvo Aero, branschorganisationen Swedish Aerospace Industries rymdagenda.

·         Den 17 november 2011 informerade generaldirektör Anna Ekström, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Tommy Lagergren och undervisningsråd Jessica Lindvert, samtliga från Skolverket, om aktuella frågor.

·         Den 22 november 2011 informerade vd Madelene Sandström, verksamhetschef Stefan Östholm och kommunikationschef Ulf Hall, samtliga från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, om stiftelsens verksamhet.

·         Den 6 december 2011 informerade ständige sekreteraren Staffan
Normark, direktören Michael Sohlman, professor Britt-Marie Sjöberg, akademiråd Per Hedenqvist och vetenskaplig sekreterare Anna Ledin, samtliga från Kungliga Vetenskapsakademien, om akademiens syn på forskningsfrågor.

·         Den 8 december 2011 informerade Helene Andersson Svahn (ordförande i Sveriges unga akademi, Christian Broberger (vice ordförande i Sveriges unga akademi), Annette Granéli (ledamot i Sveriges unga akademi), och Anna Sjöström Douagi (verksamhetschef vid Sveriges unga akademi) om akademiens verksamhet.

·         Den 19 januari 2012 informerade styrelseordförande Peter Egardt, generaldirektör Olle Norberg och kommunikationsansvarig Maria Nilsson, samtliga från Rymdstyrelsen, om Rymdstyrelsens verksamhet.

·         Den 19 januari 2012 informerade Christer Fuglesang, Head of Science and Application Division, Directorate of Human Spaceflight, European Space Agency, om ESA:s verksamhet.

·         Den 19 januari informerade generaldirektör Anna Ekström, överdirektör Helén Ängmo, avdelningschef Tommy Lagergren och chefsjurist Ulrika Lindén, samtliga från Skolverket, om arbetet med att utfärda lärarlegitimation.

·         Den 31 januari 2012 informerade generaldirektör Pia Enochsson, Johan Blom, Björn Scheele, Lena Darås, Christer Bergqvist och Margareta Ljungqvist, samtliga från Myndigheten för yrkeshögskolan, om Yrkeshögskolans verksamhet.

·         Den 14 februari 2012 informerade statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren, båda från Utbildningsdepartementet, om gymnasiesärskolan.

·         Den 23 februari 2012  informerade vd Björn O Nilsson, IVA, akademisekreterare Johan Weigelt, IVA, och generaldirektör Madelene
Sandström, KK-stiftelsen, om IVA:s syn på forskningsfrågor.

·         Den 1 mars 2012 informerade utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterarna Peter Honeth och Bertil Östberg samt politiskt sakkunniga Anna Neuman och Therese Wallqvister, samtliga från Utbildningsdepartementet, om aktuella frågor.

·         Den 15 mars 2012 informerade Patricia Staaf, chef för Centrum för kompetensbreddning och Teresa Tomasevic, universitetsadjunkt i statsrätt, båda från Malmö högskola, samt Andrew Casson, chef för utbildnings- och forskningskansliet och Marita Hilliges, rektor, båda från Högskolan Dalarna, om högskolornas arbete med breddad rekrytering.

·         Den 20 mars 2012 informerade professor Christina Cliffordson och professor Jan-Eric Gustafsson, båda från Göteborgs universitet, om tillträde till högskolan.

·         Den 29 mars 2012 informerade generaldirektör Mille Millnert och rådsdirektör Mariann Samuelson, båda från Vetenskapsrådet, generaldirektör Charlotte Brogren och kommunikationsdirektör Maria Dahl Torgerson, båda från Vinnova, Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation och innovationspolitisk expert Christer Bengtsson, båda från Svenskt Näringsliv, om forskning och innovation.

·         Den 17 april 2012 informerade statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet, om föreskolefrågor.

·         Den 19 april 2012 informerade riksrevisor Gudrun Antemar, revisionsdirektör Pernilla Jonsson och revisionsråd Inger Rydén Bergendahl, samtliga från Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskningsrapport Att styra självständiga lärosäten (RiR 2012:4).

·         Den 26 april 2012 informerade utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterare Bertil Östberg och politiskt sakkunnig Therese Wallqvister, samtliga från Utbildningsdepartementet, om lärarlegitimationsreformen.

·         Den 8 maj 2012  informerade verkställande ledamoten Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, om stiftelsens verksamhet.

·         Den 10 maj 2012 presenterade forskningssekreterare Lars Eriksson, riksdagens utredningstjänst, sin rapport om utbildningsvetenskaplig forskning.

·         Den 29 maj 2012 informerade riksrevisor Claes Norgren, projektledare Camilla Gjerde, projektmedarbetare Annelie Jansson Westin, Mathilda Fält Zaar och Lena Björck, samtliga från Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskningsrapport om klimatrelaterad forskning (RiR 2012:2).

·         Den 7 juni 2012 informerade generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, båda från Skolverket, om rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola.

Studiebesök och resor

Den 5 december 2011 gjorde utskottet studiebesök på Mittuniversitetet och CSN i Sundsvall och den 14 maj 2012 på Lunds universitet.

Den 5–13 september 2012 gjorde utskottet en studieresa till Kina. Resan omfattade ett möte med Folkkongressens utskott för utbildning, vetenskap, kultur och hälsa, besök på skolor, universitet och svenska företag.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet:

-  Stockholms universitet den 11 oktober 2011

-  Teknikföretagen den 15 november 2011

-  Lärarförbundet den 7 december 2011

-  Skolinspektionen den 13 december 2011

-  Sveriges kommuner och landsting den 15 december 2011

-  SLU den 13 mars 2012

-  Högskoleverket den 27 mars 2012

-  Kista Science City med Teknikföretagen den 24 april 2012.

Inkommande besök

Den 26 april 2012 besöktes utskottet av en delegation med bl.a. skolföreträdare från Turkiet, den 15 maj 2012 av EU-kommissionären för utbildning och kultur, Androulla Vassiliou, och den 7 juni 2012 av en parlamentarikerdelegation från Thailand.

 

Elanders, Stockholm  2012