Utbildningsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:828

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2005/06 följande sammansättning:

Ledamöter

Jan Björkman (s), ordförande

Britt-Marie Danestig (v), 1:e vice ordförande

Ulf Nilsson (fp), 2:e vice ordförande

Inger Lundberg (s), t.o.m. den 18 februari 2006 (avliden)

Majléne Westerlund Panke (s)

Sten Tolgfors (m)

Agneta Lundberg (s)

Nils-Erik Söderqvist (s)

Inger Davidson (kd)

Louise Malmström (s)

Margareta Pålsson (m)

Sören Wibe (s)

Ana Maria Narti (fp)

Sofia Larsen (c), ledig t.o.m. den 20 november 2005

Mikael Damberg (s)

Peter Danielsson (m)

Christer Adelsbo (s), ledamot fr.o.m. den 16 mars 2006

Mikaela Valtersson (mp)


Suppleanter

Christer Adelsbo (s), suppleant t.o.m. den 15 mars 2006

Marie Nordén (s)

Helene Petersson (s)

Tomas Högström (m)

Axel Darvik (fp)

Joe Frans (s)

Maria Öberg (s)

Torsten Lindström (kd)

Lennart Gustavsson (v)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ewa Björling (m)

Eva Arvidsson (s)

Marita Aronson (fp)

Håkan Larsson (c)

Britta Rådström (s)

Per Bill (m)

Berit Högman (s)

Lotta Hedström (mp)

Anita Brodén (fp)

Christer Nylander (fp)

Olle Sandahl (kd)

Birgitta Sellén (c)

Jan Lindholm (mp)

Peter Pedersen (v), t.o.m. den 10 oktober 2005

Rossana Dinamarca (v), fr.o.m. den 13 oktober 2005

Ameer Sachet (s), fr.o.m. den 16 mars 2006

Inger Jarl Beck (s)

Ersättare

Anders Larsson (c), t.o.m. den 20 november 2005 under Sofia Larsens ledighet.

 


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Sonja Dahl, kanslichef

Anna Aspegren, föredragande

Roger Karlsson, föredragande, den 20 februari–den 15 juni 2006

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Fia Michelsson, byråassistent

Annika Tuvelid, byråassistent

Per-Erik Yngwe, föredragande, ledig den 6 mars–den 30 juni 2006


Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2005/06 avgivit 23 betänkanden till kammaren och tre yttranden till finansutskottet. Utöver propositioner har utskottet därvid behandlat verksamhetsberättelse från Riksbankens jubileumsfond, redogörelser från Riksrevisionen samt sammanlagt 1 716 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2005/06 höll utskottet 24 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 27 timmar och 20 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag utom vad gäller anslaget till Högskoleverket, där utskottet i stället tillstyrkte ett motionsyrkande. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. De tillstyrkta regeringsförslagen innebär bl.a. att statsbidraget till personalförstärkningar i förskolan höjs, att bidraget till stöd för utbildning av vuxna behålls som ett eget anslag, att bidraget till kvalificerad yrkesutbildning förstärks, att antalet utbildningsplatser i högskolan ökas och att Vetenskapsrådet får ökade resurser för bl.a. medicinsk och teknikvetenskaplig forskning. I betänkandet behandlades också två redogörelser från Riksrevisionens styrelse, dels redogörelse 2004/05:RRS23 angående högskolans samverkan med det omgivande samhället, dels redogörelse 2005/06:RRS5 angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem, samt anknytande motionsyrkanden. Utskottet föreslog att redogörelserna skulle läggas till handlingarna och att motionsyrkandena skulle avslås.

Betänkande UbU2 behandlade budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag på samtliga punkter och avstyrkte motionsyrkandena.

I betänkande UbU3 behandlade utskottet proposition 2004/05:162 Ny värld – ny högskola samt anknytande motionsyrkanden. I propositionen lämnade regeringen förslag och redovisade bedömningar rörande högskolans internationalisering, införande av en ny utbildnings- och examensstruktur, regler för tillträde till högskolan samt arbetet med breddad rekrytering. En utskottsmajoritet bestående av företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordade på vissa punkter avvikelser från regeringens förslag. Detta innebar bl.a. att urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet skall bibehållas, att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängs med en termin till totalt fem års studier, att en civilekonomexamen inrättas som yrkesexamen, att frågan om hur lärarexamen skall placeras in i det nya examenssystemet övervägs ytterligare. Utskottsmajoritetens förslag innebar bifall till vissa motionsyrkanden från Miljöpartiet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet fanns gemensamma reservationer från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Betänkande UbU4 behandlade proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt anknytande motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Förslagen innebar en ny lag – med ikraftträdande den 1 april 2006 – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Statens skolverk, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning samt Handikappombudsmannen skall ha tillsyn över lagens efterlevnad.

I betänkande UbU13 Fristående skolor m.m. behandlades motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005. Flertalet motionsyrkanden avstyrktes. Utskottet föreslog, med delvis bifall till ett antal motionsyrkanden, vissa ändringar i skollagen som gör det möjligt för fristående gymnasieskolor att inrätta individuella program. En gemensam reservation från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna gällde lagändring rörande etablering av fristående förskolor. Utskottet hade inhämtat yttrande från Lagrådet om lagändringarna. Lagändringarna gäller från den 1 juli 2006.

I ytterligare elva betänkanden behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005 samt vissa andra motionsyrkanden. Dessa betänkanden var UbU5 Studiestödsfrågor, UbU6 Forskning och forskarutbildning, UbU7 Särskolan och specialskolan, UbU8 Vuxenutbildning, UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor, UbU10 Gymnasieskolan, UbU11 Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa, UbU12 Förskolan, UbU14 Grundskolan, UbU15 Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor och UbU16 Lärarutbildning och lärare. Betänkande UbU16 behandlade även Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens (redog. RRS17). I betänkande UbU8 tillstyrkte utskottet tre motionsyrkanden rörande möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. I betänkande UbU10 tillstyrkte utskottet två motionsyrkanden rörande behovet att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Samtliga övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkande UbU15 föreslog utskottet i ett utskottsinitiativ att sjukhusfysikerutbildningen förlängs från 4,5 år till 5 år. Utskottet föreslog i betänkande UbU16 att redogörelsen från Riksrevisionens styrelse skulle läggas till handlingarna. I betänkandena UbU5 Studiestödsfrågor, UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor, UbU12 Förskolan, UbU14 Grundskolan fanns gemensamma reservationer från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Betänkande UbU17 gällde vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga Jubileumsfondens verksamhetsberättelse för år 2005 liksom Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under året till handlingarna. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle fastställa vissa av styrelsen för Jubileumsfonden beslutade ändringar i stiftelsens stadgar.

I betänkande UbU18 behandlades proposition 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta det i propositionen framlagda lagförslaget.

Kammaren återförvisade den 23 februari 2006 betänkande UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor till utbildningsutskottet för ytterligare beredning. Utskottet behandlade ärendet i betänkande UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling). Vid den förnyade beredningen gjorde utskottet ett kort tillägg i redovisningen av utskottets ställningstagande avseende kårobligatoriet.

I betänkande UbU20 behandlade utskottet proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag om vissa lagändringar avseende den kvalificerade yrkesutbildningen.

Betänkande UbU21 behandlade proposition 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte de av regeringen föreslagna ändringarna.

Proposition 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. och motionsyrkanden i anslutning till denna behandlades i betänkande UbU22. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Utskottet tillstyrkte också ett motionsyrkande om svenskundervisning för invandrare vid folkhögskolor. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Betänkande UbU23 behandlade regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt motionsyrkanden i anslutning till denna. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena.

 

Utskottet har avgivit följande yttranden till finansutskottet:

-  2005/06:UbU1y Utvecklingen inom den kommunala sektorn (regeringens skrivelse 2004/05:102)

-  2005/06:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn (regeringens skrivelse 2005/06:102)

-  2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 (proposition 2005/06:100).

EU-frågor

Utskottet har informerats om aktuella EU-frågor av företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet. Genom utskottets kansli får utskottet fortlöpande EU-dokument som är av intresse för utskottets verksamhet. Kansliet gör korta sammanfattningar av relevanta dokument. Utskottet informeras också kontinuerligt om ärenden inom utskottsområdet som kommer upp till behandling i EU-nämnden.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet ordnade den 23 mars 2006 ett seminarium tillsammans med den utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet. Som underlag för diskussionerna vid seminariet presenterades bl.a. resultat från internationella kunskapsmätningar.

Studiebesök och resor

Utskottet besökte Oslo den 14–15 november 2005. Under besöket hölls bl.a. ett seminarium om utbildningsfrågor tillsammans med Kirke-, utdannings- og forskningskomitén i det norska Stortinget. Utskottet hade också diskussioner med företrädare för Utdannings- och forskningsdepartementet samt besökte olika skolor.

Utskottet gjorde en studieresa till Helsingfors den 16–17 januari 2006. Under studieresan hade utskottet möten med bl.a. ledamöter av Finlands riksdag och företrädare för regeringskansliet. Besök gjordes på bl.a. skola, yrkeshögskola, Helsingfors universitet samt Finlands akademi.

Utskottet besökte Malmö högskola, Söderportgymnasiet i Kristianstad och Högskolan Kristianstad den 6–7 februari 2006.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Sveriges Kommuner och Landsting den 12 oktober 2005, Stockholms universitet den 19 oktober 2005, Vetenskapsrådet den 9 november 2005, Lärarförbundet den 6 december 2005, Vårträff i Folkbildningshuset den 10 maj 2006 och Högskoleverket den 17 maj 2006.

Elanders Gotab, Stockholm  2006