Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:24710F

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utrikesutskottet

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överens­kommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till annat lands utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekono­miskt samarbete. Allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan samt 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredning. 

1.2 Utrikesutskottets sammansättning

Utrikesutskottet hade under riksmötet 2009/10 följande sammansättning:

Ledamöter

Göran Lennmarker (m), ordförande

Urban Ahlin (s), vice ordförande

Gustav Blix (m)

Carina Hägg (s)

Anne-Marie Pålsson (m)

Kerstin Lundgren (c)

Kent Härstedt (s)

Birgitta Ohlsson (fp) (t.o.m. 2010-02-03)

Fredrik Malm (fp) (fr.o.m. 2010-02-05)

Kenneth G Forslund (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Kerstin Engle (s)

Holger Gustafsson (kd)

Christian Holm (m)

Hans Linde (v)

Carin Runeson (s)

Rosita Runegrund (kd)

Bodil Ceballos (mp)

Suppleanter

Mats Sander (m)

Olle Thorell (s)

Kent Olsson (m)

Ameer Sachet (s)

Göran Lindblad (m)

Anders Åkesson (c)

Tommy Waidelich (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Yilmaz Kerimo (s)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Susanne Eberstein (s)

Dan Kihlström (kd)

Mats Johansson (m)

Kalle Larsson (v)

Håkan Juholt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Max Andersson (mp)

Sinikka Bohlin (s)

Britta Rådström (s)

Björn Hamilton (m)

Karin Enström (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Erik Ullenhag (fp) (fr.o.m. 2009-09-03)

Lars Ohly (v)

Ulf Holm (mp)

Gunilla Tjernberg (kd)

Mehmet Kaplan (mp)

 

Ordförande i utskottet var Göran Lennmarker (m) och vice ordförande Urban Ahlin (s).

Som framgår av redovisningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Social­demokraterna, fem Moderaterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, två Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

1.3 Utrikesutskottets kansli

Utrikesutskottets kansli hade under riksmötet 2009/10 följande sammansätt­ning:

Thomas Hörberg – kanslichef (utredningsuppdrag fr.o.m. 2009-11-01)

Martin Brothén – föredragande (vik. kanslichef fr.o.m. 2009-11-01)

Eva Kvarfordt – föredragande

Annli Halabi – föredragande (fr.o.m. 2009-12-09)

Johan Matz – föredragande (tjl. fr.o.m. 2010-02-01)

Katarina Martholm Fried – föredragande (fr.o.m. 2010-03-03)

Margareta Holmberg – utskottshandläggare

Sara Sjölén – utskottshandläggare (tjl. fr.o.m. 2009-05-01)

Cecilia Mobach – utskottshandläggare (tjl. fr.o.m. 2009-12-01)

Eva Östlund – utskottshandläggare (fr.o.m. 2010-01-21)

Hannah Wennberg – utskottsassistent (tjl. fr.o.m. 2010-03-08)

Anna Forssblad – utskottsassistent (fr.o.m. 2009-12-07)

Elisabeth Eklind Eliahu – utskottsassistent (fr.o.m. 2010-03-01)

2 Verksamhetens omfattning m.m.

2.1 Sammanträdestid

Under riksmötet 2009/10 höll utskottet 34 allmänna sammanträden och 21 särskilda sammanträden (föredragningar och besök i utskottet m.m.). Sam­manträdestiden uppgick till 44 timmar och 28 minuter respektive 20 timmar och 55 minuter. Tiden för utskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 31 timmar och 33 minuter.

Förutom vid de särskilda sammanträdena har föredragningar och besök i viss utsträckning också förekommit vid de allmänna sammanträdena.

I ett sammansatt utskott med försvarsutskottet (UFöU) hölls sex samman­träden om totalt 2 timmar och 35 minuter. Tiden för ärendedebatterna i kammaren uppgick till 3 timmar och 23 minuter.


2.2 Behandlade ärenden

Utskottet behandlade under riksmötet sex propositioner och elva skrivelser. Vidare behandlade utskottet sju redogörelser. Totalt har 321 motioner med 734 yrkanden om olika åtgärder behandlats. Utrikesutskottet avlämnade 22 betänkanden och tre utlåtanden till kammaren samt tre yttranden.

Det sammansatta utskottet med försvarsutskottet (UFöU) behandlade tre propositioner och nio motioner. Tre betänkanden har lämnats till kammaren.

2.3 Betänkanden, utlåtanden och yttranden

Utskottet avlämnade under riksmötet 22 betänkanden, tre utlåtanden och tre yttranden. Sammanfattningar återges nedan:

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utskottet behandlar i detta betänkande budgetpropositionen för 2010 med förslag till anslag inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan (prop. 2009/10:1 utg.omr. 5). I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till medelsanvisning om sammantaget nära 2 miljarder kronor till utgiftsom­rådet.

I betänkandet finns en reservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 45 minuter.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utskottet behandlar i detta betänkande budgetpropositionen för 2010 med förslag till anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vilket också innefattar förslag från Riksrevisionens styrelse till riksdagen om Riksrevisio­nens anslag Internationellt utvecklingssamarbete (prop. 2009/10:1 utg.omr. 7). Ramen för utgiftsområde 7 uppgår till 31,4 miljarder kronor.

De motioner om utvecklingsbiståndet som behandlas i betänkandet avser främjande av internationella biståndsströmmar, avräkningar från biståndsra­men och fördelningen på anslag inom utgiftsområde 7. De innefattar också förslag om den närmare inriktningen på biståndsinsatser samt uppföljning och resultatredovisning.

I betänkandet behandlas också regeringens skrivelse 2008/09:189 Bistån­dets resultat. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges interna­tionella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Två följd­motioner till skrivelsen har avlämnats, och dessa behandlas i betänkandet.

Utskottet behandlar i betänkandet också en redogörelse från Riksrevisio­nens styrelse angående Swedfund International AB (redog. 2009/10:RRS1) som avlämnats till riksdagen och en följdmotion till denna.

Utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om att biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete fastställs till 1 % av beräknad BNI. Enligt utskottet bör regeringen i det europeiska samarbetet och i andra inter­nationella sammanhang verka för att åtaganden som gjorts om biståndsök­ningar också blir förverkligade.

Alla motionsförslag med anknytning till utvecklingsbiståndet avstyrks. Ut­skottet föreslår att regeringens resultatskrivelse 2008/09:189 Biståndets re­sultat läggs till handlingarna.

I redogörelsen från Riksrevisionens styrelse om Swedfund redovisas Riks­revisionens rekommendationer som är riktade till regeringen respektive bola­get. Utskottet konstaterar att ett översynsarbete äger rum och förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang snarast återkommer till riksdagen med en redovisning av dels det analysarbete rörande Swedfund som pågår i Reger­ingskansliet, dels vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras till följd av Riksrevisionens iakttagelser och översynsarbetet. Utskottet föreslår att Riks­revisionens redogörelse 2009/10:RSS1 läggs till handlingarna och avstyrker följdmotionen.

I ärendet finns elva reservationer och fyra särskilda yttranden.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till tre timmar.

UU3 Norden

Utskottet behandlar i detta betänkande dels regeringens skrivelse 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008, dels redogörelse till riksdagen 2008/09:NR1 Nor­diska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2008. Utskottet behandlar även två följdmotioner samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2009.

Utskottet föreslår att skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna samt att motionerna avslås.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till två timmar.

UU4 Meddelande om EU och Arktis

I utlåtandet redovisar utskottet för riksdagen resultatet av sin granskning enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen av kommissionens meddelande till Eu­ropaparlamentet och rådet om Europeiska unionen och Arktis, KOM(2008) 763.

I meddelandet redovisas EU:s förhållande till, betydelse för och intressen i Arktis. Meddelandet innehåller förslag till strategiska mål för politikområden där EU:s agerande har betydelse för utvecklingen i Arktis eller där utveck­lingen i Arktis har betydelse för EU samt förslag till närmare 50 enskilda åtgärder.

I utlåtandet finns en motivreservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 50 minuter.

UU5 EU:s strategi för Östersjöområdet

I utlåtandet redovisar utskottet för riksdagen resultatet av sin granskning enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen av kommissionens meddelande om EU:s strategi för Östersjöområdet, KOM(2009) 248 (jfr SEK(2009) 702, 703 och 712).

Åtta av nio länder runt Östersjön är medlemmar i EU. Kommissionen har presenterat ett förslag till en strategi som syftar till att fördjupa samarbetet runt Östersjön för att ta vara på den gemensamma lagstiftningen och existe­rande finansiella instrument för att Östersjöregionen ska utvecklas till en hållbar region miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

I utlåtandet finns en motivreservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till en timme.

UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2008

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008 och redogörelse 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. I betänkandet behandlas vidare ett antal motioner från de allmänna motionstiderna för åren 2008/09 och 2009/10 samt följdmotioner.

En reservation och ett särskilt yttrande finns i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till två timmar.

UU7 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2008/09:197 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samar­bete i Europa (OSSE) under år 2008 och redogörelse till riksdagen 2008/09:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska för­samling.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 20 minuter.

UU8 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige–Finland 2006

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag (prop. 2008/09:188) om att godkänna ingående av överenskommelse med Finlands regering om ändring av riksgränsen i överensstämmelse med de förslag som lämnats i Gränsöversynen Sverige–Finland 2006. I gränsöversynen föreslås att mindre vattenområden i Torne älv förs över från Sverige till Finland och att andra områden förs över från Finland till Sverige.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till en minut.

UU9 Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2008 och 2009 som innehåller förslag med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika. De ämnen som berörs är Israel och de pale­stinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara, religion i interna­tionella relationer samt folkmord.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I ärendet finns sex reserva­tioner och två särskilda yttranden.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 4 timmar och 30 minuter.

UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 med en följd­motion, regeringens skrivelse 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ord­förandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 med en följdmotion, två motioner från allmänna motionstiden 2008 och ett antal motioner från allmänna motionstiden 2009 som innehåller yrkanden som avser samarbetet inom Europeiska unionen.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden och föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelser 2009/10:150 och 2009/10:174 till handlingarna.

I betänkandet finns 20 reservationer och ett särskilt yttrande.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 10 minuter.

UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor

I föreliggande betänkande behandlar utskottet ett antal frågor avseende Sveriges säkerhetspolitik. Dessa frågor har väckts med anledning av ett antal motionsyrkanden från de allmänna motionsperioderna för riksmötena 2007/08, 2008/09 och 2009/10. Utskottet väljer i detta betänkande att hantera främst motionsyrkanden om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 30 minuter.

UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i frågor med anknytning till skrivelsen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att motionerna avstyrks.

I betänkandet finns två reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 40 minuter.

UU13 Vissa frågor om globalisering m.m.

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2006, 2007, 2008 och 2009 om globaliseringen, internationella handelssystem, de internationella finansiella institutionerna och internationella frågor om hållbar utveckling och miljö.

Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. samarbete med Asien och Latinamerika, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna, företags agerande vid utvinning av naturresurser, öppenhet och utvecklingsländernas inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) respektive ekosystemtjänster och biståndsprojekt.

Samtliga motionsyrkanden i betänkandet avstyrks av utskottet. I ärendet finns tolv reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till en timme.

UU14 Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling. Tre följdmotioner har väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlar utskottet dessa och ett antal motioner från allmänna motionstiden hösten 2008 och hösten 2009.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att samtliga motioner avstyrks.

I betänkandet finns tolv reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 35 minuter.

UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande ett antal motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 respektive 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik.

I betänkandet behandlar utskottet motionsförslag rörande vissa frågor om folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. I betänkandet behandlas också motionsförslag om mänskliga rättigheter m.m. i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand. Utskottet har tidigare under mandatperioden avlämnat två betänkanden om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, betänkandena 2007/08:UU9 respektive 2008/09:UU15.

Samtliga motionsyrkanden i betänkandet avstyrks av utskottet. I ärendet finns 15 reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 50 minuter.

UU16 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2009/10:159 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och två motioner från allmänna motionstiden 2009. Ingen följdmotion har väckts med anledning av skrivelsen.

När Estland, Lettland, Litauen och Polen blev EU-medlemmar 2004 skapades en helt ny situation i Östersjöregionen. Målen med EU:s strategi för Östersjöregionen är att förbättra situationen i synnerhet när det gäller miljö, ekonomi, utbildning, sjösäkerhet och kriminalitet.

Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna och att motionerna avslås.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 40 minuter.

UU17 Kommissionens arbetsprogram 2010

I utlåtandet redovisar utskottet sin granskning av kommissionens meddelande KOM(2010) 135 Kommissionens arbetsprogram för 2010 – Tid för handling.

Utskottet har i sitt utlåtande särskilt framhållit vikten av att värna om ett öppet Europa och att denna princip borde ligga till grund för alla initiativ och program som kommissionen har för avsikt att lansera under sin mandatperiod.

Utskottet föreslår att utlåtandet läggs till handlingarna. Till utlåtandet har fogats två reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 20 minuter.

UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009 samt följdmotioner till skrivelsen.

Utskottet behandlar frågor om bl.a. de multilaterala institutionernas roller, övervakning av den globala ekonomin och enskilda länders ekonomiska politik, IMF:s och Världsbankens låneramverk, klimat- och energifrågor i Världsbankens verksamhet samt styrnings- och inflytandefrågor. Utskottet stöder regeringens prioritering i fråga om viktiga framtidsfrågor i de internationella finansiella institutionerna.

Finansutskottet har lämnat ett yttrande i ärendet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att motionerna avstyrks.

I ärendet finns åtta reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till en timme.

UU19 Nordiskt samarbete

Utskottet behandlar i detta betänkande dels regeringens skrivelse 2009/10:90 Nordiskt samarbete 2009, dels redogörelsen till riksdagen 2009/10:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2009. Utskottet behandlar även ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2009.

Utskottet föreslår att skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna samt att motionerna avslås.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till två timmar.

UU20 Lag om konsulära katastrofinsatser

I detta betänkande tillstyrker utskottet proposition 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser. En följdmotion har väckts med anledning av propositionen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

De senaste årens händelser, såsom flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och Libanonkrisen 2006, har aktualiserat frågan om vilket ansvar svenska staten har när det gäller att bistå svenskar som berörs av denna typ av händelser. Lagförslaget syftar dels till att tydliggöra omfattningen av statens konsulära ansvar, dvs. att klargöra i vilka situationer staten ska respektive inte ska agera utomlands då många människor med anknytning till Sverige drabbas, dels till att tydliggöra omfattningen av den enskildes ansvar.

I betänkandet finns en reservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 15 minuter.

UU21 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

I detta betänkande behandlar utrikesutskottet proposition 2009/10:97 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Inga motioner har inkommit i ärendet.

För att anpassa svensk lagstiftning till Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som trädde i kraft den 1 december 2009, måste konsekvensändringar göras i ett flertal lagar. I propositionen behandlas sådana ändringar i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

I propositionen föreslås vissa ändringar i sanktionslagen i syfte att bättre spegla sanktionssystemets utveckling och faktiska omfattning i dagsläget. Dessa innebär bl.a. att det förtydligas vilka rättsgrunder som finns för beslut om sanktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Utskottet tillstyrker propositionen.

UU22 OSSE

I detta betänkande behandlas redogörelse till riksdagen 2009/10:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling. I redogörelsen redovisas verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2009. Ingen följdmotion har väckts med anledning av redogörelsen.

Regeringen har ännu inte inkommit med någon skrivelse om verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2009.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till tio minuter.

UU23 Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandling av vissa ärenden

Utrikesutskottet föreslår uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Sidas insatser för stöd till kapacitetsutveckling och regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat – tema miljö och klimat samt de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen.

UU24 Europarådet

Utskottet behandlar i detta betänkande redogörelse 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. I betänkandet behandlas vidare tre följdmotioner.

Regeringen har ännu inte inkommit med någon skrivelse om verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2009.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna samt avstyrker motionerna.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 45 minuter.

UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag (prop. 2009/10:205) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. I betänkandet behandlas även en följdmotion. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Med hjälp av de föreslagna ändringarna i svensk lagstiftning om produkter med dubbla användningsområden anpassas lagstiftningen till en ny EU-förordning som syftar till effektivare bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av andra vapen. Dubbla användningsområden innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av t.ex. kärnvapen. Genom anpassningen till EU-förordningen införs bl.a. nya kontroller av förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden. Detta medför större möjlighet att bevaka företag som hanterar inköp, försäljning eller leverans av exempelvis produkter som kan användas vid anrikandet av uran.

I propositionen föreslås också vissa ändringar i lagar som ligger under Utrikesdepartementets ansvarsområde till följd av dels en ny EU-förordning om tullbefrielse, dels Lissabonfördragets ikraftträdande.

UU1y Utrikesförvaltningen

I yttrandet framför utskottet sin uppfattning till konstitutionsutskottet med anledning av regeringens förslag vad avser anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, i den del som avser utrikesförvaltningen.

UU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet framför i yttrandet till konstitutionsutskottet sin uppfattning avseende det som regeringen redovisar rörande handläggningen av ärenden om bortförda barn i skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

I yttrandet framför utskottet sin uppfattning till justitieutskottet vad gäller kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet utifrån de aspekter som har direkt anknytning till utskottets beredningsområde.

2.4 Verksamheten

Utskottet fastställde 2007 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2006/07–2009/10. Denna plan har i det närmaste kunnat följas vad avser den del som gäller 2009/10.

2.5 EU-frågor

Utrikesutskottets verksamhet har kopplingar till EU-frågorna framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndsfrågorna. I arbetet med regeringens årliga skrivelse om verksamheten inom EU har utrikesutskottet en sammanhållande roll inom riksdagen. Utskottet har följt EU-frågorna genom att fortlöpande ta del av dokumentation från olika EU-organ samt genom föredragningar. Utrikesutskottets ordförande representerade utskottet i de återkommande mötena mellan företrädare för utrikesutskotten (Cofacc[1]) i EU:s medlemsländer och återrapporterade till utskottet från dessa möten. Detsamma gäller beträffande möten som hålls mellan de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8).

Kabinettssekreterare Frank Belfrage och olika statssekreterare har vid åtta tillfällen redogjort för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesministrarnas rådsmöten och det allmänna rådet. Representanter för Utrikesdepartementet och i något fall för Försvarsdepartementet har därutöver lämnat föredragning om aktuella EU-frågor.

EU-ministern lämnade den 26 november 2009 en föredragning om Lissabonfördraget.

Kabinettssekreterare Frank Belfrage lämnade en föredragning om EU:s utrikestjänst den 11 februari 2010 samt en uppdatering av samma fråga den 22 april 2010.

Den 20 maj 2010 hölls en överläggning med biståndsminister Gunilla Carlsson om EU:s position inför det kommande toppmötet om millennieutvecklingsmålen i New York den 20–22 september 2010.

Departementsråd Torbjörn Haak från Statsrådsberedningen lämnade den 20 maj 2010 information om Lissabonfördraget.

Under riksmötet har till utskottet hänvisats ett betydande antal meddelanden eller förslag från EU-kommissionen och rådet varav tre kommissionsmeddelanden, EU:s strategi för Östersjöområdet, KOM(2009) 248, kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionen och Arktis, KOM(2008) 763 och Kommissionens arbetsprogram 2010, KOM(2010) 135, har behandlats av utskottet i tre utlåtanden

Utskottet behandlade även 16 faktapromemorior.

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd (den 1 juli–31 december 2009) stod utskottets ordförande värd för ett interparlamentariskt möte, parlamentariska dimensionen av det östliga partnerskapet, med ordförandena för utrikesutskotten i EU-ländernas nationella parlament i Stockholm den 20–21 oktober 2010. Under mötet diskuterades bl.a. det östliga partnerskapet.

Utskottet har under våren 2010 genomfört två subsidiaritetsprövningar av inkomna kommissionsdokument i enlighet med de bestämmelser som infördes i och med Lissabonfördraget. Utskottet fann att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

2.6 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

Liksom tidigare år har utskottet erhållit föredragningar om de delar av Riksrevisionens granskning och statens årsredovisning som rör utgiftsområdena 5 och 7. Den 10 november 2009 hölls en föredragning där Riksrevisionen, Utrikesdepartementet och Swedfund lämnade information om Riksrevisionens granskning av Swedfund.

Utskottet har, genom föredragningar, tillsammans med försvarsutskottet följt upp beslut som har fattats i sammansatt utskott (UFöU). Den 2 respektive 9 mars 2010 lämnade företrädare för Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten information om den svenska insatsen i Afghanistan. Information om de civila insatserna i Afghanistan gavs av kabinettssekreterare Belfrage och statssekreterare Stymne den 18 mars 2010. Utskottet har vidare beslutat om att ge riksdagens utredningstjänst ett uppdrag om insatsen i Afghanistan.

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Utskottet genomförde, tillsammans med socialutskottet, ett gemensamt öppet seminarium om hiv/aids på Världsaidsdagen den 1 december 2009. Presenta­tioner lämnades av Olle Thorell (s), ledamot i Svenska Unescorådet, dr Raymond Byaruhanga, chef för AIDS Information Centre (Uganda), Pia Engstrand, hiv/aids-rådgivare, Sida, och Christer G. Wennerholm, ordförande för Nationella Hivrådet.

Den 3 december 2009 anordnade utskottet ett öppet seminarium om FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt­ning, UNCRPD. Presentationer av Shuaib Chalklen, FN:s särskilde rapportör i frågor som rör människor med funktionsnedsättning, Florence Nightingale Mukasa, Ugandas Dövas Riksförbund, Lars-Åke Wikström, Sveriges Dövas Riksförbund samt Roland Håkansson, ordförande i Svenska Handikapporga­nisationers Internationella Biståndsförening (Shia).

Ett antal interna utfrågningar har även anordnats:

Den 29 september 2009 informerade finansminister Anders Borg, bi­ståndsminister Gunilla Carlsson och riksbankschefen Stefan Ingves inför Världsbankens och IMF:s höstmöten (gemensamt med FiU).

Kabinettssekreterare Frank Belfrage lämnade en föredragning om UD:s budgetarbete den 20 oktober 2009.

Den 20 oktober 2009 respektive den 4 maj 2010 lämnade utredare Peter Egardt en föredragning om översynen av utrikesförvaltningen.

Den 3 december 2009 redogjorde kommunikatör Monica Lorensson, UNDP, för UNDP:s årliga Human Development Report.

Den 20 januari lämnade kabinettssekreterare Frank Belfrage information om den svenska utrikesrepresentationen.

Ambassadör Ingemar Lindahl lämnade den 18 februari 2010 en föredrag­ning om Cypernkonflikten.

Biståndsminister Gunilla Carlsson lämnade den 2 mars 2010 en föredrag­ning om aktuella frågor inom utvecklingssamarbetet.

Den 11 mars 2010 lämnade företrädare för Sida och Myndigheten för sam­hällsskydd och beredskap en föredragning om Haiti.

Den 14 april 2010 hade utskottet ett möte med UD:s säkerhetspolitiska rapportörer. Teman för mötet var Afghanistan – militära och civila aspekter, Iran samt implementeringen av Lissabonfördraget vad gäller utrikes- och säkerhetspolitik.   

Den 22 april 2010 lämnade kabinettssekreterare Frank Belfrage och Christer Ahlström, chef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning, en föredragning inför NPT-konferensen i New York i maj 2010.

Företrädare för Finansdepartementet, Utrikesdepartementet och Riksban­ken informerade den 20 april 2010 utrikesutskottet och finansutskottet inför IMF:s och Världsbankens vårmöten.

Den 15 juni 2010 lämnade kabinettssekreterare Frank Belfrage en före­dragning om Gaza.

 

2.8 Resor och besök

Utrikesresor

En delegation från utskottet genomförde den 3–8 oktober 2009 en resa till Washington. Syftet med resan var att genomföra möten och samtal med kon­gressledamöter, tjänstemän vid det nationella säkerhetsrådet (NSC), repre­sentanter från Utrikesdepartementet och biståndsmyndigheten (Usaid), tjäns­temän vid de internationella finansiella institutionerna (IMF och Världsban­ken) samt forskare och analytiker vid en rad tankesmedjor vad avser frågor av särskild relevans för utskottets beredningsområden.

Studiebesök

Ett studiebesök av Stockholm Environment Institute arrangerades av utrikes­utskottet tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen den 4 februari 2010. Den 10 mars 2010 besökte utskottet Folke Bernadotteakade­min.

Utländska besök

Under riksmötet 2009/10 tog utskottet emot 15 utländska besök. Utöver det har även utskottets ordförande och vice ordförande tagit emot ett betydande antal besök.

·          2009-10-13 Besök av det brittiska underhusets utrikesutskott

·          2009-10-22 Besök av chefen för UNDP, Helen Clark

·          2009-10-22 Besök av Världsbankens chefsekonom för den afri­kanska regionen, Shantayanan Devarajan

·          2009-10-22 Besök av chefen för Unaids, Michel Sidibé

·          2009-10-22 Besök av Rwandas talman Rose Mukantabana

·          2009-10-22 Besök av chefen för World Bank Report 2010, Marianne Fay

·          2009-10-23 Besök av Arabförbundets generalsekreterare Amre Moussa

·          2010-01-21 Besök av Världsbankens chefsekonom och Senior Vice President Justin Yifu Lin

·          2010-02-10  Besök av den turkiska nationalförsamlingens utrikesut­skott

·          2010-03-11 Besök av Moldaviens vice premiärminister tillika utri­kes- och Europaminister Iurie Leanca

·          2010-03-17 Besök av talmannen i Albaniens parlament Jozefina Topalli, åtföljd av tre parlamentsledamöter

·          2010-05-06 Besök av talmannen i Georgiens parlament David Bakradze

·          2010-05-26 Besök av Demokratiska Republiken Kongos jämställd­hetsminister Marie-Ange Lukiana Mufwankolo

·          2010-06-15 Möte med FN:s representant i Afghanistan Staffan de Mistura

·          2010-06-17 Besök av chefen för FN:s barnfond Unicef Anthony Lake.

2.9 Övrig verksamhet

En utredning om riksdagens internationella arbete har pågått under riksmötet. Utskottets presidium och två av utskottets ledamöter har deltagit i styrgruppen för utredningen, och en person från utskottets kansli har ställts till förfogande som huvudsekreterare.

Utskottet och dess kansli har under riksmötet i olika former lämnat stöd till andra riksdagsorgan i frågor om utrikespolitik och internationell anknytning. Utskottets ledamöter har även deltagit vid diverse internationella konferenser och seminarier.

 

 

Elanders, Vällingby  2010

 

 [1] Cofacc – Conference of Foreign Affairs Committee Chairpersons.