Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

utskottsdokument 2016/17:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

:UU

0

0

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

:UU

u

trikesutskottets verksamhet riksmötet 201

6

/1

7


Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2016/17

Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.


Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2016/17 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Karin Enström (M), vice ordförande

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

Markus Wiechel (SD), fr.o.m. 2016-09-27

Julia Kronlid (SD), t.o.m. 2016-09-27

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

Katarina Köhler (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Yasmine Posio Nilsson (V), fr.o.m. 2017-06-16

Hans Linde (V), t.o.m. 2017-06-07

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

Suppleanter

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S), fr.o.m. 2017-06-26

Carin Jämtin (S), t.o.m. 2017-05-28

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S), t.o.m. 2017-07-27

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Extrasuppleanter

Jamal Mouneimne (S)

Anders Lönnberg (S), 2017-04-01 t.o.m. 2017-08-31

Åsa Eriksson (S), t.o.m. 2017-04-01

Anna Vikström (S), t.o.m. 2017-04-01

Rolf Åbjörnsson (KD), 2017-01-12 t.o.m. 2017-02-12

Utskottets kansli

Under riksmötet hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Agota Földes, utskottshandläggare, t.o.m. 2016-12-31

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Josefina Kildjer, utskottshandläggare

Fredrik Kirst, föredragande t.o.m. 2017-09-01

Moa Larsson, utskottshandläggare

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande, fr.o.m. 2017-01-11

Ingrid Svensson, föredragande, fr.o.m. 2017-09-04

Marlene Quiñones Marquez, utskottsassistent

John Wernberg, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Utskottet lämnade 15 betänkanden och 3 utlåtanden till kammaren och 3 yttranden till andra utskott. Sammanfattningarna återges nedan.

Utskottets verksamhetsplan

Utskottets planering är långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla olika ämnesområden under en mandatperiod och att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering.

Under verksamhetsåret 2014/15 diskuterade utskottet prioriteringar för verksamheten, och utskottets prioriteringar för studiebesök, motioner från allmänna motionstiden, skrivelser, redogörelser, EU-frågor, uppföljning och utvärdering, utrikes resor och internationella konferenser ligger till grund för inriktningen av verksamheten under valperioden 2014/15–2017/18. Dessa prioriteringar har även varit ledande för utskottets verksamhet under riksmötet 2016/17.

Ärenden som har behandlats av utskottet

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:1 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och elva yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla propositionen och avslå motionsyrkandena.

I betänkandet fanns en reservation (M). Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:1 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och cirka 115 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla propositionen punkterna 1–6 och avslå motionsyrkandena. Utskottet hänvisade i flertalet av dessa frågor till pågående arbete.

I betänkandet fanns 13 reservationer (M, SD, C, V, L, KD). Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet om biståndsram och anslag. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

UU3 Norden

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2016/17:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2016, regeringens skrivelse 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016, tolv yrkanden i en följdmotion, och ett tjugotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och avslå motionsyrkandena.

I betänkandet fanns tio reservationer (M, SD, V, KD).

UU4 Kommissionens arbetsprogram 2017

I utlåtandet granskade utskottet kommissionsdokumentet Kommissionens arbetsprogram 2017 – Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum (KOM(2016) 710).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utskottets utlåtande till handlingarna.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, utbildningsutskottet och näringsutskottet yttrade sig över arbetsprogrammet.

I utlåtandet fanns två motivreservationer (SD, V).

UU5 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030, 20 yrkanden i följdmotioner samt 40 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15, 2015/16 och 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna, samt avslå alla motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.

Yttranden kom in från justitieutskottet (2016/17:JuU3y), försvarsutskottet (2016/17:FöU1y), utbildningsutskottet (2016/17:UbU2y) och miljö- och jordbruksutskottet (2016/17:MJU2y). Näringsutskottet yttrade sig genom ett protokollsutdrag.

I betänkandet fanns 21 reservationer (M, C, V, L, KD).

UU6 En integrerad EU-politik för Arktis

I utlåtandet granskade utskottet det gemensamma meddelandet En integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016) 21).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

I utlåtandet fanns tre särskilda yttranden (SD, C, V).

UU7 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 samt 13 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet hade anfört om en samlad resultatanalys av arbetet i de multilaterala utvecklingsorganisationerna och tillkännage detta för regeringen. Utskottet föreslog därutöver att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att samtliga motioner skulle avslås.

Finansutskottet yttrade sig över skrivelsen.

I betänkandet fanns två reservationer (V) och ett särskilt yttrande (SD).

UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet samt åtta yrkanden i följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse till handlingarna och avstyrka samtliga yrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns tre reservationer (M, V, KD).

UU9 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, tre yrkanden i två följdmotioner samt elva yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka samtliga yrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns två reservationer (V, KD).

UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016, ett sjuttiotal yrkanden i följdmotioner samt ett sextiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionsyrkandena.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, justitieutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet yttrade sig över skrivelsen och följdmotionerna. EU-nämnden yttrade sig över skrivelsen.

I betänkandet fanns 31 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

UU11 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd samt fem yrkanden i följdmotioner. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avstyrka yrkandena.

I betänkandet fanns två reservationer (M, C, L, KD).

UU12 Konsulär krisberedskap

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap och en följdmotion.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avstyrka följdmotionen.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

UU13 Europarådet

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2016/17:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling, regeringens skrivelse 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016, fyra yrkanden i en följdmotion samt tre yrkanden i två motioner från den allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen och skrivelsen till handlingarna. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle avstyrka samtliga motioner som behandlades i betänkandet.

I betänkandet fanns två reservationer (SD och V).

UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2016/17:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling, skrivelse 2016/17:11 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016 samt två yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen och skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

UU15 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik, sju yrkanden i följdmotioner och ca 120 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17.

Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå alla motionsyrkanden som behandlades i betänkandet, med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns 31 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

I betänkandet behandlade utskottet riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2016.

Utskottet föreslog att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I betänkandet behandlade utskottet riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2016.

Utskottet föreslog att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

UU18 Vitbok om EU:s framtid

I utlåtandet granskade utskottet vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utskottets utlåtande till handlingarna.

Finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, försvarsutskottet, trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet yttrade sig över vitboken.

I utlåtandet fanns en reservation (SD).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskott

Utrikesutskottet och försvarsutskottet beslutade i separata beslut under riksmötet 2016/17 att genom deputerade i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet sammanträdde vid sammanlagt 10 tillfällen med en total sammanträdestid om 6 timmar och 11 minuter. Under riksmötet hänvisades 5 propositioner och 32 motionsyrkanden till utskottet. Propositionerna och motionsyrkandena behandlades i totalt 5 betänkanden som sedermera lämnats till kammaren. UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete har kopplingar till EU-frågor, framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitik. Under riksmötet 2016/17 följde utskottet EU-frågor genom fortlöpande hantering av dokument från olika EU-organ samt genom betänkanden, utlåtanden, besök, internationella konferenser, överläggningar och föredragningar.

Kammaren remitterade både den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram till utrikesutskottet eftersom utskottet har en sammanhållande roll inom riksdagen vad gäller EU-frågor. Även samrådsdokumenten En integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016) 21) och Vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) remitterades till utrikesutskottet.

Utskottet tog vid två tillfällen emot Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström. Därtill tog utskottet emot Christos Stylianides, EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, och deltog i möte EU:s höga representant Federica Mogherini. Vid sammanlagt tolv utskottssammanträden redogjorde representanter från regeringen för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådets (FAC) och allmänna rådets (GAC) möten. Kabinettssekreterare Annika Söder informerade utskottet vid sex av dessa tillfällen. Rådet för utrikespolitiska frågor Anna-Karin Eneström, statssekreterare Ulrika Modéer och rådet för internationellt utvecklingssamarbete Johannes Oljelund informerade utskottet vid var sitt tillfälle. Därutöver har utskottet fått föredragningar om andra aktuella EU-frågor av representanter för Utrikesdepartementet. Utskottet höll inga överläggningar med regeringen under riksmötet 2016/17. Under riksmötet hänvisades ett betydande antal meddelanden och förslag från EU-kommissionen och den höga representanten till utrikesutskottet.

Utskottet gjorde under riksmötet subsidiaritetsprövningar av följande kommissionsförslag:

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (KOM(2016) 431 slutlig).

Förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (KOM(2016) 447).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (KOM(2016) 586).

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (KOM(2017) 14).

Utskottet behandlade även sju faktapromemorior.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2016/17 hölls möten på Malta och i Tallinn. Den deltagande delegationen återrapporterade därefter till utskottet.

Uppföljning och utvärdering

Liksom under tidigare år fortsatte utskottet, i enlighet med 4 kap. 8 § regeringsformen, under riksmötet 2016/17 sitt arbete med uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, studiebesök och föredragningar.

Som ett led i det uppföljande och utvärderande arbetet har utskottet löpande bevakat händelseutvecklingen och följt arbetet kring Sveriges verksamhet som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–2018, bl.a. genom återkommande informationsföredragningar från regeringen. Utskottet beställde under riksmötet en uppföljnings- och utvärderingsrapport om Sveriges uppföljning av kampanjen 2004–2016 för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utskottet har också fått information om UD:s utvärdering av kampanjen för FN:s säkerhetsråd från UD:s interna utvärderare ambassadör Anders Lidén.

Därtill besökte utskottet under riksmötet myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och det statliga bolaget Swedfund, deltog i medaljceremonier i Lund i samband med hemkomsten för de båda svenska Malistyrkorna Mali 04 och Mali 05, deltog i Sveriges veterandag 2017 samt besökte Försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Forsknings- och framtidsfrågor

På temat forsknings- och framtidsfrågor har utskottet under riksmötet 2016/17 fått information på en mängd områden:

Den 29 november 2016 fick utskottet information om utvecklingen i Turkiet av Paul Levin, direktör vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och Bitte Hammargren, bl.a. programansvarig för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet (UI).

Den 13 december 2016 fick utskottet information om Ryssland och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Den 24 januari 2017 fick utskottet information om Ryssland av forskningsledarna Gudrun Persson, Fredrik Westerlund och Susanne Oxenstierna, samtliga från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Den 2 februari 2017 fick utskottet information om World Development Report 2017: Governance and the Law av Deborah Wetzel, Luis-Felipe Lopez-Calva, Edouard Al-Dahdah och Cordelia Chesnutt, samtliga från Världsbanken.

Interna och offentliga utfrågningar

Under riksmötet 2016/17 genomförde utskottet följande interna utfrågningar:

Den 27 september 2016 fick utskottet information dels om kostnader för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och förberedelser inför perioden i FN:s säkerhetsråd, dels om FN:s och USA:s toppmöten om migration och flyktingströmmar från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 29 september 2016 fick utskottet tillsammans med finansutskottet information inför Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens årsmöte från finansminister Magdalena Andersson med medarbetare.

Den 13 oktober 2016 fick utskottet information om Riksrevisionens rapport Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap – förutsättningar för effektiv insats? (RiR 2016:13), om Riksrevisionens rapport Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering (RiR 2016:17) och om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete från riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare. Samma datum fick utskottet information om konsulär krisberedskap och UD:s reseavrådan, om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred, om Arktis, om utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen samt om utgiftsområde 5 Internationell samverkan från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 18 oktober 2016 fick utskottet information om FN:s generalförsamlings resolution om kärnvapen från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare.

Den 20 oktober 2016 fick utskottet information om budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och höständringsbudgeten, om policyramverket för Sveriges utvecklingssamarbete samt om utfallet och uppföljningen av det humanitära toppmötet i Istanbul från ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin med medarbetare.

Den 27 november 2016 fick utskottet information om utredningen Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57) från ambassadör Krister Bringéus.

Den 10 november 2016 fick utskottet information om frihandelsavtalet mellan Kanada och EU (CETA) och frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) från EU- och handelsminister Ann Linde med medarbetare. Samma datum fick utskottet information om valet i USA från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 17 november 2016 fick utskottet information om Kommissionens arbetsprogram 2017 och EU:s relation till Storbritannien från EU- och handelsminister Ann Linde med medarbetare.

Den 29 november 2016 fick utskottet information bl.a. om Sveriges ordförandeskapsperiod i FN:s säkerhetsråd i januari 2017 samt presidentvalet i USA och dess konsekvenser för Sverige från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare.

Den 8 december 2016 fick utskottet information om programmet för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 av utrikesrådet Anna-Karin Eneström med medarbetare.

Den 12 januari 2017 fick utskottet information om politiken för global utveckling (PGU) samt en uppföljning av högnivåmötet i Nairobi om biståndseffektivitet från ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin med medarbetare. Samma datum fick utskottet information om utrikesförvaltningen och UD:s ekonomi av kabinettssekreterare Annika Söder samt information om politiken för global utveckling från utredningssekreterare Eva Mineur, ledamot Torgny Holmgren och författaren till rapporten Lisa Roman, samtliga från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Den 2 februari 2017 fick utskottet information om Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (regeringens skrivelse 2016/17:60) samt om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (regeringens skrivelse 2016/17:64) av ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin med medarbetare.

Den 21 februari 2017 fick utskottet information om en FN-konferens om världshaven, om en ny strategi för humanitärt bistånd samt om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet från minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin med medarbetare.

Den 23 februari 2017 fick utskottet information om Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (regeringens skrivelse 2016/17:62) samt om Ryssland från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare. Samma datum fick utskottet information om Migrationsverkets progonsverktyg av vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik med medarbetare samt information om rapporten ”Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet” av generalsekreterare Lisa Sjöblom, Forum Syd, generalsekreterare Kristina Henschen, Union to Union, senior policyrådgivare Magnus Walan, Diakonia och policysamordnare Åsa Thomasson, Concord Sverige.

Den 14 mars 2017 fick utskottet information om utvecklingen i Syrien och Irak och bekämpandet av Daish från generalmajor Gunnar Karlson, Must.

Den 16 mars 2017 fick utskottet information om Afghanistanutredningen från den särskilda utredaren Tone Tingsgård. Samma datum fick utskottet information om utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med Afghanistan i tre separata föredragningar från representanter för Regeringskansliet, Sida och Svenska Afghanistankommittén.

Den 28 mars 2017 fick utskottet tillsammans med finansutskottet information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte från finansminister Magdalena Andersson med medarbetare.

Den 25 april 2017 fick utskottet information om Turkiet och Syrien från utrikesrådet Anna-Karin Eneström med medarbetare.

Den 1 juni 2017 fick utskottet tillsammans med försvarsutskottet information om regeringens arbete efter mordet på Zaida Catalán från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare. Samma datum fick utskottet tillsammans med försvarsutskottet information om Sveriges deltagande i Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare från UD och Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre vid Försvarsmakten.

Den 13 jul 2017 fick utskottet information om FN-avtalet om globalt kärnvapenförbud från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare.

Inga offentliga utfrågningar genomfördes under riksmötet 2016/17.

Resor och besök

Under riksmötet 2016/17 gjorde utskottet följande sju resor i delegationer av varierande storlek och uppsättning:

Den 6–9 februari 2017 reste utskottet till Armenien i syfte att träffa och utbyta information med representanter från parlamentet, regeringen och civilsamhällets organisationer. Den 26 februari 2017 tog utskottet emot Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsresan.

Den 7–9 februari 2017 reste utskottet till Georgien i syfte att träffa och utbyta information med representanter från parlamentet, regeringen och civilsamhällets organisationer. Den 26 februari 2017 tog utskottet emot Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsresan.

Den 7–9 februari 2017 avsåg utskottet att resa med en delegation till Moldavien. Av logistiska skäl fick resan dock avbrytas innan delegationen hade anlänt i landet. Den 26 februari 2017 tog utskottet emot Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsresan.

Den 8–12 april 2017 reste utskottet till Afghanistan i syfte bl.a. att besöka och utbyta information med representanter för regeringen, parlamentet och civilsamhället samt insatsen RSM.

Den 23–27 april 2017 reste utskottet tillsammans med försvarsutskottet till Bamaku, Mali, bl.a. i syfte att besöka det svenska insatsförbandet.

Den 14–15 maj 2017 reste utskottet tillsammans med försvarsutskottet till Erbil, Irak, i syfte bl.a. besöka det svenska insatsförbandet.

Den 21–24 maj 2017 reste utskottet till New York, USA, i syfte att få en inblick i hur Sverige arbetar i FN:s säkerhetsråd specifikt och i FN i New York generellt samt även att möta generalkonsulatets personal och Business Sweden.

Utskottets deltog även med delegationer av varierande storlek och uppsättning i tolv internationella konferenser och seminarier:

Den 3–6 oktober 2016 reste utskottet till Washington för att delta i Internationella Valutafondens (IMF) och världsbankens (WB) årsmöten.

Den 9–11 oktober reste utskottet Helsingör, Danmark, för att delta i en försvars-och säkerhetspolitisk konferens arrangerad av Nordiska rådet.

Den 23 oktober 2016 reste utskottet till Island för att delta i en nordisk-baltisk konferens (NB8).

Den 28–29 oktober 2016 reste utskottet till Riga, Lettland, för att delta i en säkerhetspolitisk konferens.

Den 29 november–1 december 2016 reste utskottet till Nairobi, Kenya, för att delta i en konferens om utvecklingssamarbete.

Den 8–10 januari 2017 reste utskottet till Sälen för all delta i Folk och försvars rikskonferens.

Den 20–21 januari 2017 reste utskottet till Bodö, Norge, för att på inbjudan av norska försvarets huvudkvarter diskutera säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Den 20–23 februari 2017 reste utskottet till Kenya för att delta i ett program arrangerat av IMF och Världsbanken.

Den 3–7 april 2017 reste utskottet till Libanon för att delta i ett program arrangerat av FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Den 28 augusti–1 september 2017 reste utskottet till Myanmar för att delta i ett program arrangerat av vaccinalliansen Gavi.

Den 5–6 september 2017 reste utskottet till Hanaholmen, Finland, för att delta i en utrikes- och säkerhetspolitisk konferens samarrangerad av de svenska och finska utrikesdepartementen.

Utskottet har under riksmötet tagit emot ett flertal delegationer och andra besök:

Den 21 september 2016 tog utskottet, tillsammans med övriga utskott och EU-nämnden, emot EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Den 28 september 2016 tog utskottet emot kenyanska utrikes- och försvarsutskottet.

Den 18 oktober 2016 tog utskottet emot UNDP:s utvecklingskoordinator för Syrienkrisen, Gustavo Gonzalez.

Den 18 oktober 2016 tog utskottet emot Kosovos utrikesminister Enver Hoxhaj.

Den 20 oktober 2016 tog utskottet emot Pierre Krähenbühl, chef för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

Den 10 november 2016 tog utskottet emot UD:s säkerhetspolitiska rapportörer.

Den 16 november 2016 tog utskottet emot Rwandas talman Donatille Mukabalisa.

Den 21 november 2016 tog utskottet emot Christos Stylianides, EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering.

Den 7 december 2016 tog utskottet emot Afghanistans vice utrikesminister Hekmat Khalil Karzai.

Den 25 januari 2017 tog utskottet, tillsammans med försvarsutskottet, emot Georgiens försvarsminister Levan Izoria.

Den 15 mars 2017 tog utskottet emot Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush.

Den 16-17 maj 2017 tog utskottet emot Finlands utrikesutskott.

Den 18 maj 2017 f tog utskottet emot EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Den 18 maj 2017 tog utskottet emot saudiarabiska shurarådets vänskapskommitté.

Den 29 maj 2017 tog utskottet emot Makedoniens utrikesminister Nikola Poposki.

Den 30 maj 2017 tog utskottet emot en delegation från Indiens andrakammare, Lok Sabha.

Den 1 oktober 2017 tog utskottet emot Sydkoreas utrikesutskott.

Den 22 augusti 2017 tog utskottet emot Sudans utrikesminister Ibrahim Ghandour.

Den 22 augusti 2017 tog utskottet emot UNDP:s administratör Achim Steiner.

Utrikesutskottets ordförande och vice ordförande har även tagit emot ett stort antal besök av internationella delegationer och av ambassadörer från utländska beskickningar med placering i Stockholm.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2016/17 höll utskottet 38 allmänna sammanträden och 15 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet. Den totala sammanträdestiden uppgick till 63 timmar respektive 15 timmar.

Utskottet behandlade utöver utgiftsområdena 5 och 7 i budgetpropositionen även 11 skrivelser och 5 redogörelser. Totalt behandlades c:a 570 motionsyrkanden om olika åtgärder.

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 17 timmar och 50 minuter.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018