Utrikesutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:829

Utrikesutskottets verksamhet under riksmötet

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utrikesutskottet

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överens­kommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt eko­nomiskt samarbete, allt i den mån ärendena icke tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan samt 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredning.

1.2 Utrikesutskottets sammansättning

Utrikesutskottet hade under riksmötet 2005/06 följande sammansättning:

 

Ledamöter

Urban Ahlin (s), ordförande

Gunilla Carlsson i Tyresö (m), vice ordförande

Berndt Ekholm (s)

Cecilia Wigström (fp)

Carina Hägg (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Holger Gustafsson (kd)

Alice Åström (v) 

Kent Härstedt (s)

Göran Lindblad (m)

Kaj Nordquist (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Agne Hansson (c)

Kenneth G Forslund (s)

Ewa Björling (m)

Veronica Palm (s)

Lotta Hedström (mp)

 

Suppleanter

Anita Johansson (s)

Mariam Osman Sherifay (s)

Björn Hamilton (m)

Cecilia Wikström (fp)

Pär Axel Sahlberg (s)

Anne Ludvigsson (s)

Rosita Runegrund (kd)

Sermin Özürküt (v)

Yilmaz Kerimo (s)

Karin Enström (m)

Ronny Olander (s)

Gabriel Romanus (fp)

Maud Olofsson (c)

Tommy Waidelich (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Agneta Gille (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Henrik S Järrel (m)

Göran Lennmarker (m)

Nina Lundström (fp)

Alf Svensson (kd)

Annika Qarlsson (c)

Lars Ångström (mp)

Inger Lundberg (s) t.o.m. 2006-02-18

Håkan Juholt (s)

Britta Rådström (s) fr.o.m. 2006-03-16

Lars Ohly (v)

Kenneth Kvist (v) (ersättare för Sermin Özürküt [v] 2006-03-10-2006-04-19)

Ordförande i utskottet var Urban Ahlin (s) och vice ordförande var Gunilla Carlsson i Tyresö (m).

 

Som framgår av redovisningen tillhörde åtta av utskottets ledamöter Social­demokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

1.3 Utskottets kansli

Utrikesutskottets kansli hade under riksmötet 2005/06 följande sammansätt­ning:

Thomas Hörberg – kanslichef

Martin Brothén – föredragande

Johan Matz – föredragande

Eva Kvarfordt – föredragande fr.o.m. 2005-10-01

Margareta Holmberg – byrådirektör

Hannah Wennberg – byråassistent

Arvid Orander – byråassistent t.o.m. 2006-08-25

Utredare Robin Travis (riksdagens utredningstjänst) har tjänstgjort som extra föredragande i utrikesutskottet under riksmötet.

 

2 Utskottets verksamhet

2.1 Verksamhetens omfattning och inriktning

Under riksmötet 2005/06 höll utskottet 38 allmänna sammanträden och 31 särskilda sammanträden (föredragningar och besök i utskottet m.m.) Sam­manträdestiden uppgick till 56 timmar och 55 minuter respektive 42 timmar och 45 minuter, totalt 99 timmar och 40 minuter.

Förutom vid de särskilda sammanträdena har föredragningar och besök i viss utsträckning också förekommit vid de allmänna sammanträdena.

I sammansatt utskott med försvarsutskottet (UFöU) hölls 5 sammanträden om totalt 4 timmar och 55 minuter. I de olika utskottskonstellationerna sam­mantagna uppgår sammanträdestiden, och därmed belastningen på utrikesut­skottets ledamöter, således totalt till 104 timmar och 35 minuter.

Utskottet behandlade i sina betänkanden 7 propositioner, 10 skrivelser och 5 redogörelser.  

Totalt har 489 motioner med 1 333 yrkanden om olika åtgärder behandlats. Av de yrkandena har 450 stycken (34%) gjorts till föremål för förenklad motionshantering.

Utskottet avlämnade 23 betänkanden till kammaren samt 2 yttranden till konstitutionsutskottet, 1 yttrande till skatteutskottet, 1 yttrande till näringsut­skottet och 1 yttrande till kulturutskottet. Ett första sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) behandlade regeringens proposition 2005/06:34 Ut­ökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1). Ett andra sammansatt utrikes- och försvarsutskott behandlade pro­position 2005/06:203 Svenskt deltagande i en EU - ledd militär förstärknings­styrka (Eufor RD Congo) till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republi­ken Kongo (2005/06:UFöU2).

En jämförande statistisk översikt över helt eller delvis behandlade proposi­tioner, skrivelser, motioner och motionsyrkanden 2005/06 är fogad som bilaga till denna verksamhetsberättelse.

Utskottet fastställde 2002 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2002/03–2005/06. Denna plan har i allt väsentligt kunnat följas vad avser den del som berör riksmötet 2005/06.

En utgångspunkt för utskottets långsiktiga arbete är att integrera betänkandearbetet med den verksamhet som bedrivs inom områdena resor och besök, uppföljning och utvärdering samt omvärldsbevakning. Så har i stor utsträckning kunnat ske under riksmötet.

2.2 Ärenden som behandlats av utrikesutskottet

Som nämnts ovan avlämnade utskottet under riksmötet 23 betänkanden och 5 yttranden. I några av dem tillämpades, som ovan nämnts, förenklat förfarande vid behandlingen av vissa motioner.

2.2.1 Betänkanden

Under hösten 2005 behandlades i betänkande 2005/06:UU1 Internationell samverkan regeringens förslag till anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt motioner väckta under den allmänna motionstiden. I betänkande 2005/06:UU2 Internationellt bistånd behandlades regeringens budgetförslag avseende utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt motioner om ut-landsbi­stånd väckta under den allmänna motionstiden.

I betänkande 2005/06:UU3 Norden behandlade utskottet dels regeringens skrivelse 2004/05:90 Nordiskt samarbete 2004, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet, dels redogörelsen till riksdagen 2004/05:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2004. Utskottet behandlade även en motion från allmänna motionstiden 2004.

I betänkande 2005/06:UU4 Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen behandlade utskottet regeringens proposition 2004/05:154 Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen.

I betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling behandlade utskottet regeringens skrivelser 2004/05:4 Sveriges politik för global utveckling respektive 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling samt motioner som väckts med anledning av skrivelserna och ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2004 respektive 2005.

I betänkande 2005/06:UU6 Europarådet behandlade utskottet skrivelse 2004/05:81 Redogö­relse för verksamheten inom Europarådets ministerkom­mitté m.m. under år 2004 och redogörelse 2004/05:ER1 Från Sveriges dele­gation vid Europarådets parlamentariska församling samt några motioner från den allmänna motionstiden 2004.

I betänkande 2005/06:UU7 Riga Graduate School of Law föreslår utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta, genom försäljning, den svenska aktieposten i Riga Graduate School of Law, vilken innehas av Svenska institutet, till Lettlands regering för vidare överlåtelse till University of Latvia.

I betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde behandlade utskottet relationen mellan väst och den muslimska världen, främst med fokus på Sverige och EU respektive EU:s grannskapsområde och ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2004 respektive 2005.

I betänkande 2005/06:UU9 Internationell terrorism utvecklade utskottet en mer samlad uppfattning om frågor rörande internationell terrorism samt beredde ett antal motioner om internationell terrorism från de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005 samt en följdmotion väckt under riksmötet 2004/05.

I betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005 och två följdmotioner samt ett antal motioner från allmänna motionstiden 2004 respektive 2005 som innehåller yrkanden med avseende på samarbetet inom Europeiska unionen.

I betänkande 2005/06:UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission (Unmil) i Liberia behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia samt en motion.

I betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m. behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i hithörande frågor.

I betänkande 2005/06:UU13 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2005 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2005 och redogörelse till riksdagen 2005/06:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling samt två motioner från allmänna motionstiden hösten 2005.

I betänkande 2005/06:UU14 Europarådet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2005 och redogörelse till riksdagen 2005/06:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling.

I betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m. behandlade utskottet frågor som rör mänskliga rättigheter – politiska, sociala, kulturella rättigheter - och rätten till utveckling, dödsstraff och tortyr, FN-systemet, situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter, barns situation, jämställdhet, kvinnors situation, könsrelaterad handel och förtryck på grund av sexuell läggning m.m. samt ett antal motioner som avlämnats under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005.

I betänkande 2005/06:UU16 Norden behandlade utskottet dels regeringens skrivelse 2005/06:90 Nordiskt samarbete 2005, dels redogörelse till riksdagen 2005/06:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2005. Utskottet behandlade även en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2005.

I betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö behandlade utskottet motionsförslag om internationella frågor rörande hållbar utveckling och miljö. Utskottet underströk det starka samband som råder mellan ekonomisk och social utveckling och skyddet av miljön.

I betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik behandlade utskottet ett antal frågor rörande globala och regionala utmaningar, såsom spridningen av massförstörelsevapen och konventionella vapen, förekomsten av eventuella kärnvapen i Iran samt situationen i Kina.

I betänkande 2005/06:UU19 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen behandlade utskottet proposition 2005/06:106 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen vari regeringen föreslår att riksdagen godkänner anslutningsfördraget av den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget.

I betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:57 En svensk Asienpolitik, två följdmotioner samt ett antal motioner från de allmänna motionstiderna hösten 2002, 2004 och 2005.

I betänkande 2005/06:UU21 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan behandlade utskottet proposition 2005/06:71 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan.

I betänkande 2005/06:UU22 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden föreslog utskottet att behandlingen av vissa i betänkandet redovisade ärenden skjuts upp till 2006/07 års riksmöte.

I betänkande 2005/06:UU23 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina.

2.2.2 Yttranden till andra utskott

I yttrande 2005/06:UU1y Utrikesförvaltningen framförde utskottet sin uppfattning till konstitutionsutskottet med anledning av regeringens förslag vad avser anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, i den del som avser utrikesförvaltningen.

I yttrande 2005/06:UU2y Förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. framförde utskottet sin uppfattning till skatteutskottet angående proposition 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationeringen m.m. jämte motioner. Utrikesutskottet valde att yttra sig över propositionen utifrån de aspekter som har direkt anknytning till utskottets beredningsområde.

I yttrande 2005/06:UU3y Ökad välfärd och global utveckling – svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda framförde utskottet sin uppfattning till näringsutskottet angående skrivelse 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling – svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda jämte motioner. Utrikesutskottet valde att lämna synpunkter på de delar av skrivelsen som avser utskottets beredningsområde samt på vissa motionsförslag.

I yttrande 2005/06:UU4y Riksdagen i en ny tid framförde utskottet sin uppfattning till konstitutionsutskottet över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte vissa motionsförslag.

I yttrande 2005/06:UU5y Kulturlivets internationalisering framförde utskottet sin uppfattning till kulturutskottet över skrivelse 2005/06:188 Internationell kulturpolitik med tillhörande motioner i de delar som har anknytning till utskottets beredningsområde.

2.3 EU-frågor och annan organisationsbevakning m.m.

Praktiskt taget alla utrikesutskottets betänkanden har EU-anknytning. I arbetet med regeringens årliga skrivelse om verksamheten inom EU har utrikesut­skottet en sammanhållande roll inom riksdagen. Utrikesutskottet har som ansvarigt fackutskott att följa EU-frågorna inom sitt primära beredningsom­råde, vilket innefattar den andra pelaren och vissa delar av samarbetet inom den första pelaren. Detta sker bl.a. genom att fortlöpande ta del av den doku­mentation som inkommer från olika EU-organ och andra organ där Sverige deltar samt genom föredragningar.

Utrikesutskottets ordförande har representerat utskottet i de regelbundet åter­kommande mötena mellan företrädare för utrikesutskotten (COFAC[1]) respek­tive biståndsutskott (CODAC[2]) i EU:s medlemsländer och återrapporte­rar till utskottet från dessa möten. Detsamma gäller beträffande möten som regelbundet hålls mellan de nordiska och baltiska utrikesutskotts­ordförandena (NB 8).

Under året har utrikesrådet för politiska frågor i Utrikesdepartementet vid åtta tillfällen redogjort för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikes­ministrarnas rådsmöten. Särskilda föredrag­ningar med EU-inriktning om utrikes- och säkerhetspolitik, biståndspolitik, Medelhavsfrågor och vissa FN-frågor m.m. har genomförts.

Utrikesministern, biståndsministern och kabinettssekreteraren har vid olika tillfällen fört samtal med utskottet i aktuella frågor. Dessa samtal och föredragningar har kom­pletterats med mer tematiska föredragningar inom utskottets beredningsom­råde. På biståndsområdet har statsrådet Carin Jämtin och statssekreteraren Annika Söder givit utskottet föredragningar inför de europeiska biståndsmi­nistrarnas rådsmöten. Statssekreteraren Lars Danielsson har hållit föredragning inför möte med EU:s stats- och regeringschefer och om FN:s reformarbete. 

EU:s kommissionär för utrikesfrågor Benita Ferrero-Waldner, Bulgariens EU-minister Meglena Kuneva samt EU:s särskilde representant för Sudan Pekka Haavisto har lämnat information i utskottet. 

Utskottet har under riksmötet tagit del av ett betydande antal EU-dokument och behandlat sju faktapromemorior i EU-frågor.

Tillsammans med konstitutionsutskottet har utskottet genomfört besök vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeås universitet varvid bl.a. frågor rörande EU:s konstitutionella fördrag diskuterades. 

2.4 Uppföljning och utvärdering

Utskottet har under riksmötet på olika sätt – i betänkandearbetet, i samband med besök och resor samt i form av särskilda studier – följt upp av riksdagen tidigare fattade beslut. En betydande del av utskottets redovisade akti­viteter, bl.a. besöksverksamheten, resor samt EU- och FN-bevakningen, inne­håller element av uppföljning och utvärdering. Dessa särredovisas därför inte under denna rubrik. Även ärendeberedningen kan innehålla delar med an­knytning till uppföljning och utvärdering, och i betänkandena görs i vissa fall speciella redovisningar av frågor som har väckts i utskottet.

Under riksmötet granskade utskottet regleringsbreven avseende utgiftsområdena 5 och 7 i syfte att få en bild av hur regeringen omsatt riksdagens budgetbeslut i form av anvisningar till underlydande myndigheter inom utskottets bered­ningsområde. Utskottet har också, inom sitt beredningsområde, granskat statens årsredovisning samt regeringens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden.

Liksom fallet varit tidigare år, erhöll utskottet en föredragning av Utrikesde­partementets expeditionschef, där denne gick igenom departementets budget­arbete och redogjorde för bokslutet för föregående år (den s.k. bolagsstäm­man). Kabinettssekreteraren och expeditionschefen har under riksmötet även informerat utskottet om olika aspekter av utrikesförvaltningens arbete.

En slutrapport från utrikesutskottets projektgrupp Den muslimska världen har publicerats under riksmötet (rapporter från riksdagen 2005/06:RFR8).

En av utskottet tidigare beställd rapport om det multilaterala biståndet, vilken tagits fram av riksdagens utredningstjänst (RUT) har redovisats (Rapporter från riksdagen 2005/06:RFR6). Utskottet har hos riksdagens utredningstjänst beställt en uppföljning av Sveriges deltagande i EU:s utvecklingssamarbete.

2.5 Offentliga och interna utfrågningar, seminarier m.m. (urval)

Statsråden Pär Nuder och Carin Jämtin lämnade den 14 september en föredragning inför Världsbankens och IMF:s årsmöten, i början av oktober, vid ett gemensamt möte med ledamöter i finansutskottet. Statssekreteraren Lars Danielsson lämnade den 26 oktober en föredragning inför möte med EU:s stats- och regeringschefer och även den 24 november om FN:s reformarbete.

Utrikesrådet Ruth Jacoby och representanter från Sida lämnade den 15 november en föredragning om det multilaterala utvecklingssamarbetet.

Utrikesutskottet och Utrikespolitiska institutet anordnade den 13 december en gemensam offentlig utfrågning om Iraks framtid.

Statsrådet Carin Jämtin och statssekreteraren Jens Henriksson lämnade den 6 april en föredragning inför Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöten.

Utskottet anordnade den 23 mars en offentlig utfrågning om vatten, fattigdomsbekämpning och global säkerhet med professor Jan Lundqvist, Linköpings universitet och ordförande i vetenskapliga programkommittén vid Stockholm International Water Institute (SIWI), fil.lic. Katarina Perrolf, Sidas vattenenhet, och fil.dr. Joakim Öjendal, institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Inför utskottets resa till Sydafrika i maj anordnades tre förberedande miniseminarier med externa föreläsare.

Statsrådet Carin Jämtin lämnade den 16 maj en föredragning om skuldavskrivningar.

Utrikesrådet Ruth Jacoby lämnade den 8 juni en föredragning inför högnivåmöte om FN:s bistånd.

2.6 Besöksverksamhet och resor

Besök och resor är tidskrävande och ställer stora krav på utskottets ledamöter och på utskottskansliets personella resurser. Samtidigt är de av central betydelse bl.a. för att komplettera den information som utskottet inhämtar på annat håll och som ett led i utskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet.

Under riksmötet 2005/06 mottog utskottet 25 internationella besök.

Bland besökarna kan nämnas chefen för OECD:s biståndskommitté DAC, Richard Manning, EU:s kommissionär för utrikesfrågor, Benita Ferrero-Waldner, Bulgariens EU-minister, Meglena Kuneva, EU:s särskilde representant för Sudan, Pekka Haavisto, chefen för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, Karen Koning Abu Zayd, och Europarådets generalsekreterare Terry Davis.

Vidare har utskottet tagit emot talmannen i Australiens representanthus David Hawker med parlamentarikerdelegation, Rwandas utrikesminister Charles Murigandes, Islands utrikesminister Geir H. Haardes, Serbiens president Boris Tadic och Turkiets talman Bülent Arinç.

Utskottet har även tagit emot delegationer av parlamentariker från Bulgariens utrikesutskott, från norska Stortingets utrikesutskott, från det pakistanska parlamentets Kashmirutskott, från det ryska federationsrådets försvars- och säkerhetsutskott, från Jordanien, från Kuwait samt från Indien.

Förutom besök av ovan nämnda slag tog ordföranden och vice ordföranden, som företrädare för utskottet, emot ett betydande antal besök. Vissa besökare på tjänstemannanivå har mottagits av utskottets kansli.

Inom Sverige besökte utskottet Riksbanken, och tillsammans med konstitutionsutskottet genomförde utskottet besök vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och vid Umeås universitet.

Utskottet har under riksmötet genomfört tre delegationsresor, i februari till Budapest och till Helsingfors samt i maj till Sydafrika.

Två ledamöter från utskottet deltog i en fältresa till Malawi på inbjudan av de nordiska UNDP-, UNFPA- och WFP-kontoren.

Vidare var utskottet representerat vid de möten som hölls i London och Wien mellan ordförandena i EU-staternas utrikes- och biståndsutskott samt vid de nordisk-baltiska utrikesutskottsordförandemötena.

2.7 Utrikesutskottets omvärldsbevakning m.m.

Utskottet har, inom ramen för sin verksamhetsplanering för valperioden, fastställt en långsiktig plan för att följa olika frågor av central betydelse. Utskottets främsta instrument för att i praktiken förverkliga nämnda ambitio­ner är föredragningar i utskottet.

Förutom de för utskottet grundläggande säkerhetspolitiska frågorna har det omfattande utrikespolitiska samarbetet inom EU och de globala säkerhetsfrå­gorna i vid mening satt sin prägel på utskottets löpande arbete med att följa omvärldsut­vecklingen, inte minst sådan den avspeglar sig i arbetet inom olika internatio­nella organisationer och andra mellanstatliga samarbetsområden.

Utskottets ambition är att nära följa frågor av större utrikespolitisk betydelse samt att så tidigt som möjligt få en inblick i centrala beslutsprocesser av bety­delse för Sverige. Härigenom skapas bl.a. ett gott beslutsläge när resultaten av långdragna utrikespolitiska processer så småningom skall göras till föremål för beslut i riksdagen eller i andra forum där Sverige är representerat samt skapas förutsättningar för snabba ställningstaganden när så erfordras.

2.8 Övrig verksamhet

Utskottet beslöt hösten 2002 vid ett planeringsinternat för valperioden att skapa tre öppna och självstyrande arbetsgrupper, vilka definierades av var sitt tema:

      Jämställdhet inom utvecklingssamarbetet.

      Internationella banker och finansieringsinstitutioner.

      Den muslimska världen och västvärlden.

Under riksmötet 2003/04 bildades ytterligare en arbetsgrupp med Europa öster om EU och f.d. Sovjetunionen i fokus.

Gemensamt för alla grupperna är att de lagt ned betydande resurser på kunskapsuppbyggnad och genomfört ett antal möten med inbjudna forskare och andra resurspersoner inom sina respektive intresseområden. Även i andra sammanhang har utskottet haft omfattande kontakter med forskarsamhället.

Under riksmötet 2005/06 redovisade arbetsgruppen Den muslimska världen sitt arbete vilket kom att utgöra stommen i betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde. Gruppens arbete har också dokumenterats i Rapport från riksdagen 2005/06:RFR8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde. En kortare version av rapporten har även gjorts tillgänglig i en engelsk, en spansk och en arabisk version och har innevarande år varit mycket efterfrågad. Övriga arbetsgrupper har tidigare slutredovisat sin verksamhet.

Utskottet och dess kansli har under riksmötet i olika former lämnat stöd till andra riksdagsorgan i frågor med utrikespolitisk och internationell anknytning. Utskottet har också utarbetat synpunkter till Riksdagskommittén på vissa av de frågor som varit under diskussion i utredningen. Utskottet har även ställt personal till förfogande som huvudsekreterare i Riksdagskommittén och i expertfunktioner inom utredningen. Kanslierna i det sammansatta utskottet med försvarsutskottet (UFöU) har i betydande utsträckning bemannats av utrikesutskottet. Nämnas kan också att stöd ur kansliet utgått till OSSE:s parlamentariska församling i anslutning till organisationens engagemang i konflikten om Nagorno-Karabach.

Enligt sin verksamhetsplan skall utskottet under valperioden ägna ökat intresse åt informationsfrågor. Under riksmötet 2005/06 har detta bl.a. tagit sig uttryck i pressmeddelanden och i riktad direktinformation till svenska ambassader och andra utlandsmyndigheter om utskottets ställningstaganden i olika betänkanden.

I samband med offentliga utfrågningar har särskilda informationssatsningar gjorts riktade mot medier och allmänhet.

 


Bilaga

Vissa uppgifter rörande utskottens verksamhet under riksmötet 2005/06

Helt eller delvis behandlade propositioner, skrivelser, motioner och motionsyrkanden 2005/06

 

propositioner och skrivelser, i respektive utskotts betänkanden[3]

motioner, i respektive utskotts betänkanden

motionsyrkanden, i respektive utskotts betänkanden[4]

KU

23

   550

   898

FiU

17

   152

   603

SkU

27

   579

   732

JuU

34

   843

1 603

LU

27

   294

   507

UU

16[5]

   335

1 333

FöU

  6

   119

   195

SfU

14

   431

   932

SoU

18

1 218

2 116

KrU

  8

   629

1 172

UbU

  8

   855

1 714

TU

10

   677

1 218

MJU

15

   919

2 273

NU

12

   526

   894

AU

  7

   345

   662

BoU

  7

   278

   544

JuSoU

  3

     94

   175

UFöU

  2

       3

       7

 


Innehållsförteckning

1 Utrikesutskottet....................................................................... 1

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde................................. 1

1.2 Utrikesutskottets sammansättning.................................... 1

1.3 Utskottets kansli............................................................. 3

2 Utskottets verksamhet.............................................................. 3

2.1 Verksamhetens omfattning och inriktning.......................... 3

2.2 Ärenden som behandlats av utrikesutskottet...................... 4

2.3 EU-frågor och annan organisationsbevakning m.m............. 8

2.4 Uppföljning och utvärdering............................................. 9

2.5 Offentliga och interna utfrågningar, seminarier m.m. (urval) 9

2.6 Besöksverksamhet och resor......................................... 10

2.7 Utrikesutskottets omvärldsbevakning m.m....................... 11

2.8 Övrig verksamhet......................................................... 11

Bilaga

Vissa uppgifter rörande utskottens verksamhet under riksmötet 2005/06    13

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 [1] COFAC – Conference of Chairmen of Foreign Affairs Committee.

[2] CODAC – Conference of Chairmen of Development and Cooperation Committees.

[3] Avser antalet behandlade dokument i respektive utskott, vilket innebär att ett dokument, även om det behandlats i flera olika betänkanden inom samma utskott, endast räknats en gång. Uppgifterna är hämtade ur databasen uRix.

[4] Uppgifterna är hämtade ur databasen uRix.

[5] Utrikesutskottet har därutöver behandlat två redogörelser från Nordiska rådets svenska delegation, två redogörelser från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling och en redogörelse från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling.