Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:C3C

 
Vissa uppgifter om kulturutskottets
verksamhet riksmötet 1999/2000

 

 

 

1999/2000

KrU

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör kulturutskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Ledamöter
Inger Davidson, (kd), ordf.

Åke Gustavsson (s), vice ordf.

Elisabeth Fleetwood (m)

Agneta Ringman (s)

Annika Nilsson (s)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Lennart Fridén (m)

Eva Arvidsson (s)

Jan Backman (m)

Paavo Vallius (s)

Lars Wegendal (s)

Peter Pedersen (v)

Dan Kihlström (kd)

Gunnar Hökmark (m), t.o.m. 22/9 1999

Roy Hansson (m), fr.o.m. 23/9 1999

Ewa Larsson (mp)

Birgitta Sellén (c)

Lennart Kollmats (fp)

Suppleanter

Hillevi Larsson (s)

Roy Hansson (m), t.o.m. 22/9 1999

Anne-Katrine Dunker (m)

Christina Pettersson (s), fr.o.m. 4/11 1999

Torgny Danielsson (s)

Willy Söderdahl (v)

Gunilla Tjernberg (kd)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Rune Berglund (s)

Patrik Norinder (m)

Lena Sandlin (s), t.o.m. 3/11 1999

Maud Björnemalm (s)

Märta Johansson (s)

Tasso Stafilidis (v)

Ingvar Svensson (kd)

Lars Hjertén (m)

Per Lager (mp)

Erik Arthur Egervärn (c)

Kenth Skårvik (fp)

Birgitta Wistrand (m)

Kent Olsson (m), fr.o.m. 26/10 1999

Gudrun Schyman (v)

Kia Andreasson (mp)

Marianne Andersson (c)

Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet och två Kristdemokraterna. Övriga tre partier, nämligen Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet de gröna, representerades av en ledamot vardera.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Lena Axelsson-Westlund, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Olle Eddesten, extra föredragande under tiden 1999-10-07–1999-12-31

Anders Norin, extra föredragande under tiden 1999-10-04–1999-11-17

Brita Grönlund, byråassistent

Charlotte Rundelius, byråassistent

Under tiden 2000-01-17–2000-03-31 deltog riksdagsstipendiaten Katarina Barrling i ut­skotts­arbetet som föredragande.

Verksamheten

Sammanträdestid

Riksmötet 1999/2000 sträckte sig från den 14 september 1999 till den 18 september 2000. Höstens första sammanträde hölls den 16 september 1999 och vårens sista den 23 maj 2000. Totalt hölls under den angivna tiden 29 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 49 timmar och 20 minuter.

Antal ärenden, m.m.

Utskottet behandlade under riksmötet fem propositioner och en skrivelse samt i samband därmed 306 yrkanden i motioner som väckts med anledning av propositionerna och skrivelsen och 53 yrkanden i fristående motioner. Utskottet behandlade därutöver 93 fristående motioner med 179 yrkanden.

Utskottet avlämnade 14 betänkanden till kammaren och sex yttranden till  andra utskott. Ett betänkande (KrU2) avser ärenden från föregående riksmöte som tagits upp till förnyad behandling.

Till betänkandena fogades sammanlagt 178 reservationer och i tolv av betänkandena avgavs dessutom sammanlagt 47 särskilda yttranden. I fyra av yttrandena till andra utskott avgavs sammanlagt tio avvikande meningar och ett särskilt yttrande.

Ärendebehandling

De propositioner som behandlades under riksmötet avser statsbudgeten (KrU1), idrottspolitiken (KrU3), ungdomspolitiken (KrU4), filmpolitiken (KrU5) samt kulturarvsfrågor i vad avser fideikommiss (KrU6) och kulturmiljöer och kulturföremål (KrU7). Den behandlade skrivelsen avser sysselsättningsåtgärder inom kulturmiljöområdet, det s.k. SESAM-projektet (KrU14).

Utskottet har föreslagit ändringar av regeringens förslag och även föreslagit riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet anfört med anledning av motioner. Riksdagen har bifallit dessa förslag, vilka redovisas nedan.

Under hösten 1999 föreslog utskottet med anledning av motionsyrkanden att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att det skulle tillsättas en parlamentariskt sammansatt utredning om det svenska språket (KrU2). Syftet med förslaget var dels att främja det svenska språket, dels att alla i Sverige – oavsett språklig och social bakgrund – utifrån sina förutsättningar skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna sig det svenska språket.

I utskottets budgetbetänkande 1999/2000:KrU1 tillstyrktes motioner om lokaliseringen av Statens sjöhistoriska museers ledning. Utskottet föreslog också ett tillkännagivande beträffande motioner om förslagsrätten vid utseende av styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond.

I ett av kulturarvsbetänkandena (KrU7) föreslog utskottet ett tillkännagivande om målen för Riksantikvarieämbetet. Utskottet tillstyrkte vidare motionsyrkanden om ökat skydd för kyrkstäder. Utskottet har också föreslagit tillkännagivanden om utredning om ekonomin och myndighetsstrukturen på museiområdet (KrU11) och om utvärdering av det statliga arkivväsendet (KrU12).

Från och med våren 2000 prövar utskottet ett system för beredning av fristående motioner som innebär att motioner inom större ämnesområden i princip avses behandlas endast en gång under den återstående delen av mandatperioden. Under våren 2000 har utskottsarbetet, bl.a. i anslutning till regeringens olika propositions- och skrivelseförslag, koncentrerats till kulturmiljö, museer, arkiv och arkitektur, både när det gäller motionsbehandling och när det gäller informationsinhämtande och studiebesök inom och utom landet. Utskottet har under våren 2000 också tagit upp frågor om radio och TV samt teater, dans och musik. Motionsyrkanden inom andra ämnesområden kommer att tas upp under de två kommande riksmötena.

Utfrågningar m.m.

Som ett led i utskottets uppföljningsarbete har på utskottets begäran information lämnats vid olika sammanträden med utskottet av representanter för Kulturdepartementet, Riksteatern, Kungliga Dramatiska teatern AB, Kungliga Operan AB, Nordiska dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning (Nordicom), Våldsskildringsrådet, Statens kulturråd, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).

I samband med behandlingen av olika ärenden har utskottet uppvaktats av ett antal institutioner, organisationer, m.fl.

EU-frågor

För utskottets information i EU-frågor har utskottets kansli gjort en informationspromemoria som beskriver den aktuella situationen inom utskottets olika beredningsområden. Promemorian uppdateras en till två gånger per år.

Vid tre tillfällen under riksmötet har EU-information lämnats av representanter för Kulturdepartementet. Material som kommit in till riksdagen och som berör dessa områden har utskottets ledamöter informerats om. Utskottet har också informerats om EU-frågor av företrädare för Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet.

Under ett delegationsbesök i Bryssel har utskottet inhämtat information i EU-frågor inom utskottets beredningsområden från Sveriges ständiga representation vid EU samt från Europeiska kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet, Regionkommittén, West Sweden och korrespondenter från svensk press.

Vid utskottets besök hos det franska kulturdepartementet under utskottets studieresa till Paris togs EU-frågor inför det franska ordförandeskapet upp.

Studieresor och studiebesök m.m.

I mars 2000 besökte – som nämnts ovan – en delegation från utskottet Sveriges ständiga representation vid EU samt olika EU-institutioner i Bryssel.

Vidare besökte utskottet i april 2000 Paris för att informera sig om Frankrikes kulturpolitik, särskilt avseende kulturarvs- och arkitekturfrågor, samt om kulturpolitik i EU-sammanhang.

Utskottet gjorde i oktober 1999 en länsresa till Blekinge med inriktning bl.a. på kulturarvsfrågor.

Utskottet har, som ett led i uppföljningsarbetet och inför ärendebehandling, under riksmötet besökt Musikaliska akademien (oktober 1999), Riksantikvarieämbetet, Teracom AB, Naturhistoriska riksmuseet (de tre sistnämnda i februari 2000), Riksutställningar (mars 2000), Armémuseum (april 2000), Folkbildningsrådet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Folkbildningsförbundet samt Stiftelsen Skansen (de sistnämnda i maj 2000).

I samband med en visning och middag på Prins Eugens Waldemarsudde har kulturminister Marita Ulvskog och statsrådet Ulrica Messing lämnat information om aktuella frågor inom Kulturdepartementets område.

Företrädare för utskottet har deltagit i Biblioteksmässan i Göteborg, Filminstitutets filmgala, Forum för form, Göteborgs filmfestival, Museiveckan 2000, Rikskonferensen om invandrar- och minoritetsmedia och en debatt vid Svenska Filminstitutet om det nya filmavtalet.

Vidare har ledamöter i utskottet representerat utskottet vid seminarier anordnade av Arbetets museum (Behovet av ett kvinnomuseum), Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet (Svenskan på 2000-talet), Museum Anna Nordlander (MAN talar om konst som tillväxtfaktor), Svenska Kommunförbundet (Det är ditt hus men vår stad) och Utbildningsradion (Nya digitala medier och lärande på 2000-talet).

Utskottet har under hösten 1999 tagit emot det vietnamesiska parlamentets kultur- och utbildningsutskott för information om kulturpolitiska frågor och diskussion bl.a. om ett parlaments möjligheter att följa upp och kontrollera verkställandet av parlamentsbeslut.

Uppföljning och utvärdering

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete sker sedan lång tid tillbaka i flera olika former. Som ett exempel kan nämnas att en rad statliga utredningar genomförts under 1990-talet sedan riksdagen på utskottets förslag beslutat begära en genomgripande utvärdering av den kulturpolitik som förts sedan år 1974 (se bet. 1999/2000:KrU1 s. 16–17). Utskottet har redovisat sin syn på regeringens mål- och resultatstyrning samt på resultatredovisningen i budgetpropositionen (s. 19–22). Vidare har utskottet behandlat de två särskilda redovisningar som riksdagen på utskottets förslag begärt, nämligen en om den regionala fördelningen av statens stöd till kultur och en om den statliga hyressättningen för vissa kulturinstitutioner (s. 22–25).

Under våren 2000 har riksdagen på utskottets förslag gjort två tillkännagivanden till regeringen som rör påskyndande av dels en översyn av museernas ekonomi och myndighetsstruktur, dels en utvärdering av det statliga arkivväsendet.

Utskottet har under våren 2000 föreslagit Riksdagens revisorer att granska den statliga hyressättningen för vissa kulturinstitutioner, uppdrags- och inköpsverksamheten vid Statens konstråd samt jämställdhetsfrågor i verksamheten inom det statliga museiväsendet.

Ett viktigt led i uppföljningsarbetet är granskning föranledd av regeringens årliga skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, varvid resultaten redovisas till konstitutionsutskottet (KrU1y) och används vid beredningen av kulturutskottets egna ärenden.

I det löpande uppföljningsarbetet ingår studiebesök och studieresor inom landet, information på utskottets begäran från myndigheter, institutioner m.m. samt kontakter med organisationer och andra företrädare för verksamhet inom utskottets verksamhetsområde.

I den ordinarie ärendehanteringen ingår en omfattande uppföljning i form av underhandskontakter via kansliet med myndigheter, institutioner m.m. som redovisas muntligen och skriftligen för utskottet.

Ungdomens riksdag

Kulturutskottets kansli har deltagit i arbetet med Ungdomens riksdag 2000. Arbetet resulterade i två betänkanden.

Det ena betänkandet behandlade kasinospel av internationellt slag (Första kulturutskottets betänkande 2000:KrU1 Kasinospel i Sverige). I betänkandet behandlades regeringens förslag i proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. (avsnitt 6) samt 99 motioner inlämnade till Ungdomens riksdag 2000.

Det andra betänkandet rörde ungdomsaktiviteter m.m. (Andra kulturutskottets betänkande 2000:KrU2 Ungdomsaktiviteter m.m.). I betänkandet behandlades sex motioner inlämnade till Ungdomens riksdag 2000.

Elanders Gotab, Stockholm  2000