AU2y

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1998/99:AU2y

1999 års ekonomiska vårproposition - Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. - Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet

Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition (prop. 1998/99:100) i de delar som avser den ekonomiska politiken, utgiftstaket m.m. samt över de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen, i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

Utskottet yttrar sig i det följande över propositionen avsnitt 1 Finansplan, 4 Budgetpolitiska mål och statsbudgeten, avsnitt 7 Utgiftstak och utgiftsramar åren 2000-2002 såvitt avser utgiftsområdena 13 och 14 samt bilaga 2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida