Försäljning av statliga bolag

Yttrande 2006/07:FiU1y

Finansutskottets yttrande

2006/07:FiU1

Försäljning av statliga bolag

Till näringsutskottet

Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 att bereda finansutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag jämte eventuella motioner i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. Sju motioner har väckts med anledning av propositionen.

Finansutskottet behandlar i yttrandet följande aspekter:

·.    skälen för försäljningsbemyndigandet,

·.    propositionsberedningen,

·.    särskilda hänsyn vid försäljningen,

·.    information om och kontroll av försäljningen,

·.    disposition av försäljningsinkomster,

·.    likviditetsbehovet,

·.    statsfinansiella konsekvenser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida