KU3y

Yttrande 1998/99:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande

1998/99:KU3y

Verksamheten inom Europeiska unionen 1998 1998/99 KU3y Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 i de delar som har samband med konstitutionsutskottets beredningsområde samt över en motion som väckts med anledning av skrivelsen och vissa motioner från den allmänna motionstiden.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till följande frågor.

- Skrivelsens inriktning och omfattning,

- EU:s institutionella struktur,

- folkomröstning om medlemskap och nya fördrag,

- öppenhet och insyn,

- gemenskapslagstiftningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida