NU1y

Yttrande 2006/07:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU1y

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för år 2007 (prop. 2006/07:1) jämte motioner såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2007, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna samt förslag till utgiftstak för staten och låneramar, allt i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde.

Näringsutskottet begränsar sitt yttrande till förslagen rörande utgifternas fördelning på utgiftsområden. Utskottet yttrar sig över förslagen i budgetpropositionen gällande tilläggsbudget genom ett protokollsutdrag till finansutskottet.

Propositionen och motionerna

Näringsutskottet bereder ärenden om anslag inom tre utgiftsområden, nämligen 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv. I budgetpropositionen framläggs förslag dels om fördelning av utgifter på de olika utgiftsområdena för år 2007, dels om en preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområdena för åren 2008 och 2009 som riktlinje för regeringens budgetarbete. Regeringens förslag till ramar för respektive år framgår av tabellen på nästa sida.

Utskottet finner inte anledning att här beskriva regeringens underlag för förslagen till ramar med de olika förslag till anslag som ramarna är baserade på. I stället hänvisas till budgetpropositionen i aktuella delar. Näringsutskottet kommer i ett senare skede av budgetprövningen i riksdagen att ingående behandla förslagen till individuella anslag med tillhörande motioner i tre separata budgetbetänkanden (bet. 2006/07:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, 2006/07:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling och 2006/07:NU3 Utgiftsområde 21 Energi).

1

2006/07:NU1y

Förslag till ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv för åren 2007–2009

Belopp i miljoner kronor

UO År Regeringens (s) (v) (mp)
    förslag      
19 2007 3 163 + 237 + 75 ± 0
  2008 3 311 ± 0 + 25 ± 0
  2009 3 433 ± 0 ± 0 ± 0
21 2007 2 709 + 91 – 963 ± 0
  2008 2 521 + 279 – 643 ± 0
  2009 2 016 + 1 584 – 38 ± 0
24 2007 4 129 + 171 + 180 + 400
  2008 4 333 + 367 + 180 + 400
  2009 4 405 + 295 + 180 + 400

Av tabellen ovan framgår också de förslag till ramar som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet redovisar i sina respektive partimotioner.

Socialdemokraterna pekar i motion 2006/07:Fi244 bl.a. på vikten av stärkt konkurrenskraft för svenska företag. För att ytterligare modernisera Sverige, skapa fler jobb och klara globaliseringens ekonomiska utmaningar måste Sverige fortsätta att investera i kunskap, bättre förutsättningar för företagen och trygghet för alla, sägs det vidare. Partiets förslag till utgiftsramar – som inte konkretiseras i förslag om ändringar av enskilda anslag – är bl.a. baserade på ökade satsningar på energiforskning och effektivare energianvändning, på export- och investeringsfrämjande, på ny- och småföretagande, på de strategiska utvecklingsprogrammen samt på forskning och utveckling i de små och medelstora företagen. I den sistnämnda frågan sägs uttryckligen i motionen att partiet avvisar regeringens förslag att inte genomföra den i 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100 s. 145) aviserade ökningen av anslaget (26:2) till Verket för innovationssystem (Vinnova) för forskning och utveckling med 100 miljoner kronor för en förlängning av programmet Forska & Väx, som administreras av Vinnova. Totalt innebär förslagen i motionen ökade ramar för år 2007 med 237 miljoner kronor (utg.omr. 19 Regional utveckling), 91 miljoner kronor (utg.omr. 21 Energi) respektive 171 miljoner kronor (utg.omr. 24 Näringsliv).

Vänsterpartiet föreslår i sin motion 2006/07:Fi245 en förlängning av stödinsatserna i berörda regioner med anledning av omställningen av försvaret. Därför bör ramen för utgiftsområde 19 Regional utveckling höjas för år 2007 med 75 miljoner kronor. För utgiftsområde 24 Näringsliv föreslås två förändringar med total ökning av ramen för respektive år med 180 miljoner kronor. Dels föreslås att Vinnovas forskningsanslag ska höjas med 100 miljoner kronor för att ytterligare stärka små företags konkurrens-

2

2006/07:NU1y

kraft och utveckling, dels föreslås att anslaget (39:3) till exportfrämjande verksamhet ska höjas med 80 miljoner kronor för att stödja små och medelstora företags exportmöjligheter. Förslagen i motionen rörande utgiftsområde 21 Energi berör flera olika anslag. Partiet motsätter sig regeringens förslag om att stöden för energiinvesteringar i offentliga byggnader, för konvertering från direktverkande elvärme, för installation av solvärme i kommersiella lokaler och för energieffektiva fönster i småhus i fortsättningen ska anvisas genom anslag på statsbudgeten i stället för som hittills genom kreditering på skattekonto. Därigenom kan ramen för utgiftsområdet minskas med totalt ca 1,1 miljard kronor. Samtidigt föreslås ökade medel med 50 miljoner kronor till anslaget (35:2) till effektivare energianvändning och med 100 miljoner kronor till anslaget (35:5) till energiforskning. Sammantaget innebär det för år 2007 en minskad ram med 963 miljoner kronor.

Miljöpartiet redovisar i sin motion 2006/07:Fi246 inga förslag till ändrade ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling och 21 Energi. Däremot förordas en ökning av ramarna för utgiftsområde 24 Näringsliv med 400 miljoner kronor per år. Partiet föreslår för år 2007 en höjning jämfört med regeringens förslag av Vinnovas forskningsanslag med 200 miljoner kronor för en permanentning av programmet Forska & Väx samt en ökning av anlaget (38:2) till näringslivsutveckling med 185 miljoner kronor för stöd till utveckling av miljöföretag, kooperativa företag och småföretag. Dessutom innebär förslaget i motionen att 5 miljoner kronor vartdera ska tillföras anslagen till Verket för näringslivsutveckling (38:1), turistfrämjande (38:4) och standardisering (39:6).

Näringsutskottets ställningstagande

Sverige behöver en ny politik för att möta en hårdnande internationell konkurrens och för fler företag och fler jobb. Mycket måste göras för att Sverige ska kunna behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Det behövs ett bättre företagsklimat, en utvecklad innovationspolitik, bättre förutsättningar för investeringar och innovationer m.m. Dessutom måste tillväxtpotentialen i hela landet fullt ut tas till vara, så att människor kan starta växande företag som ger jobb oavsett var de bor.

Regeringens förslag till fördelning av utgifter på olika utgiftsområden måste ses mot denna bakgrund. Näringsutskottet ser inget skäl att föreslå någon förändring av ramarna för de berörda utgiftsområdena inom näringsutskottets beredningsområde med anledning av de här aktuella motionerna. Utskottet avstyrker alltså de berörda yrkandena i motionerna 2006/07: Fi244 (s), 2006/07:Fi245 (v) och 2006/07:Fi246 (mp).

Utskottet vill dock på eget initiativ ta upp frågan om nivån på ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv för år 2007. Under utgiftsområdet har ett anslag (38:23) om 40 miljoner kronor tagits upp för bidrag till kassaregister utan närmare beskrivning av syftet med anslaget. (För åren 2008 och

3

2006/07:NU1y

2009 har för samma ändamål avsatts 60 respektive 70 miljoner kronor.) Den tidigare regeringen aviserade våren 2006 i en proposition om effektivare skattekontroll (prop. 2005/06:169) införandet av krav på certifierade kassaregister. I motion 2006/07:Fi244 (s) föreslås att ett sådant krav ska införas, medan motion 2006/07:N366 (c) går ut på att medlen om 40 miljoner kronor under det föreslagna anslaget i stället ska tillföras anslaget (38:2) till näringslivsutveckling. Utskottet är av den uppfattningen att inga anslagsmedel ska avsättas för bidrag till certifierade kassaregister och föreslår därför att ramen för utgiftsområdet för år 2007 ska sänkas med 40 miljoner kronor och fastställas till 4 089 miljoner kronor (eller mer exakt 4 088 715 000 kronor). För åren 2008 och 2009 bör på motsvarande sätt de preliminära utgiftsnivåerna reduceras med 60 respektive 70 miljoner kronor. Regeringens övriga förslag till ramar för de aktuella utgiftsområdena tillstyrks av utskottet.

De två nyssnämnda motionsyrkandena kommer utskottet att formellt behandla i nästa fas av budgetbehandlingen i riksdagen då också nivån på de enskilda anslagen under respektive utgiftsområde kommer att prövas.

Stockholm den 14 november 2006

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Thomas Östros (s), Bertil Kjellberg (m), Anne-Marie Pålsson (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Hans Rothenberg (m), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Maria Plass (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Kent Persson (v), Karin Åström (s), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp) och Anna Kinberg Batra (m).

4

2006/07:NU1y

Avvikande meningar

1.Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv (s)

Thomas Östros (s), Carina Adolfsson Elgestam (s), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Berit Högman (s) och Karin Åström (s) anför:

Enligt vår mening kommer den av regeringen föreslagna ekonomiska politiken att leda till att den öppna arbetslösheten ökar, att orättvisorna och ojämlikheten förstärks och att konkurrenskraften försvagas. Vi ser därför med oro på den borgerliga regeringens förslag till budget. Som sägs i motion 2006/07:Fi244 (s) måste Sverige, för att bl.a. klara globaliseringens ekonomiska villkor, fortsätta att investera i kunskap, bättre förutsättningar för företagen och trygghet för alla.

Mot denna bakgrund ställer vi oss bakom de i motionen föreslagna ramarna för utgiftsområdena 21 Energi och 24 Näringsliv. På energiområdet betyder det utökade satsningar på investeringsprogram med syfte att höja energieffektiviteten i hela samhället, öka produktionen av förnybar energi och bryta oljeberoendet. I förhållande till regeringens förslag innebär de av oss förordade insatserna inom utgiftsområde 24 Näringsliv bl.a. ytterligare ekonomiska resurser till de strategiska utvecklingsprogrammen, framtagande av en nationell strategi för besöksnäringen, ökade insatser avseende export- och investeringsfrämjande, ökat stöd till ny- och småföretagande samt en satsning på forskning och utveckling i små och medelstora företag genom förlängning av Vinnovas program Forska & Väx. Vårt förslag till ram för utgiftsområde 24 Näringsliv för år 2007 (och beräknade utgiftsnivåer för åren 2008 och 2009) inbegriper vidare anslagsmedel för bidrag till certifierade kassaregister. I enlighet med förslag i motion 2006/07:Fi244 (s) anser vi att det bör införas krav på sådana kassaregister.

Även i fråga om utgiftsområde 19 Regional utveckling förordar vi, med instämmande i förslaget i motion 2006/07:Fi244 (s), en betydligt högre ram för år 2007 än vad regeringen har föreslagit. Därmed skapas utrymme för att bedriva av en effektiv och kraftfull regional utvecklingspolitik så att ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen kan stimuleras över hela landet. Vårt förslag till ram innebär också ökade möjligheter att säkra nivån på transportbidraget.

Sammanfattningsvis tillstyrker vi förslagen till ramar i motion 2006/07: Fi244 (s) och avstyrker regeringens motsvarande förslag. Vi vill dessutom i detta sammanhang erinra om ytterligare förslag i nämnda motion som bereds av andra utskottet men som har stark inverkan på näringspolitiken. De gäller bl.a. yrkandet om avslag på regeringens förslag att avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretag.

5

2006/07:NU1y AVVIKANDE MENINGAR

2.Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv (v)

Kent Persson (v) anför:

Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Dagens relativt starka svenska ekonomi bygger bl.a. på tidigare investeringar i infrastruktur, kompetensutveckling och i de offentliga system som gör Sverige till ett välfärdssamhälle. Om vi inte fortsätter med dessa investeringar och om vi inte investerar i framtidsnäringar, kommer den ekonomiska utvecklingen att stanna av och konsekvenserna för miljö och landsbygd bli stora.

Regeringens förslag till ramar för de tre här aktuella utgiftsområdena saknar den vision och den inriktning som jag eftersträvar. I stället tillstyrker jag de förslag till ramar som redovisas i Vänsterpartiets partimotion 2006/07:Fi245. Vad gäller utgiftsområde 24 Näringsliv innebär förslaget i motionen att ramen höjs med 180 miljoner kronor för varje år. Av dessa utökade medel ska ett betydande belopp (100 miljoner kronor) avsättas till Vinnovas forskningsanslag (26:2) för att ytterligare stärka små företags konkurrenskraft och utveckling. De små och medelstora företagen, som står för en stor del av tillväxten i Sverige, är viktiga för att förnya näringslivet och trygga vår framtida ekonomi och sysselsättning. Den förstärkta ramen ska därutöver (80 miljoner kronor) utnyttjas för att öka exportstödet för små och medelstora företag. Förslaget innebär att det aktuella anslaget till exportfrämjande verksamhet (39:3) återställs till den nivå som gäller för innevarande år. Av förslaget till ramar i motion 2006/07:Fi245 (v) följer vidare att ramen för utgiftsområde 19 Regional utveckling ökas med 75 miljoner kronor år 2007 och med 25 miljoner kronor år 2008. Dessa medel tillförs utgiftsområdet för en förlängning av det s.k. omställningsprogrammet för vissa regioner som berörts av försvarsnedläggningar.

Även för utgiftsområde 21 Energi innebär förslaget i nyssnämnda motion stora förändringar i förhållande till regeringens förslag. Från Vänsterpartiets sida vill vi öka tempot i energiomställningen. Därför föreslår vi ökade anslag till insatser för effektivare energianvändning (35:2) och till energiforskning (35:5). Härutöver vänder vi oss emot förslaget i budgetpropositionen att slopa den nuvarande möjligheten till skatteavdrag för olika energiinvesteringar och i stället anvisa stöd till dessa insatser som anslag över statsbudgeten. Vi förordar alltså att möjligheten till skattereduktion för energiinvesteringar i offentliga byggnader, konvertering från direktverkande elvärme, installation av solvärme i kommersiella lokaler och installation av energieffektiva fönster i småhus bibehålls och att de föreslagna anslagen för ändamålen slopas.

Sammanfattningsvis tillstyrker jag förslagen till ramar i motion 2006/07: Fi245 (v) och avstyrker motsvarande förslag i budgetpropositionen. Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på ytterligare förslag i nyssnämnda motion och i andra motioner från företrädare för Vänsterpartiet som kommer att behandlas i andra sammanhang men som har stark inverkan på

6

AVVIKANDE MENINGAR 2006/07:NU1y

energipolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Det gäller bl.a. yrkandena om höjda energiskatter och andra insatser på energiområdet och om avslag på regeringens förslag om slopat regionalt grundavdrag.

3.Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv (mp)

Per Bolund (mp) anför:

Att klara omställningen till ett hållbart samhälle kräver en fortsatt strukturomvandling av svensk ekonomi i hållbar riktning. För att lyckas med det fordras fortsatta satsningar på utvecklingen av små och medelstora företag och på energiomställning genom effektiviseringar och ny hållbar energiproduktion. På det sättet kan svensk ekonomi fortsätta att utvecklas samtidigt som vi klarar de krav som framtida generationer ställer på oss.

Med denna utgångspunkt ansluter jag mig till förslagen till ramar i motion 2006/07:Fi246 (mp) vad gäller utgiftsområde 24 Näringsliv. Det innebär bl.a. ökade insatser för att stimulera forskning och utveckling i svenska småföretag. I enlighet med förslaget i motionen vill jag inte bara återföra den satsning om 100 miljoner kronor till Vinnovas program Forska & Väx som aviserades i 2006 års ekonomiska vårproposition utan dessutom tillföra ytterligare 100 miljoner kronor till detta program. Sammantaget betyder det en höjning av det aktuella anslaget (26:2) med 200 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Härutöver innebär den föreslagna ramen att anslaget (38:2) till näringslivsutveckling utökas med 185 miljoner kronor för stöd till utveckling av småföretag, kooperativa företag och miljöföretag.

Det sagda innebär sålunda att jag tillstyrker motion 2006/07:Fi246 (mp) i aktuell del och avstyrker regeringens förslag till ramar i motsvarande del. Vad gäller förslagen till ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling och 21 Energi har jag inget att erinra mot förslagen i budgetpropositionen. Samtidigt vill jag här påminna om andra förslag i nyssnämnda motion och i ytterligare motioner från företrädare för Miljöpartiet som kommer att behandlas i andra sammanhang men som har stark inverkan på energipolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Det gäller bl.a. yrkandena om höjda energiskatter och andra insatser på energiområdet och om avslag på regeringens förslag om slopat regionalt grundavdrag.

Elanders Gotab, Stockholm 2006 7