Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2006/07:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande

2006/07:SfU2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2007 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Regeringens redogörelse omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden den 1 januari31 december 2006. Socialförsäkringsutskottet redovisar i detta yttrande sina överväganden rörande behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

I skrivelsen redovisas behandlingen av 24 riksdagsskrivelser i ärenden som grundar sig på betänkanden från socialförsäkringsutskottet. Nio av dessa redovisas som inte slutbehandlade medan övriga anges som slutbehandlade under perioden. Utskottet noterar att ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.

Socialförsäkringsutskottet vill erinra om att konstitutionsutskottet påtalat vikten av att regeringen utan något egentligt dröjsmål vidtar de åtgärder som är nödvändiga med anledning av ett tillkännagivande (se bet. 2004/05:KU24, s. 19).

Det äldsta ärende som redovisas inom socialförsäkringsutskottets område är från våren 1998 och avser vinstandelsmedel (bet. 1997/98:SfU10, rskr. 165). Regeringen avser att redovisa sin bedömning i samband med att en proposition om slopad avskattning för personaloptioner lämnas under 2007. Utskottet anser det otillfredsställande att redovisningen efter så lång tid ännu inte har kommit till stånd och vill starkt understryka att utskottet förutsätter att ärendet i nästkommande skrivelse kommer att redovisas som slutbehandlat.

Vad gäller tillkännagivanden om att regeringen bör utreda tillämpningen av bestämmelserna om aktivitetsersättning m.m. ur vissa aspekter (bet. 2003/04:SfU1, rskr. 102) saknas i skrivelsen redovisning av den del som avser en kartläggning av reformens effekter på ersättningens storlek för vissa personer med aktivitetsersättning. Utskottet har gjort Regeringskansliet uppmärksamt på förhållandet. Regeringskansliet har informerat utskottet om att det pågår ett arbete både på Socialdepartementet och hos Försäkringskassan för att belysa situationen för bl.a. unga med aktivitetsersättning från flera olika perspektiv. Avsikten är att i budgetpropositionen för 2008 närmare redovisa resultat från dessa studier.

Den aktuella reformen trädde i kraft den 1 januari 2003. Det har nu gått så lång tid att underlag för att göra kartläggningen bör ha funnits under en längre tid. Utskottet utgår således från att frågan redovisas som slutbehandlad i nästkommande skrivelse.

Den del av momentet som behandlar möjligheterna för personer med aktivitetsersättning att bedriva eftergymnasiala studier är alltjämt föremål för överväganden inom Regeringskansliet och bereds vidare under våren 2007. Utskottet anser att även denna fråga bör kunna redovisas som slutbehandlad i nästkommande skrivelse.

Beträffande den del av momentet som avser merkostnadsersättning för personer inom handikappersättningen och vårdbidraget noterar utskottet att frågan bereds inom Regeringskansliet och att Försäkringskassan den 2 april 2007 redovisat sitt svar på regeringsuppdrag benämnt Kunskapsöversikt Handikappersättning och vårdbidrag.

Utskottet noterar även att frågan om vilande ersättning vid studier inte omfattades av något tillkännagivande.

Stockholm den 24 april 2007

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Tomas Eneroth (s), Helena Rivière (m), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c), Siw Wittgren-Ahl (s), Kurt Kvarnström (s), Mats G Nilsson (m), Lars Gustafsson (kd), Mikael Cederbratt (m), Kalle Larsson (v), Fredrick Federley (c), Jasenko Omanovic (s), Fredrik Malm (fp), Bodil Ceballos (mp) och Helena Frisk (s).