Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2006/07:75)

Yttrande 2006/07:SkU2y

Skatteutskottets yttrande

2006/07:SkU2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2006/07:75)

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Med anledning härav har skatteutskottet särskilt granskat de ärenden som avser riksdagsskrivelser som skatteutskottet medverkat till och som inte slutbehandlats den 31 december 2006.

Sammanfattning

Utskottet föreslår att regeringens redogörelse, såvitt utskottet är berört, läggs till handlingarna.

Granskade ärenden

Skadlig skattekonkurrens i Europeiska unionen

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 3 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 76) och avser ett tillkännagivande om att regeringen i samband med en översyn inom EG-kommissionen av uppförandekoden för företagsbeskattning bör arbeta för en utvidgning av tillämpningsområdet för koden till att omfatta även skadlig skattekonkurrens som avser löntagare. Enligt redogörelsen har den planerade översynen inom EU av uppförandekoden ännu inte kommit till stånd och skrivelsen har därför inte kunnat slutbehandlas (rskr. 2000/01:70, prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:Sk6 mom. 3, motion Sk8 yrkande 3 (mp), beslut i kammaren den 5 december 2000).

Avskaffande av reklamskatten

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 7 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 70) och avser ett tillkännagivande om att en avveckling av reklamskatten prioriteras i den kommande budgetberedningen, dock att en sådan avveckling bör ske med beaktande av de budgetpolitiska målen. I redogörelsen erinras om att regeringen i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 volym 1 avsnitt 5.7.4) betonat vikten av att den resterande reklamskatten så snart som möjligt kunde avskaffas men att det just då enligt regeringens mening inte förelåg förutsättningar för en finansiering av detta. Enligt redogörelsen gäller den bedömningen alltjämt.

Enligt tidigare redogörelser har frågan prioriterats även för budgetåren 20032005 utan att förutsättningar för finansiering av ett avskaffande av reklamskatten med beaktande av de budgetpolitiska målen bedömts föreligga. I redogörelsen för budgetåret 2006 framhölls emellertid att regeringen i den närmast föregående budgetberedningen funnit att förutsättningar för en finansiering av ett första steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten förelåg (prop. 2005/06:1 volym 1 avsnitt 5.6.3). De föreslagna ändringarna har beslutats av riksdagen och trätt i kraft den 1 januari 2006.

Det aktuella tillkännagivandet beslutades i kammaren den 10 april 2002 (rskr. 2001/02:201, bet. 2001/02:SkU20, 18 motioner av s, m, v, kd, c, fp och mp).

Filialregeln

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 9 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 78) och avser ett tillkännagivande med en begäran om en ny prövning av ändamålsenligheten av den s.k. filialregeln i 39 a kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) och en redovisning av resultatet av denna prövning för riksdagen. Enligt redogörelsen har Skatteverket på Finansdepartementets uppdrag sett över frågan och dess slutsatser remitterats för synpunkter (rskr. 2003/04:78, prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, beslut i kammaren den 4 december 2003).

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond, m.m.

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 11 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 79) och avser ett tillkännagivande om att regeringen bör se över de regler som anger omfattningen av skattebefrielse för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer som bedriver allmännyttig verksamhet. Enligt redogörelsen avser regeringen att under våren 2007 ge en utredning i uppdrag att genomföra den av riksdagen efterfrågade översynen (rskr. 2004/05:61, prop. 2003/04:33, bet. 2004/05:SkU11, mom. 3, motionerna 2003/04:SkU26 (m) och SkU27 (c), beslut i kammaren den 24 november 2004.

Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 18 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 81) och avser ett tillkännagivande om att regeringen ånyo bör se över frågan om folkbokföringen även i fortsättningen bör knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Det förutsätts att förslagen i motionerna och remissyttrandena över motionerna prövas närmare i denna översyn. Enligt redogörelsen pågår beredning av utredningsdirektiv (rskr. 2005/06:117, bet. 2005/06:SkU13, motion 2004/05:Sk231 m.fl. av m, fp, kd och c, beslut i kammaren den 14 december 2005).

Beskattning av barnpension

Ärendet redovisas i redogörelsen under punkt 25 i Finansdepartementets ärendeavsnitt (s. 82) och avser ett tillkännagivande om att regeringen bör se över reglerna om beskattning av barnpension i kombination med ytterligare inkomster som kan medföra att barn med en avliden förälder får en högre inkomstskatt än andra ungdomar vid feriearbete. Enligt redogörelsen avser regeringen att under mandatperioden se över beskattningen av barnpension i lämpligt sammanhang (rskr. 2006/07:61, motion 2005/06:Sk216 (m), bet. 2005/06:SkU16 mom. 2, beslut i kammaren den 15 mars 2006.

Utskottets ställningstagande

Vad först gäller frågan om en avveckling av reklamskatten konstaterar utskottet att det nu har gått över fem år sedan utskottet föreslog ett tillkännagivande om en sådan avveckling med beaktande av de budgetpolitiska målen. Riksdagen beslutade att göra ett tillkännagivande i enlighet med skatteutskottets förslag den 10 april 2002. Utskottet ser nu med tillfredställelse på att regeringen i vårpropositionen aviserar att ytterligare en betydande del av den resterande reklamskatten ska avskaffas. Avsikten är att en proposition ska överlämnas till riksdagen senast hösten 2007 och att ändringen gäller från den 1 januari 2007. Utskottet vill dock erinra om att riksdagens tillkännagivande avser avveckling av hela reklamskatten.

Vad därefter angår frågan om folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar vill utskottet erinra om att en grundlig och omfattande remissbehandling av de motioner som låg till grund för riksdagens tillkännagivande genomfördes redan av utskottet när utskottet beredde motionsärendet. Ett basmaterial med en rik flora av synpunkter finns således redan och i tillkännagivandet förutsätts också att motionerna och remissyttrandena över motionerna prövas närmare. Enligt utskottets bedömning bör det därför inte dröja mycket längre innan de direktiv som behövs för att komma i gång med utredningen beslutas. Utskottet förutsätter också att regeringen snabbt vidtar erforderliga åtgärder.

Vad gäller ärendet om Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond, m.m. finns det enligt utskottets mening skäl att förhålla sig kritisk till den långa tid som förflutit utan att den begärda översynen av reglerna om skattebefrielse för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer som bedriver allmännyttig verksamhet kommit i gång eller ens direktiv beslutats. Utskottet förutsätter att arbetet påskyndas så att åtminstone direktiv föreligger före sommaren.

Slutligen då det gäller beskattningen av barnpension noterar utskottet med förvåning att regeringen tydligen anser sig ha hela mandatperioden på sig att utföra den begärda översynen. Utskottet anser att en översyn av denna begränsade fråga kan vara färdig långt före mandatperiodens slut och att regeringen bör skynda sig att efterkomma riksdagens begäran, som tillkom efter ett enigt förslag i skatteutskottet.

Allmänt vill utskottet framhålla vikten av att regeringen, när tillkännagivanden kommer från riksdagen om t.ex. en skyndsam utredning av någon viss fråga, genomför denna utredning utan onödigt dröjsmål.

Övriga granskade ärenden i regeringens redogörelse som berör skatteutskottet föranleder ingen kommentar av utskottet. Såvitt det ankommer på skatteutskottets ärenden bör alltså konstitutionsutskottet föreslå att regeringens redogörelse läggs till handlingarna.

Stockholm den 17 april 2007

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s), Per Åsling (c) och Anne-Marie Wallouch (v).