Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2006/07:TU3y

Trafikutskottets yttrande

2006/07:TU3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2007 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. I skrivelsen lämnas en redovisning av de beslut som regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden den 1 januari31 december 2006.

Trafikutskottet behandlar i detta yttrande regeringens redovisning med anledning av riksdagsbeslut som föranletts av utskottets betänkanden.

Trafikutskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redovisas beslut och beredningsläge för sammanlagt 31 riksdagsskrivelser till regeringen med anledning av trafikutskottets betänkanden. Som framgår av följande sammanställning redovisas 10 av dessa riksdagsskrivelser som slutbehandlade medan beredningen inte är avslutad för 21 riksdagsskrivelser.

Riksdagsskrivelser till regeringen med anledning av trafikutskottets betänkanden

Riksmöte

Antal skrivelser

Slutbehandlade

Inte slutbehandlade

1994/95

1

 

1

1997/98

3

2

1

1999/2000

2

 

2

2000/01

1

 

1

2001/02

1

 

1

2002/03

1

 

1

2003/04

3

 

3

2004/05

4

 

4

2005/06

13

7

6

2006/07

2

1

1

Summa

31

10

21

Källa: Skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Regeringens redogörelse lämnar vidare uppgifter om vilka riksdagsskrivelser som innehåller s.k. tillkännagivanden där riksdagen anger något som sin mening. Som framgår av följande förteckning anges att med anledning av trafikutskottets betänkande har 20 tillkännagivanden riktats till regeringen. Av dessa är merparten, eller 18 stycken, ännu inte slutbehandlade.

Riksdagsskrivelser till regeringen som innehåller beslut om tillkännagivanden med anledning av trafikutskottets betänkanden

Riksdagsskrivelse

Innebörd

Behandlingsläge

1994/95:232

Återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret

Ärendet bereds

1997/98:192

Medicinska krav för taxiförare

Ärendet bereds

1997/98:266

Energi- och koldioxidskatt

Slutbehandlad

1999/2000:166

Inrättande av trafikofferjour

Ärendet bereds

1999/2000:166

Ansvaret för lastsäkring

Ärendet bereds

1999/2000:238

Effektivt påföljdssystem

Ärendet bereds

2000/01:249

Ökad säkerhet för barn i trafiken

Ärendet bereds

2002/03:161

Körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås m.m.

Ärendet bereds

2002/03:161

EU-moped och terrängskoter

Ärendet bereds

2002/03:161

Kameraövervakning och ägaransvar vid hastighetsöverträdelser

Slutbehandlad

2003/04:161

Regelverk för fordonsvikter

Ärendet bereds

2003/04:182

Påföljdssystemet inom åkerinäringen

Ärendet bereds

2004/05:178

Kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar

Ärendet bereds

2004/05:213

Styrning, redovisning och utvärdering av Arlandabanan

Ärendet bereds

2004/05:244

Stickprovskontroll av kabinpersonal

Ärendet bereds

2005/06:134

Främjandet av förnybara bränslen

Ärendet bereds

2005/06:222

Kvalitetsbedömning av alkolås

Ärendet bereds

2005/06:222

Synskadade i trafiken

Ärendet bereds

2005/06:223

Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjön

Ärendet bereds

2005/06:259

Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen

Ärendet bereds

Källa: Skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet konstaterar att skrivelsen synes på ett fullständigt sätt redovisa de riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av riksdagsbeslut som föranletts av utskottets betänkanden.

Utskottet noterar att i redogörelsen redovisas sammanlagt 18 tillkännagivanden som ännu inte är färdigbehandlade trots att flera år gått sedan vissa av de aktuella riksdagsbesluten fattades. Av de angivna 20 tillkännagivandena noteras bara 2 som slutbehandlade i årets redovisning. Det äldsta tillkännagivandet om återinförande av ett statligt fritidsbåtsregister bereds sålunda fortfarande efter tolv år. Här anger regeringen dock i sin redogörelse att man avser att återkomma till riksdagen i ärendet under hösten 2007. Flera andra tillkännagivanden har också en lång förhistoria. Medelåldern för samtliga tillkännagivanden är cirka fyra år.

Trafikutskottet har förståelse för att behandlingen av riksdagens tillkännagivanden kräver en omsorgsfull beredning. Det är vidare förklarligt att regeringsskiftet hösten 2006 kan föranleda att beredningen av vissa frågor kan komma att ske i nya former. Med anledning av den tid som förflutit sedan riksdagen fattat sina beslut vill dock utskottet ändå understryka betydelsen av att riksdagsskrivelser med tillkännagivanden hanteras skyndsamt. Att tillkännagivanden inte är slutbehandlade efter flera år är inte något som bör förekomma annat än i undantagsfall. Dessa synpunkter har utskottet riktat i flera år och synpunkterna får med ökad ålder på tillkännagivandena skärpt relevans.

Utskottet vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram två tillkännagivanden, nämligen dels om inrättande av trafikofferjourer, dels om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen.

Regeringen anger när det gäller trafikofferjourer att man avser att återkomma till riksdagen senare under mandatperioden med en skrivelse om trafiksäkerhet där bl.a. frågan om inrättandet av trafikofferjourer kommer att ingå. Utskottet konstaterar att tillkännagivandet om trafikofferjourer riktades till regeringen redan under riksmötet 1999/2000. Det är därför angeläget att regeringen skyndsamt återkommer i frågan.

Tillkännagivandet om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen är däremot av betydligt senare härkomst, nämligen riksmötet 2005/06. Utskottet vill dock erinra om att frågan om åtgärder mot s.k. svarttaxi har en betydligt längre förhistoria. Redan under riksmötet 2000/01 riktades ett tillkännagivande från riksdagens sida om åtgärder för att förhindra svarttaxi. Frågan behandlades under föregående riksmöte då riksdagen tillstyrkte proposition 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m. men samtidigt riktade ett förnyat tillkännagivande till regeringen om att påskynda arbetet mot den ekonomiska brottligheten inom taxinäringen. Med hänsyn till frågans angelägenhet och långa förhistoria förutsätter utskottet en skyndsam hantering av ärendet.

Trafikutskottet har i enlighet med tidigare praxis särskilt granskat de tillkännagivanden som redovisas som slutbehandlade. När det gäller årets redovisning kan konstateras att två tillkännagivanden anges som slutbehandlade. Utskottet har ingen erinran mot denna redovisning.

Det kan konstateras att för flertalet tillkännagivanden som ej är slutbehandlade anges numera utförlig information om beredningsläge och när tillkännagivandet beräknas kunna bli slutbehandlat. Utskottet välkomnar denna utveckling av redovisningen. För några tillkännagivanden är dock informationen fortfarande knapphändig. Enligt trafikutskottets mening är det angeläget att redogörelsen tydligare redogör för hur de olika ärendena med tillkännagivanden bereds, vilka åtgärder som planeras att vidtas och om möjligt anger en bedömning när ärendena bedöms kunna bli slutbehandlade. Detta är särskilt angeläget när beredningen av riksdagens ställningstaganden med tillkännagivanden inte har kunnat slutföras trots behandling under ett flertal år.

Stockholm den 24 april 2007

På trafikutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Karlsson (s), Jan-Evert Rådhström (m), Ulla Löfgren (m), Margareta Cederfelt (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Christer Winbäck (fp), Claes-Göran Brandin (s), Sten Nordin (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp), Eliza Roszkowska Öberg (m) och Lars Mejern Larsson (s).