Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen          (skr. 75)

Yttrande 2006/07:FiU2y

Finansutskottets yttrande

2006/07:FiU2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen          (skr. 75)

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beredde den 22 mars 2007 samtliga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Regeringens skrivelse Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2006/07:75) överlämnades till riksdagen den 8 mars 2007. Skrivelsen redogör huvudsakligen för sådana åtgärder som regeringen vidtagit under kalenderåret 2006 med anledning av riksdagens skrivelser. För att underlätta riksdagsutskottens möjligheter att få en så aktuell bild som möjligt vid sitt uppföljningsarbete, har redovisningen även fått omfatta vissa regeringsbeslut från 2007, dvs. efter den egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta förfarande har använts om riksdagsskrivelserna därigenom har kunnat rapporteras som slutbehandlade.

Redogörelsen är som tidigare år uppställd departementsvis. Inom varje departements område har materialet grupperats i fyra huvudgrupper, alltefter åldern på de behandlade riksdagsskrivelserna. Vid uppföljningen av riksdagens beslut tilldrar sig regeringens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen ett särskilt intresse. De moment i utskottens betänkanden som innehåller tillkännagivanden har därför utmärkts med en asterisk (*).

Sammantaget 40 skrivelser redovisas i årets redogörelse inom finansutskottets ansvarsområde. Av de 40 skrivelserna rapporteras 31 som slutbehandlade och 9 som inte slutbehandlade.

Det kan noteras att finansutskottet i sina betänkanden enligt den gällande budgetordningen numera behandlar samtliga ärenden som läggs fram i tilläggsbudgetar. Vissa skrivelser omfattar bl.a. av detta skäl ett stort antal moment. En närmare uppföljning av regeringens åtgärder har gjorts för de moment i tilläggsbudgetbetänkandena som faller inom utskottets eget ansvarsområde. (11 av de sammanlagt 40 riksdagsskrivelserna som redovisats i regeringens återrapportering avser frågor som tillhör andra utskotts ansvarsområden men som behandlats av finansutskottet i samband med tilläggsbudgetar.)

Av riksdagsskrivelserna är 2 äldre än två år och 1 äldre än tre år. Av dessa senare 2 redovisas 1 som inte slutbehandlad. Det äldsta inte slutbehandlade ärendet avser riksmötet 2000/01.

Motionen

Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen men ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2005 behandlas i ärendet, motion 2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp), yrkande 6. Motionärerna anser att rutinerna kring regeringens verkställande av riksdagens beslut behöver stramas upp.

Utskottets synpunkter

Utskottet anser att riksdagens beslut inom utskottets ansvarsområde till övervägande delen fullföljts på det sätt som riksdagen avsåg vid beslutstillfället och genomförts inom rimlig tid.

Det aktuella motionsyrkandet har inte någon direkt koppling till något ärende inom finansutskottets område varför utskottet inte har några synpunkter på yrkandet.

Beträffande punkten Ju9 från riksmötet 2000/01 vill utskottet framföra följande. I betänkande 2000/01:FiU21 gjorde riksdagen ett tillkännagivande angående kreditupplysningar om mindre belopp. Innebörden var att om den lag som skulle träda i kraft den 1 oktober 2001 inte skulle visa sig ge ett tillräckligt skydd för individen så skulle regeringen överväga andra metoder för att förhindra kreditupplysningsföretagen att i kreditupplysningar lämna uppgifter om enstaka mindre betalningsförsummelser.

Sedan flera år pågår ett arbete inom Justitiedepartementet med en översyn av kreditupplysningslagen, och regeringen har upprepade gånger rapporterat den aktuella riksdagsskrivelsen som inte slutbehandlad med hänvisning till en kommande departementspromemoria. Finansutskottet beklagade förseningen i betänkande 2005/06:FiU14. Frågan togs åter upp av utskottet i betänkande 2006/07:FiU9 Bank- och försäkringsfrågor. Där konstaterade utskottet att översynen av kreditupplysningslagen var försenad och att riksdagen tidigare avslagit motioner med hänvisning till detta arbete. Utskottet ansåg att det var olyckligt att Regeringskansliet ännu inte kunnat remittera en promemoria i ett ärende där riksdagen gjorde ett tillkännagivande våren 2001. Trots detta ansåg utskottet att resultatet av det pågående arbetet skulle avvaktas och avstyrkte därmed två motionsyrkanden, dock med det tillägget att utskottet förutsatte att arbetet med departementspromemorian skulle slutföras utan dröjsmål. Utskottet vill härmed åter framhålla att det är otillfredsställande att den aviserade departementspromemorian ännu inte remitterats trots att tre år förflutit sedan regeringen bedömde att arbetet snart skulle vara färdigt.

Stockholm den 24 april 2007

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Pär Nuder (s), Ulf Sjösten (m), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), Jörgen Hellman (s), Per Åsling (c), Gunnar Andrén (fp) och Christina Andersson (c).