Tilläggsbudget 2007 – utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

2006/07:AU2

Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 1854) och väckta motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Arbetsmarknadsutskottet lämnar med anledning av vårpropositionen med tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 tre yttranden. Detta yttrande är ställt till finansutskottet och avser frågor i tilläggsbudgeten. Därutöver är ytterligare ett yttrande ställt till finansutskottet; det behandlar riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (AU4y). Det tredje yttrandet är ställt till konstitutionsutskottet och avser förslag om indelning i utgiftsområden som berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde (AU3y).

Inledning

Vårpropositionen har fokus på fler i arbete och fler företag. Den övergripande inriktningen är att regeringen vill göra det mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och mer attraktivt att starta och driva företag. I propositionen föreslår regeringen förstärkningar av sin politik för arbete. Förslagspunkterna 18, 3739, 53 och 54 i denna del vad gäller tilläggsbudgeten till statsbudgeten 2007 avser utskottets beredningsområde.

Motioner med anledning av propositionen i de delar som avses i detta yttrande har väckts av Socialdemokraterna i motion 2006/07:Fi10 yrkande 4, Vänsterpartiet i motion 2006/07:Fi7 yrkandena 11 i denna del, 17 och 18 och Miljöpartiet i motion 2006/07:Fi11 yrkande 8 i denna del. Motionerna anges i det följande utan årtal.

Arbetsmarknadsutskottet behandlade frågor om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen under hösten 2006 (prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86). Utskottet har nyligen avslutat sin beredning av proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. (bet. 2006/07:AU13) med förslag om bl.a. införande av en jobb- och utvecklingsgaranti och förändringar av arbetslöshetsförsäkringen och av proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. (bet. 2006/07:AU14) med förslag om bl.a. införande av en allmän visstidsanställning. Ärendena ska debatteras i kammaren den 30 respektive 31 maj. I anslutning till beredningen av proposition 2006/07:89 har Arbetsmarknadsstyrelsen bl.a. genom dess generaldirektör Bo Bylund lämnat information till utskottet.

Tilläggsbudgeten

1) Ändring i sekretesslagen med anledning av Integrationsverkets avveckling (förslagspunkt 18)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). Integrationsverket kommer att avvecklas den 30 juni 2007. Migrationsverket ska ta över uppgifterna att besluta om och betala ut ersättning till kommuner och landsting för kostnader i samband med flyktingmottagande och vid behov medverka vid skyddsbehövandes bosättning. De uppgifter om enskildas personliga förhållanden som hos Integrationsverket omfattas av sekretessbestämmelsen i 7 kap. 14 § fjärde stycket sekretesslagen kommer därmed att ingå i ärenden och verksamhet hos Migrationsverket. Sekretesslagen bör därför ändras så att det sekretesskydd som finns för uppgifterna, t.ex. läkarintyg, hos Integrationsverket fr.o.m. den 1 juli 2007 ska finnas hos Migrationsverket. För uppgifter i sådana ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt ska det sekretesskydd som regleras i bestämmelsens nuvarande lydelse gälla även fortsättningsvis.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av denna förslagspunkt. Utskottet noterar att regeringen i sitt lagförslag i samband med att Integrationsverket ändras till Migrationsverket i 7 kap. 14 § sekretesslagen även har gjort en redaktionell ändring som inte särskilt uppmärksammats i propositionen. Utskottet uppfattar det som att det fjärde och femte stycket av misstag vid den senaste ändringen (prop. 2005/06:133) sammanfördes till ett stycke. Det delas nu på nytt upp i två stycken.

Utskottet anser att finansutskottet med beaktande av vad som anförts ovan bör tillstyrka förslagspunkt 18 i propositionen.

2) Användningen av anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, utgiftsområde 13 (förslagspunkt 37)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande och godkänner de föreslagna riktlinjerna om statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn. Den föreslagna nya användningen av anslag 10:3 avser två olika typer av ersättning till kommunerna. Den ena utgörs av extra ersättning till kommuner för mottagande av flyktingar och den andra vissa kostnader för ensamkommande barn. Den första typen av ersättning ska lämnas till kommuner i regioner med god arbetsmarknad som under 2007 träffar överenskommelse om flyktingmottagande för åren 2007, 2008 och 2009. Ersättning ska kunna lämnas med 10 000 kr per person som tas emot. Därutöver föreslås att ersättning också ska kunna lämnas med 20 000 kr per vuxen i åldern 1864 år som tas emot under förutsättning att personen godkänts i svenska för invandrare (sfi) på en viss nivå eller haft arbetspraktik eller arbete under en viss tid inom 12 månader efter mottagandet i kommunen. Regeringen avser att undersöka möjligheterna att finna former för att också stärka individens incitament att snabba på inträdet på arbetsmarknaden. Den andra typen av ersättning lämnas till kommuner för vissa kostnader för ensamkommande barn mellan 18 och 21 år som omfattas av 3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. En förutsättning är dock att vården har påbörjats innan personen fyllt 18 år. Regeringen föreslår att det införs en ordning som innebär ett mer enhetligt ersättningssystem för de kommuner som överenskommit om att tillhandahålla särskilda boendeplatser för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd.

Motion

Vänsterpartiet anser i motion Fi7 yrkande 17 i denna del att riksdagen ska avslå förslaget om användning av anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande såvitt avser extra ersättning till kommuner som under 2007 träffar avtal om flyktingmottagande. Vänsterpartiet avvisar den konstruktion som regeringen föreslår som innebär att kommunerna ska ges högre ersättning baserat på den mottagna flyktingens uppvisade resultat i introduktionsprocessen och den s.k. stimulansersättningen till individen. Vänsterpartiet välkomnar dock satsningen för att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att antalet asylsökande ökar. Regeringen utgår från att antalet uppehållstillstånd därmed kommer att öka liksom behovet av kommunplatser. Åtgärden att införa extra ersättning till mottagande kommuner bör få fler kommuner att välja att teckna avtal, göra mottagandet bättre och skapa tydliga incitament för kommunerna att vidta åtgärder som påskyndar etableringen av flyktingar på arbetsmarknaden. Utskottet ser också positivt på att regeringen avser att undersöka möjligheterna att inrätta en stimulansersättning även för individen för att arbetsmarknadsinträdet ska ske snabbare. Utskottet anser att det är av avgörande betydelse för att undvika utanförskap att en så tidig etablering som möjligt sker på arbetsmarknaden och välkomnar därför samtliga regeringens förslag i denna riktning. Utskottet vill i detta sammanhang nämna att regeringen i april 2007 beslutat att en särskild utredare ska tillsättas för att bl.a. se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samt deras anhöriga (dir. 2007:52). Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2008.

När det gäller förslagspunkt 37 har utskottet under hand inhämtat vissa uppgifter från Regeringskansliet.

Utskottet föreslår därför att vissa förtydliganden görs i enlighet med det nedanstående.

Innebörden är att anslag 10:3 på utgiftsområde 13 Arbetsmarknad även ska få användas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Anslaget får redan i dag användas för detta ändamål för barn som är under 18 år. Förslaget tar sikte på personer i åldersgruppen 1821 år som har fått uppehållstillstånd och som omfattas av 3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. om dessa vid ankomsten till Sverige var under 18 år och utan medföljande vårdnadshavare. Det är alltså fråga om en utökning av anslagets användande för personer mellan 18 och 21 år. En förutsättning är dock att vården påbörjats innan personen fyllt 18 år.

De riktlinjer som riksdagen ska godkänna innebär dels att ersättningssystemet ska kunna gälla i den äldre åldersgruppen, dels att en kommun, inom ramen för en särskild överenskommelse med Migrationsverket om boendeplatser, får ersättning med ett lägre schablonbelopp för en boendeplats som är tillgänglig för boende för ensamkommande barn med uppehållstillstånd och med ett högre schablonbelopp när en person tas emot på en sådan plats. En kommun ska även kunna få ersättning för vissa faktiska kostnader för ensamkommande barn med uppehållstillstånd som tas emot och placeras på annat sätt än inom ramen för en sådan särskild överenskommelse, t.ex. i ett släkting- eller familjehem.

Den föreslagna ordningen innebär ett mer enhetligt ersättningssystem för de kommuner som överenskommit med Migrationsverket om att tillhandahålla särskilda boendeplatser.

Utskottet föreslår att finansutskottet med detta förtydligande tillstyrker förslagspunkt 37 i propositionen och avstyrker motion Fi7 yrkande 17 i denna del.

3) Användningen av anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet, utgiftsområde 14 (förslagspunkt 38)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet. Anslaget ska bl.a. användas för ett bidrag på 33,5 miljoner kronor som behöver betalas ut till arbetsmarknadens parter som ersättning för särskilda utbildningsinsatser som genomfördes 2006. Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i statsbudgeten för 2007. Regeringen anser att anslaget bör få användas för att betala detta bidrag. Regeringen föreslår att finansiering delvis ska ske genom att Arbetsmiljöverkets anslag (anslag 23:1 utg.omr. 14) minskas med 15,2 miljoner kronor och anslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (utg.omr. 13) minskas med 9,5 miljoner kronor.

Motion

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi7 yrkande 18 i denna del den föreslagna finansieringen av den utvidgade användningen av anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet med medel från anslag 23:1 Arbetsmiljöverket. Vänsterpartiet tar avstånd från regeringens som man anser omotiverade nedläggning av Arbetslivsinstitutet (ALI). Nedläggningen innebär en förskingring av kunskaper och av en viktig informationskälla för såväl arbetsmarknadens parter som myndigheter och beslutsfattare. Vänsterpartiet anser att de resurser som ALI förfogat över även i framtiden bör avsättas till arbetslivsforskning och informationsinsatser om forskningsfältet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att riksdagen har beslutat att ALI ska läggas ned den 30 juni 2007 (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88). Beslutet ska ses som en del av effektiviseringen av statsförvaltningen och minskningen av den statliga byråkratin. Utskottet står fast vid sin tidigare uppfattning att forskning inom arbetslivsområdet är fortsatt viktig, men att forskning med denna inriktning fortsättningsvis bör bedömas av forskningsfinansiärer i konkurrens, detta för att säkra kvaliteten. Regeringen gav den 22 mars 2007 en särskild utredare i uppdrag att fr.o.m. den 1 juli 2007 ansvara för avvecklingen av ALI (dir. 2007:42). Ett nytt anslag för avvecklingsmyndigheten kommer att föras upp för tiden efter den 30 juni 2007 (se förslag till nytt anslag 23:8). Utredaren överlämnade den 27 april 2007 till regeringen en avvecklingsplan för ALI. När det gäller de delar av ALI:s verksamhet som inte består av traditionell forskning kan bl.a. följande konstateras. Ansvaret för den toxikologiskt inriktade kriterieverksamheten övergår från ALI till Arbetsmiljöverket i samband med avvecklingen av ALI. Arbetslivsbibliotekets samlingar finns sedan i maj 2007 på Stockholms universitetsbibliotek. Juridicum vid Stockholms universitet har tagit över utgivningen av nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt. När ALI:s hemsida stängts ned kan man ladda ned ALI:s rapporter från Dalauniversitetets hemsida. Utskottet noterar att inget motionsyrkande har väckts med anledning av regeringens förslag att betala ut ett bidrag på 33,5 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter och att övrig användning av anslaget närmast utgör olika nödvändiga led i att avveckla ALI och överföra vissa verksamheter till andra huvudmän. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka förslagspunkt 38 i propositionen och avstyrka motion Fi7 yrkande 18 i denna del.

4) Användningen av anslag 24:3 Delegation för stöd till jämställdhetsintegrering, utgiftsområde 14 (förslagspunkt 39)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:3 Delegation för stöd till jämställdhetsintegrering. Anslaget har använts för att finansiera Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten, JämStöd. Utredningens arbete har avslutats. Regeringen anser att anslaget under 2007 även ska kunna användas för stöd till andra åtgärder som främjar jämställdhetsintegrering, bl.a. för utbildningsverksamhet inom statliga myndigheter.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av förslagspunkten. Arbetsmarknadsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka förslagspunkt 39 i propositionen.

5) Bemyndigande att vidta åtgärder avseende Arbetslivsresurs AR AB m.m. (förslagspunkt 53)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB och bemyndigar regeringen att tillskjuta högst 30 miljoner kronor för att vid behov förstärka bolagets ekonomiska ställning. Regeringen vill med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning möjliggöra ytterligare kapitaltillskott om högst 30 miljoner kronor. Dessa medel bör enligt regeringen finansieras från det särskilda kontot i Riksgäldskontoret avsett för kapitalinsatser i av staten hel- eller delägda bolag i enlighet med av riksdagen fastställda villkor för kapitaltillskott. Regeringen kommer inför ett eventuellt kapitaltillskott att pröva om detta kapitaltillskott uppfyller kraven i den s.k. marknadsekonomiska investerarprincipen.

Motion

Socialdemokraterna vill i motion Fi10 yrkande 4 att riksdagen ska avslå den del av förslagspunkt 53 som avser bemyndigande för regeringen att vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB. Socialdemokraterna menar att regeringen praktiserar den märkliga ordningen att först bestämma sig för att företaget ska säljas och därefter undersöka bolagets förutsättningar för detta och konsekvenserna för marknaden. Riksdagen bör inför ett beslut om utförsäljning av Arbetslivsresurs AR AB ha tillgång till ett fullgott beslutsunderlag. Socialdemokraterna motsätter sig därför de åtgärder som tar sikte på en utförsäljning men inte att regeringen får ett bemyndigande att förstärka bolagets ekonomiska situation.

Utskottets ställningstagande

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att Arbetslivsresurs AR AB tillkom efter en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB. Bolaget är ett av Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering och omställning. Utskottet anser det vara angeläget att utvärdera skälen för det statliga ägandet av Arbetslivsresurs AR AB i enlighet med de övergripande principer som gäller för detta. Utskottet anser att regeringen bör bemyndigas att vidta de åtgärder som behövs för att, om så bedöms lämpligt, avyttra hela eller delar av Arbetslivsresurs AR AB. Med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning tillstyrker utskottet att ytterligare kapital tillskjuts om regeringen finner det behövligt men utgår från att en prövning av kapitaltillskottet sker utifrån den s.k. marknadsekonomiska investerarprincipen.

Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka förslagspunkt 53 i propositionen och avstyrka motion Fi10 yrkande 4.

6) Godkännande av ramar för utgiftsområden och anvisande av ändrade och nya anslag (förslagspunkt 54 i denna del)

Propositionen

Förslagspunkten innebär att riksdagen vad gäller tilläggsbudgeten för 2007 ska godkänna ändrade ramar för utgiftsområdena 13 och 14 och anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikationen nedan.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag 10:1 Integrationsverket anslaget ökas med 23 000 000 kr

Anslagsökningen avser kostnader för vissa myndighetsuppgifter som förs över till andra myndigheter med anledning av att Integrationsverket ska vara avvecklat fr.o.m. den 1 juli 2007. Av de 23 miljoner kronor som regeringen föreslår att anslaget ska öka med beräknas Migrationsverket få disponera 9,6 miljoner kronor, länsstyrelserna sammanlagt 9 miljoner kronor, Ungdomsstyrelsen 2 miljoner kronor, Statistiska centralbyrån 800 000 kr och Svenska ESF-rådet 1,6 miljoner kronor. För att finansiera den verksamhet som under återstoden av 2007 kommer att utföras av andra myndigheter inom ramen för ändamålet med anslaget ökas anslaget.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av detta förslag. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag.

Propositionen

Anslag 10:2 Integrationsåtgärder anslaget minskas med 51 378 000 kr

Anslaget minskar med 51,4 miljoner kronor och medel förs över för att bidra till finansieringen av anslagen 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader och 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader.

Motion

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi7 yrkandena 11 och 17 båda i denna del regeringens förslag att minska anslaget till integrationsåtgärder för att finansiera andra satsningar inom utgiftsområdet. Partiet föreslår i stället en förstärkning av området för att satsa på verksamheter som arbetar med antirasism och antidiskriminering. Vänsterpartiet föreslår att anslaget ska vara oförändrat, dvs. öka med 51 378 000 kr i förhållande till regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Med hänvisning till utskottets ställningstagande under punkten 2 ovan (förslagspunkt 37) och till att stora delar av förstärkningen av anslag 22:1 och inom anslag 22:3 avser delar av regeringens integrationssatsning med bl.a. de s.k. instegsjobben och verksamhet för att underlätta för den enskilde att etablera sig i Sverige, anser utskottet att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag och avstyrka motion Fi7 yrkandena 11 och 17 båda i denna del.

Propositionen

Anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande anslaget ökas med 316 378 000 kr

Orsaken till ökningen av anslaget med drygt 316 miljoner kronor är bl.a. ett ökat antal flyktingar jämfört med vad som prognostiserats och införandet av den extra ersättningen till flyktingmottagande kommuner under 2007.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av detta anslag. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag.

Propositionen

Nytt anslag 10:6 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket anslaget förs upp i statsbudgeten med 35 000 000 kr

I budgeten för 2007 har beaktats att Integrationsverkets verksamhet endast bedrivs t.o.m. den 30 juni 2007. En särskild utredare har fått i uppdrag att avveckla Integrationsverket (dir. 2007:34) och det ökade anslaget på 35 miljoner kronor avser att täcka de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av detta anslag. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag.

Propositionen

Anslag 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader anslaget ökas med 4 500 000 kr

Ökningen av anslaget avser kostnader för förberedelser som kommer att inledas för försöksverksamhet där olika aktörer samverkar för att underlätta för den enskilde att etablera sig i Sverige.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av detta förslag. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag.

Propositionen

Anslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader anslaget minskas med 109 000 000 kr

Anslaget minskar bl.a. därför att det fr.o.m. den 15 mars 2007 inte lämnas någon merkostnadsersättning för pågående plusjobb som påbörjats före den 24 oktober 2006. Det minskas också för att bidra till att finansiera ökningen av anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet.

Anslaget ökar med anledning av regeringens satsningar på integrationsområdet. Det avser bl.a. införande av instegsjobb, en satsning på yrkeskompetensbedömning för arbetssökande och förberedelser för försöksverksamhet där olika aktörer samverkar för att underlätta för den enskilde att etablera sig i Sverige. Sammantaget föreslår regeringen att anslaget minskas med 109 miljoner kronor.

Motion

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi7 yrkande 11 i denna del regeringens förslag att minska anslaget. Regeringen har genomfört enorma nedskärningar inom arbetsmarknadspolitiken. Endast en mindre andel av de arbetslösa kommer att få del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Fler arbetslösa kommer att hänvisas till öppen arbetslöshet. Vänsterpartiet har avvisat regeringens förslag om jobb- och utvecklingsgaranti och kommer att avvisa regeringens förslag om jobbgaranti för ungdomar. Skälen är flera och ett är att programmen är underfinansierade. Regeringen kommer inte att kunna nå målet om kvalitativa och meningsfulla insatser. Vänsterpartiet vill satsa mer på verkningsfulla insatser som riktade anställningsstöd och arbetsmarknadsutbildning. Vänsterpartiet föreslår att anslaget ska öka med 214 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill peka på att beslutet att inte lämna merkostnadsersättning för pågående plusjobb som påbörjats före den 24 oktober 2006 innebär en besparing på 207 miljoner kronor på anslaget. Anslaget minskas totalt sett inte i den omfattning som Vänsterpartiet antyder. Ökning har således skett för de samlade insatserna inom integrationsområdet som regeringen föreslår genom vårpropositionen, t.ex. instegsjobben, satsningen på yrkeskompetensbedömning och förberedelse för försöksverksamheten med nystartscentrum. Utskottet har i betänkande 2006/07:AU13 uttalat att det är mycket positivt att jobb- och utvecklingsgarantin har en tydlig inriktning mot arbete och hög aktivitet både från deltagaren och från arbetsförmedlingen. AMS generaldirektör Bo Bylund har inför utskottet uppgett att AMS nu arbetar med att planera innehåll och utformning av den nya insatsen. Av AMS hemsida framgår att man gör en omfördelning av resurserna för programverksamheten, men de beslut som redan fattats om program ska fullföljas, arbetsmarknadsutbildningen ska prioriteras och ska än tydligare användas för att klara flaskhals- och bristsituationer. Utskottet vill i detta sammanhang även nämna att Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning i februari 2007 lämnade sitt betänkande Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar (SOU 2007:18). Betänkandet handlar om hur genomförda arbetsmarknadsutbildningar överensstämmer med prognoser över bristyrken. Vidare ges en kunskapsöversikt över vilka utbildningsinsatser som visat sig effektivast för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år med särskilda behov. Utredningens slutbetänkande väntas i december 2007. Delbetänkandet bereds för närvarande av Arbetsmarknadsdepartementet. Utskottet menar att det inte finns fog för de farhågor som Vänsterpartiet ger uttryck för i sin motion och anser därför att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag till ändrat anslag och avstyrka motion Fi7 yrkande 11 i denna del.

Propositionen

Anslag 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. anslaget ökas med 123 000 000 kr

Antalet platser med lönebidrag och i Samhall bör enligt regeringen öka för att inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga att få arbete.

Utskottets ställningstagande

Någon motion har inte väckts med anledning av detta anslag. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Propositionen

Anslag 23:1 Arbetsmiljöverket anslaget minskas med 12 600 000 kr

Ansvaret för den toxikologiskt inriktade kriterieverksamheten övergår från ALI till Arbetsmiljöverket i samband med avvecklingen av ALI, en nytillkommande uppgift som beräknas kosta 2,6 miljoner kronor under 2007. Finansieringen sker genom att anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet minskas med motsvarande belopp. För att bidra till finansieringen av ökningen av anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet (se nedan) minskar anslaget med 15,2 miljoner kronor. Minskningen rör medel som står till regeringens disposition och påverkar därmed inte Arbetsmiljöverkets verksamhet.

Motioner

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi7 yrkande 11 i denna del regeringens förslag att minska anslaget till Arbetsmiljöverket. Förebyggande arbetsmiljöarbete är centralt för att motverka ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Arbetsmiljöfrågor är också i hög grad jämställdhetsfrågor eftersom de arbetsplatser och yrken som är kvinnodominerade genererar mer arbetsrelaterad ohälsa än andra. Vänsterpartiet vill stärka och utveckla arbetsmiljöarbetet och ge Arbetsmiljöverket och skyddsombuden mer resurser och bättre verktyg i deras arbete. Vänsterpartiet föreslår att anslaget ska öka med 12,6 miljoner kronor.

Miljöpartiet anser i motion Fi11 yrkande 8 i denna del att Arbetsmiljöverkets verksamhet är viktig och att anslaget inte ska minska; anslaget föreslås bli tillfört 13 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Arbetsmiljöverket fått ett minskat anslag för 2007. Arbetsmiljöverket har i slutet av april på uppdrag av regeringen inkommit med en redogörelse för hur verksamheten kommer att anpassas till de minskade anslagen under perioden 20072009. Av rapporten framgår bl.a. att de procentuellt sett största neddragningarna kommer att ske inom avdelningen för central tillsyn och avdelningen för administration och information, men att även andra avdelningar kommer att beröras. Denna rapport ingår som en del i den fortlöpande dialogen mellan regeringen och Arbetsmiljöverket med anledning av verksamhetsanpassningen till de lägre anslagsnivåerna. Den i tilläggsbudgeten aktuella minskningen på 15,2 miljoner kronor kommer enligt regeringen inte att påverka Arbetsmiljöverkets verksamhet eftersom den rör medel som står till regeringens disposition. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag och avstyrka motionerna Fi7 yrkande 11 i denna del och Fi11 yrkande 8 i denna del.

Propositionen

Anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet anslaget ökar med 28 100 000 kr

Ett bidrag på 33,5 miljoner kronor behöver betalas ut till arbetsmarknadens parter som ersättning för särskilda utbildningsinsatser som genomfördes 2006. Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i statsbudgeten för 2007. Arbetslivsbibliotekets samlingar på ALI flyttas till Stockholms universitet och föranleder en engångskostnad och ansvaret för den toxikologiskt inriktade kriterieverksamheten övergår från ALI till Arbetsmiljöverket. De sammantagna effekterna av förändringar mellan ALI och Arbetsmiljöverket innebär att anslaget ökas med 12,6 miljoner kronor. Därutöver ökar anslaget med 15,5 miljoner kronor varav merparten kommer från anslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (utg.omr. 13).

Motioner

Vänsterpartiet avvisar i motion Fi7 yrkande 18 i denna del den föreslagna finansieringen av den utvidgade användningen av anslaget till ALI med medel från anslag 23:1 Arbetsmiljöverket.

Miljöpartiet anser i motion Fi11 yrkande 8 i denna del att anslaget bör tillföras 164 miljoner kronor så att ALI kan fortsätta sin verksamhet 2007. Avvecklingen har skett utan att regeringen på ett uttömmande sätt beskrivit vart den verksamhet som bedrivits på ALI ska överföras och hur finansieringen av den fortsatta verksamheten ska ske.

Utskottets ställningstagande

Med hänvisning till utskottets ställningstagande under punkten 3 ovan (förslagspunkt 38) anser utskottet att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag och avstyrka motionerna Fi7 yrkande 18 i denna del och Fi11 yrkande 8 i denna del.

Propositionen

Nytt anslag 23:8 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet anslaget förs upp med 164 217 000 kr

I budgeten för 2007 har beaktats att ALI:s verksamhet endast bedrivs t.o.m. den 30 juni 2007. En särskild utredare har tillsatts för att ansvara för avvecklingen av ALI (dir. 2007:42). Utredaren kommer bl.a. att ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i avvecklingsmyndigheten.

Motion

Miljöpartiet avvisar i motion Fi11 yrkande 8 i denna del regeringens begäran om ett nytt anslag för en avvecklingsmyndighet för ALI. I stället föreslår Miljöpartiet att verksamheten på ALI fortsätter som tidigare under 2007 och att regeringens förslag om anslagsmedel flyttas över till anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet.

Utskottets ställningstagande

Med hänvisning till utskottets ställningstagande under punkten 3 ovan (förslagspunkt 38) anser utskottet att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag och avstyrka motion Fi11 yrkande 8 i denna del.

Sammanfattande ställningstagande

Sammanfattningsvis ställer sig utskottet bakom de berörda förslagen i tilläggsbudgeten. Utskottet anser att propositionen i dessa delar bör bifallas av riksdagen och motionerna Fi7 yrkandena 11 i denna del, 17 och 18, Fi10 yrkande 4 och Fi11 yrkande 8 i denna del avslås.

Stockholm den 22 maj 2007

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Catharina Elmsäter-Svärd

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Catharina Elmsäter-Svärd (m), Sven-Erik Österberg (s), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Elisabeth Svantesson (m), Annika Qarlsson (c), Lars Lilja (s), Eva Flyborg (fp), Désirée Pethrus Engström (kd), Anna König Jerlmyr (m), Josefin Brink (v), Ann-Christin Ahlberg (s), Hans Backman (fp), Ulf Holm (mp), Sven Yngve Persson (m), Patrik Björck (s) och Jennie Nilsson (s).

Avvikande meningar

1.

Tilläggsbudgeten och Arbetslivsresurs AR AB (s)

 

Sven-Erik Österberg (s), Sylvia Lindgren (s), Lars Lilja (s), Ann-Christin Ahlberg (s), Patrik Björck (s) och Jennie Nilsson (s) anför:

Socialdemokraterna menar att det behövs betydligt mer av kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för att undvika arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden. Därför föreslår Socialdemokraterna en fördubbling av antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen. Mot slutet av 2007 kommer då antalet platser att kunna uppgå till 15 000 och sedan permanentas på denna nivå under de kommande åren. Regeringen har föreslagit att en jobb- och utvecklingsgaranti ska införas, men inga nya resurser till aktivitetsstöd tillförs för de arbetslösa som ska delta i garantin under 2007. Det kommer i år att saknas 1,5 miljarder kronor till aktivitetsstödet. Resultatet av regeringens agerande blir att AMS endast kan fullfölja en liten del av sina planerade arbetsmarknadsutbildningar.

Socialdemokraterna är kritiska till att det just nu pågår en omfattande utförsäljning av statliga företag utan att vare sig konsekvensanalys eller ekonomiska beräkningar redovisats för riksdagen. Först bestämmer sig regeringen för att ett företag ska säljas, och därefter undersöker man bolagets förutsättningar för detta och konsekvenserna för marknaden. Denna märkliga ordning har även tillämpats i fallet med Arbetslivsresurs AR AB. Riksdagen bör inför varje beslut om utförsäljning få tillgång till ett fullgott beslutsunderlag. Vi socialdemokrater vill därför inte ta ställning till försäljningen av Arbetslivsresurs AR AB nu och motsätter oss att regeringen ska få ett bemyndigande att sälja hela eller delar av aktieinnehavet.

2.

Tilläggsbudgeten (v)

 

Josefin Brink (v) anför:

Vänsterpartiet anser att regeringens föreslagna inriktning av integrationspolitiken är mycket problematisk. Det saknas insatser för att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för nyanlända och personer med utländsk bakgrund och för att bekämpa diskriminering. Flera av regeringens förslag leder bort från rätten till lika villkor på den reguljära arbetsmarknaden. Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om instegsjobb och nystartscentrum. Vänsterpartiet föreslår i stället en särskild satsning på nyanlända flyktingar inom ramen för anställningsstödet från 2008 och en fortsättning av satsningen på yrkesbedömning.

Den förstärkning som regeringen föreslår av medel till kommunernas flyktingmottagning är inte tillräcklig. Förutom att det krävs ett förtydligande om att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar ska ersättningen för flyktingmottagandet höjas för att ge kommunerna de ekonomiska förutsättningar som krävs. Ersättningen ska vara en schablonersättning och inte en typ av stimulansersättning som ska vara beroende av den mottagna flyktingens uppvisade resultat. En sådan modell kan bl.a. leda till en utsortering inom flyktingmottagandet och en försämring av sfi-undervisningen. Vänsterpartiet välkomnar de medel som satsas på att förbättra för de ensamkommande barnen.

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att man lägger ned Integrationsverket utan att ha löst de viktiga frågorna om vem som ska ta över de ansvarsområden som i dag ligger på Integrationsverket. Vänsterpartiet föreslår en förstärkning av anslaget för integrationsåtgärder i stället för de nedskärningar som regeringen föreslår. Vänsterpartiet vill satsa på verksamheter som arbetar med antirasism och antidiskriminering, t.ex. Centrum mot rasism och antidiskrimineringsbyråer.

Den nedskärning som regeringen har gjort av arbetsmarknadspolitiken innebär att en mindre andel av de arbetssökande kommer att kunna ta del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. De kommer i stället att vara hänvisade till öppen arbetslöshet. Det är en destruktiv politik som kommer att försämra möjligheterna för de arbetssökande att återgå i arbete och försvåra nödvändig omställning på arbetsmarknaden. I stället för regeringens underfinansierade förslag om jobb- och utvecklingsgaranti vill Vänsterpartiet satsa på mer verkningsfulla insatser som riktade anställningsstöd och arbetsmarknadsutbildningar.

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att det särskilda anställningsstödet och offentligt skyddat arbete (OSA) flyttas från skattekreditering på inkomstsidan till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Vänsterpartiet vill satsa fler åtgärder som t.ex. plusjobb, utbildningsvikariat och anställningsstöd genom skattekreditering på inkomstsidan.

Arbetsmarknadsverkets anslag har minskat kraftigt trots att den nya myndigheten Arbetsförmedlingen förväntas utföra ett effektivare och intensivare arbete. Det som förväntas av Arbetsförmedlingen är t.ex. individuell coachning av de arbetssökande och fler och bättre kontakter med arbetsgivarna. Det kan enligt Vänsterpartiet snarare förväntas ta mer resurser i anspråk än mindre.

Vänsterpartiet är för en solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring som ger löntagarna inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vänsterpartiet är mycket kritiskt mot de beslutade och aviserade försämringarna av försäkringen. Vänsterpartiet vill återställa ersättningsnivåerna i både a-kassan och aktivitetsstödet och höja högsta dagpenning till 880 kr per dag.

Vänsterpartiet var emot nedläggningen av Arbetslivsinstitutet (ALI) och anser nu att de resurser som ALI förfogat över även i framtiden bör avsättas till arbetslivsforskning och informationsinsatser om forskningsfältet. Vänsterpartiet vill stärka och utveckla arbetsmiljöarbetet och ge Arbetsmiljöverket och skyddsombuden mer resurser och bättre verktyg för deras arbete.

Vänsterpartiet avvisar användandet av anslaget om särskilda jämställdhetsinsatser som en uppsamlingsplats för eventuellt kommande idéer på det jämställdhetspolitiska området. Vänsterpartiet menar att detta anslag ska användas för tidsbegränsade jämställdhetsprojekt, vilka ska ledas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

3.

Tilläggsbudgeten (mp)

 

Ulf Holm (mp) anför:

Miljöpartiet anser, uppenbarligen till skillnad från regeringen, att Arbetsmiljöverkets verksamhet är viktig och att anslaget inte ska minskas mer. Redan i budgetpropositionen för 2007 gjorde regeringen kraftiga besparingar på anslag 23:1 Arbetsmiljöverket. Dessutom aviserades sänkningar även för 2008 och 2009. Nu fortsätter regeringen med ytterligare nedskärningar i tilläggsbudgeten. Miljöpartiet anser att regeringens förslag om minskning av anslaget bör avslås. En annan myndighet som råkat ut för regeringens besparingar är ALI. Miljöpartiet kan konstatera att riksdagen i december beslutade att avveckla ALI. Med regeringens vårproposition har Miljöpartiet noterat att regeringen fortsättningsvis inte har för avsikt att finansiera den enligt vår mening mycket värdefulla verksamhet som ALI har bedrivit. Efter 2008 finns inga medel till forskningsverksamheten. Regeringen har inte heller på ett uttömmande sätt beskrivit vart den övriga verksamheten som bedrivits på ALI ska flytta någonstans och inte redovisat varifrån medel för den fortsatta verksamheten ska tas. Regeringens antydningar om att ALI:s verksamhet skulle fortsätta inom en annan myndighet har alltså inte uppfyllts. Miljöpartiet föreslår att anslaget till Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet överförs till ALI och att beslutet om avveckling av ALI därmed omprövas av riksdagen.