Tilläggsbudget för år 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2006/07:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande

2006/07:KU3

Tilläggsbudget för år 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 1854) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet yttrar sig över förslaget i propositionen om ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet samt motion 2006/07:Fi10 (s) yrkande 1 i motsvarande del. Utskottet yttrar sig även över förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

Utskottets överväganden

Propositionen

Utgiftsram och anslag

I propositionen föreslås att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2007 ska uppgå till ca 10 731 260 000 kr (tabell 2.1). I förhållande till beslutet om statsbudget för 2007 innebär det en ökning av ramen med 54 418 000 kr.

Inom utgiftsområdet föreslås ökningar av tre anslag.

Anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ökas med 5 500 000 kr. Som skäl för ökningen anför regeringen att länsstyrelserna bör tillföras resurser på grund av en ändrad ansvarsfördelning mellan miljödomstolarna och länsstyrelserna, vilken leder till en ökning av antalet ärenden hos länsstyrelserna (4 000 000 kr). Vidare tillförs Länsstyrelsen i Örebro län medel för att till viss del kompensera den kostnad myndigheten åsamkats till följd av utbetalat skadestånd (1 500 000 kr).

Anslag 90:1 Kungliga hov- och slottsstaten ökas med 318 000 kr på grund av att pris- och löneomräkningen för 2007 blev felaktig i budgetpropositionen, vilket föranleder justering av anslaget.

Slutligen föreslås att anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. ökas med 48 600 000 kr. Regeringen anför flera skäl till ökningen. Förändringen av den svenska kronans värde har för utrikesrepresentationen medfört en betydande valutakursförlust (13 600 000 kr). Vidare avser regeringen att skapa en genomförandeorganisation inom Regeringskansliet med uppgift att bl.a. samordna förberedelserna för genomförandet av den aviserade tandvårdsreformen (5 000 000 kr). Regeringen anför också att vissa utlandsmyndigheter tillfälligt bör förstärkas med fler utsända och lokalanställda (30 000 000 kr). Det rör sig om utlandsmyndigheter vid vilka migrationsverksamheten har ökat kraftigt, och förstärkningen görs för att servicegraden i verksamheten ska kunna upprätthållas på en tillfredsställande nivå.

Lagförslag

I vårpropositionen föreslår regeringen en lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). Ändringen är en konsekvens av att Migrationsverket tar över vissa uppgifter från Integrationsverket i samband med Integrationsverkets avveckling den 1 juli 2007. Förslaget innebär att den sekretess som i dag gäller hos Integrationsverket fr.o.m. den 1 juli 2007 ska gälla hos Migrationsverket i ersättningsärenden för kostnader för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana utlänningar och i verksamhet som avser medverkan till bosättning för sådana personer. För uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före den 1 juli 2007 gäller bestämmelsen i dess äldre lydelse.

Motionen

Mona Sahlin m.fl. (s) föreslår i motion 2006/07:Fi10 att anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. minskas med 48 600 000 kr jämfört med regeringens förslag (yrkande 1 i denna del). Motionärerna, som sålunda motsätter sig hela den av regeringen föreslagna anslagsökningen, anför att Regeringskansliet har ett extremt stort anslagssparande.1 [ Av årsredovisningen för staten 2006 (skr. 2006/07:101) framgår att det vid utgången av 2006 fanns ett utgående ramöverföringsbelopp på 799 407 000 kr på anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. (bilaga 6). I regleringsbrevet (2006-12-21) för budgetåret 2007 avseende Regeringskansliet beslutade regeringen att 542 400 000 kr av överföringsbeloppet från 2006 får disponeras under 2007 (anslagssparande).] Att i det läget öka den ekonomiska ramen innebär, enligt motionärerna, att regeringen i stället för att vidta nödvändiga effektiviseringsåtgärder väljer att passivt låta kostnaderna för Regeringskansliets administration öka.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet.

Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen är en konsekvens av att Migrationsverket den 1 juli 2007 tar över vissa uppgifter från Integrationsverket i samband med Integrationsverkets avveckling. För uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före den 1 juli 2007 ska bestämmelsen gälla i sin äldre lydelse. Den sekretess som gäller hos Integrationsverket kommer således att gälla hos den arkivmyndighet vid vilken Integrationsverkets handlingar förvaras, vilket följer av 13 kap. 4 § första stycket sekretesslagen. Som följer av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen blir det sedan arkivmyndighetens uppgift att pröva fråga om utlämnande av sådan allmän handling till enskild.

Härutöver noterar utskottet att lagförslaget innehåller en redaktionell rättelse i det aktuella stycket bestående i att en radmatning som tidigare fallit bort av misstag nu återinförs.

Utskottet tillstyrker lagförslaget.

 

 

Stockholm den 22 maj 2007

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Henrik von Sydow (m), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Mauricio Rojas (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m) och Sinikka Bohlin (s).

Avvikande mening

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (s)

Berit Andnor (s), Yilmaz Kerimo (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Billy Gustafsson (s), Phia Andersson (s) och Sinikka Bohlin (s) anför:

Regeringen har på tilläggsbudget föreslagit att anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse ska tillföras ytterligare medel. Det finns ett extremt stort anslagssparande på Regeringskansliets anslag. Att då öka den ekonomiska ramen innebär att regeringen i stället för att vidta nödvändiga effektiviseringsåtgärder väljer att passivt låta kostnaderna för Regeringskansliets administration öka. Mot denna bakgrund anser vi att den föreslagna anslagsökningen bör avstyrkas. I stället bör riksdagen tillstyrka motion 2006/07:Fi10 yrkande 1 i denna del.

Särskilda yttranden

1.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (v)

 

Marianne Berg (v) anför:

Riksdagen beslutade i höstas att anta regeringens förslag till statsbudget. Eftersom Vänsterpartiets förslag inte antogs avstår jag i detta läge från att ha synpunkter på de aktuella förslagen på tilläggsbudget.

2.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (mp)

 

Mikael Johansson (mp) anför:

Riksdagen beslutade i höstas att anta regeringens förslag till statsbudget. Eftersom Miljöpartiet de grönas förslag inte antogs avstår jag i detta läge från att ha synpunkter på de aktuella förslagen på tilläggsbudget.