Tilläggsbudget för år 2007– utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Yttrande 2006/07:JuU3y

Justitieutskottets yttrande

2006/07:JuU3

Tilläggsbudget för år 2007 utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Inledning

Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till stadsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 1854) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Justitieutskottet yttrar sig över regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 2007 avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet (punkt 54). Utskottet yttrar sig vidare över motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 11 (del) och 2006/07:Fi11 yrkande 8 (del).

Utskottets överväganden

Anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten

I propositionen redogör regeringen för att arbetsbelastningen inom Åklagarmyndigheten ökat, huvudsakligen som en följd av en ökad ärendetillströmning från polisen men också på grund av domstolarnas insatser för att minska sina ärendebalanser. Vidare anför regeringen att åklagarna i ökad omfattning förväntas delta i arbetet med att utveckla metoderna för bekämpning av bl.a. grov organiserad brottslighet, mängdbrott och våld mot kvinnor och barn. Regeringen föreslår därför att anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten ökas med 40 miljoner kronor. Den ökningen av anslaget föreslås finansierad med en motsvarande minskning av anslaget 4:1 Polisorganisationen. Härutöver föreslår regeringen att en ökning görs av anslaget med 7 miljoner kronor för att möta den förväntade ökningen av antalet anmälningar till följd av förslaget om en bidragsbrottslag (prop. 2006/07:80).

I motion Fi7 (v) anser motionärerna att Åklagarmyndigheten på tilläggsbudgeten bör tillföras 27 miljoner kronor, och hänvisar till Vänsterpartiets tidigare förslag till anslag för myndigheten i samband med behandlingen av budgetpropositionen hösten 2006.

Justitieutskottet delar regeringens bedömning att anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten bör ökas med 40 miljoner kronor för att myndigheten ska kunna hantera den ökande ärendetillströmningen med bibehållen hög kvalitet och även i övrigt säkerställa en effektiv åklagarverksamhet. Finansieringen bör, såsom föreslagits, ske genom att anslaget 4:1 Polisorganisationen minskas med motsvarande belopp. Vidare bör, som regeringen föreslagit, anslaget ökas med 7  miljoner kronor för att möta den förväntade ökningen av anmälningar om brott mot välfärdssystemen.

Utskottet ställer sig således bakom att anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten ökas med 47 miljoner kronor och att ökningen delfinansieras på föreslaget sätt. Sammanfattningsvis anser utskottet att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i denna del och avstyrka motionen Fi7 i nu behandlad del.

Anslaget 4:5 Sveriges Domstolar

Genom ändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. har regeringen föreskrivit om en förenklad prövning av vissa mindre vattenverksamheter. Den ändrade ansvarsfördelningen innebär en minskning av ärendemängden hos miljödomstolarna samt en ökning av antalet ärenden hos länsstyrelserna, till vilka en ny vattenverksamhet ska anmälas innan den inrättas. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att anslaget 4:5 Sveriges Domstolar minskas med 4 miljoner kronor och överförs till anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

I motion Fi11 (mp) motsätter sig motionärerna en minskning av anslaget och anför bl.a. att medel behövs inom domstolsväsendet för att säkerställa domstolspersonalens kompetens.

Justitieutskottet delar regeringens bedömning att 4 miljoner kronor bör föras från anslaget för Sveriges Domstolar till anslaget Länsstyrelserna m.m. mot bakgrund av den minskning av ärendemängden som kan förväntas hos miljödomstolarna. Frågan om medel för kompetensutveckling är en fråga som bättre behandlas i samband med budgetpropositionen för nästkommande budgetår. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i denna del och avstyrka motionen Fi11 i nu behandlad del.

Stockholm den 22 maj 2007

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger Davidson (kd), Hillevi Engström (m), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Andersson (s), Mehmet Kaplan (mp), Anders Hansson (m), Maryam Yazdanfar (s) och Karin Nilsson (c).

Avvikande meningar

1.

Anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten (v)

 

Lena Olsson (v) anför:

Regeringen föreslår att Åklagarmyndigheten förstärks med 47 miljoner kronor. Vänsterpartiet har tidigare aviserat en förstärkning av Åklagarmyndighetens anslag med 27 miljoner kronor fr.o.m år 2008. Enligt min mening bör man göra en förstärkning med denna summa i år. Förstärkt åklagarkompetens behövs främst på området mäns våld mot kvinnor och barn, vilket omfattar satsningar på familjevåldsenheter och bekämpning av människohandel. Det finns även ett behov av fler miljöåklagare. Vidare är Vänsterpartiet motståndare till regeringens förslag om en ny bidragsbrottslag och ser därför inte något behov av förstärkning till Åklagarmyndigheten på detta område.

Det anförda innebär att jag anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi7 yrkande 11 i denna del och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.

2.

Anslaget 4:5 Sveriges Domstolar (mp)

 

Mehmet Kaplan (mp) anför:

Jag anser att domstolspersonalens kompetens att döma utan att ta ovidkommande hänsyn, relaterat till den tilltalades eller målsägandes kön, sexuella läggning, etnicitet och religion eller funktionshinder, måste förbättras. Dessutom måste det säkerställas att en kompetens finns att tillämpa lagstiftning som förbjuder diskriminering och som till och med skärper straffet för brott som begåtts med exempelvis homofobiskt motiv. Jag anser därför att regeringens nedskärning på fyra miljoner kronor för Sveriges Domstolar inte bör genomföras.

Det anförda innebär att jag anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi11 yrkande 8 i denna del och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.