Tilläggsbudget

Yttrande 2006/07:NU2y

Näringsutskottets yttrande

2006/07:NU2

Tilläggsbudget

Till finansutskottet

Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) i fråga om förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motioner som väckts med anledning av propositionen, allt i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

Inledning

Regeringens förslag till riksdagsbeslut

Näringsutskottet yttrar sig över följande förslag till riksdagsbeslut inom utgiftsområdena 19, 21 och 24 i den ekonomiska vårpropositionen (2006/07:100):

23. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (avsnitt 3.8 och avsnitt 7.2.17),

52. att riksdagen godkänner det föreslagna huvudmålet för Exportkreditnämnden samt bemyndigar regeringen att besluta om ändrade riktlinjer för myndighetens verksamhet,

54. (delvis) att riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 2.1.

Motioner

Följande motionsyrkanden, vilka har väckts med anledning av den ekonomiska vårpropositionen, berör näringsutskottets beredningsområde:

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

11. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförs och anvisar med ändringar av anslagen i förhållande till regeringens förslag enligt uppställning i tabell 7 (avsnitt 17 i motionen).

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)

1. Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen.

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om satsningar på ett branschprogram för miljöteknikbranschen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Exportkreditnämnden.

8. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag i enlighet med vad som anförs i motionens tabell 1.

Propositionen

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Ökning av anslaget för transportbidrag

Regeringen föreslår att anslaget (33:3) Transportbidrag ökas med ca 94 miljoner kronor och att anslaget (33:1) Allmänna regionalpolitiska åtgärder minskas med ca 4 miljoner kronor. Regeringen motiverar förslaget med att transportvolymer och transportkostnader har ökat samt att fler företag är berättigade till transportbidrag, vilket sammantaget medför högre utgifter för staten än beräknat. I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på ca 359 miljoner kronor.

Utgiftsområde 21 Energi

Ökning av anslag till Statens energimyndighet

Regeringen föreslår att anslaget (35:1) Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader ökas med 7 miljoner kronor. Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet har ansökt om tvångsinlösen av elnätsverksamheten i Ekfors Kraft AB vid fastighetsdomstolen i Luleå enligt lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar. Den pågående tvångsinlösenprocessen beräknas medföra betydande kostnader för Energimarknadsinspektionen, som svarar för både de egna och motpartens processkostnader. Den föreslagna anslagsökningen finansieras genom att anslaget (35:11) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme minskas med motsvarande belopp.

För innevarande år uppgår Energimyndighetens förvaltningsanslag till ca 202 miljoner kronor.

Ökning av anslaget till teknikupphandling och marknadsintroduktion

Regeringen föreslår att anslaget (35:3) Teknikupphandling och marknadsintroduktion ökas med 5 miljoner kronor. Regeringen konstaterar att möjligheten att söka särskilt investeringsstöd för att främja installation av solvärme i bostadshus och bostadsanknutna lokaler gäller fram t.o.m. utgången av år 2007. Enligt regeringens bedömning kommer efterfrågan på stöd att överstiga tillgängliga medel för ändamålet. Då regeringen anser det vara angeläget att kunna möta den ökade efterfrågan är det motiverat att öka nyssnämnda anslag med 5 miljoner kronor. Anslagsökningen finansieras genom att anslaget (35:11) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme minskas med motsvarande belopp.

För innevarande år finns ett ramanslag för teknikupphandling och marknadsintroduktion uppfört om 65 miljoner kronor.

Minskning av anslag till stöd för konvertering från direktverkande elvärme

I statsbudgeten för innevarande år finns ett ramanslag (35:11) uppfört om 353 miljoner kronor för stöd för konvertering från direktverkande elvärme. Regeringen föreslår att anslaget minskas med sammanlagt 12 miljoner kronor för att kunna finansiera de två ovan nämnda ökningarna av anslagen (35:3) Teknikupphandling och marknadsintroduktion och (35:1) Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader.

Förslag till ändring i lagen om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus. Förslaget innebär att kreditering på skattekonto av stöd för nyssnämnt ändamål inte får minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än ca 289 miljoner kronor under år 2007.

Regeringen motiverar förslaget med att krediteringarna av beslutade stöd under förra året blev lägre än förväntat och att en betydande andel av de stöd som beviljades under år 2006 kommer att belasta krediteringsutrymmet för år 2007.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Ökning av anslaget till näringslivsutveckling m.m.

För att finansiera en flerårig satsning på att utveckla svensk miljöteknik föreslår regeringen att anslaget (38:2) Näringslivsutveckling m.m. ökas med 80 miljoner kronor. Satsningen syftar till att öka möjligheterna till svensk export inom området miljöteknik med en på sikt ökad inriktning på små och medelstora företag. Åtgärderna har inledningsvis en tyngdpunkt i miljöinriktad forskning, utveckling och demonstration rörande huvudsakligen vägfordon men även civila flygplan. Vidare ska åtgärderna avse områden där Sveriges redan starka position ytterligare kan utvecklas.

För att finansiera ökningen av anslaget (38:3) Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (se vidare nedan) minskas anslaget med 600 000 kr. Sammantaget ökar därmed anslaget (38:2) Näringslivsutveckling m.m. med 79,4 miljoner kronor.

Ökning av anslag till Institutet för tillväxtpolitiska studier

Anslaget (38:3) Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader bör, enligt regeringens förslag, ökas med 600 000 kr. Motivet till den föreslagna ökningen är att Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) utvecklar en ny undersökningsdesign inom ramen för sitt ansvar för Sveriges officiella statistik avseende nystartade företag. Syftet med den nya designen är att dels kunna redovisa antalet nystartade företag på en mer detaljerad regional nivå än län, dels redovisa nyföretagandet på mer detaljerade branschnivåer.

Under år 2007 uppstår en tillfällig kostnadsökning på grund av att delar av den nya undersökningen måste genomföras parallellt med annan pågående verksamhet.

Som nämnts ovan sker finansieringen av anslagsökningen genom att anslaget (38:2) Näringslivsutveckling m.m. minskas med 600 000 kr.

Ökning av anslaget för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.

Anslaget (38:18) Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. omfattar i statsbudgeten för innevarande år ca 24 miljoner kronor. I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att anslaget ökas med 100 miljoner kronor.

Regeringen erinrar om den i budgetpropositionen för år 2007 redovisade uppfattningen att försäljning av statligt ägda företag bör ske med motsvarande 50 miljarder kronor per år, totalt 150 miljarder kronor under perioden 20072009. Avsikten är att försäljningsintäkterna ska användas för att amortera på statsskulden. Regeringen påminner också om att den i propositionen om försäljning av vissa statligt ägda företag (prop. 2006/07:57) har föreslagit att riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer för staten i samband med åtgärder för försäljning av aktier i Civitas Holding AB, Nordea Bank AB, OMX AB, SBAB, Telia Sonera AB samt Vin & Sprit AB får avräknas mot försäljningsintäkterna.

Den här föreslagna anslagsökningen behövs, enligt regeringen, för att den ska kunna finansiera de kostnader som uppstår innan försäljningsintäkterna erhållits och som inte utgörs av direkta försäljningsomkostnader.

Vidare kan noteras att regeringen säger sig ha för avsikt att informera om försäljningarna i den årliga skrivelsen till riksdagen med redogörelse för de statligt ägda företagen. Respektive försäljning, inklusive uppgifter om kostnader för rådgivning m.m., kommer även att redovisas i kommande budgetpropositioner.

Nytt mål för Exportkreditnämnden m.m.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett nytt huvudmål för Exportkreditnämnden (EKN) samt bemyndigar regeringen att besluta om ändrade riktlinjer för myndighetens verksamhet.

Exportkreditnämndens nuvarande huvudmål är att främja svensk export. För att EKN:s verksamhet ska kunna anpassas till dagens verksamhets betingelser bör målet för EKN i stället vara att stärka den ekonomiska utvecklingen i Sverige genom att främja svensk export och näringslivets internationalisering. Regeringen anser att EKN med detta nya mål ges utrymme att bevilja garantier för exportrelaterade transaktioner i vilka det finns ett betydande svenskt intresse.

Med stöd av det föreslagna bemyndigandet har regeringen för avsikt att ändra förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti som styr EKN:s verksamhet. Enligt regeringen pekar flera faktorer på att förordningen inte längre svarar upp mot dagens verksamhetsbetingelser för den exportinriktade delen av svenskt näringsliv. EKN:s potential att främja svensk exportnäring utnyttjas därmed inte till fullo och företagen säger sig gå miste om viss utlandsförsäljning. Vidare bör den relativt detaljerade styrningen i gällande förordning frångås för att ge EKN ökat manöverutrymme och större flexibilitet i utformningen och utbudet av riskavtäckningstjänster. Regeringen konstaterar också att exportkreditgarantiinstitut i flera konkurrerande länder har fått bredare mandat under senare år samtidigt som svenska företag betonar vikten av konkurrensneutralitet i detta sammanhang.

En reviderad förordning bör, enligt regeringen, begränsas till att ange ramar och grundläggande krav för verksamheten. I förordningen bör vidare regleras att exportkrediter ska beviljas i enlighet med Sveriges internationella åtagande om statsstödd exportfinansiering. Exportkreditgarantier bör beviljas som ett komplement till utbudet av kommersiella garantier. EKN bör, enligt regeringens uppfattning, följa de regler som har fastställts i OECD beträffande antikorruption samt miljöfrågor och sociala frågor. Regeringen avser vidare att i EKN:s regleringsbrev ställa krav på att verksamheten ska bidra till Sveriges övergripande mål om en rättvis och hållbar global utveckling samt att EKN ska vidareutveckla arbetet med etiska hänsyn i garantigivningen.

Motionerna

Inledning

I detta avsnitt redovisas de motioner som har väckts med anledning av det förslag till tilläggsbudget som finns i regeringens ekonomiska vårproposition och som kan kopplas till näringsutskottets beredningsområde. Nämnas bör att ingen motion har väckts med anledning av förslagen om anslagsförändringar inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Utgiftsområde 21 Energi

Av Miljöpartiets partimotion 2006/07:Fi11 framgår att partiet anser att regeringens förslag till ökning av anslagen till solvärme är bra men att den inte bör finansieras genom en neddragning av anslagen till stöd för konvertering av direktverkande el. Partiet avvisar alltså den föreslagna neddragningen av det aktuella anslaget.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

I Socialdemokraternas partimotion 2006/07:Fi10 konstateras att regeringen anslår 100 miljoner kronor på tilläggsbudgeten för att sälja statliga företag. Motionärerna anser att den utförsäljningspolitik som regeringen bedriver är felaktig och anför att det därför inte heller bör anslås medel för utförsäljning av statliga bolag i enlighet med regeringens förslag.

Även Vänsterpartiet säger nej till utförsäljningar av statliga företag och därmed också till de kostnader som uppstår i samband med dessa transaktioner. I partimotion 2006/07:Fi7 (v) avvisas därför regeringens förslag till anslagsökning på detta område.

Miljöpartiet begär i sin partimotion 2006/07:Fi11 ett tillkännagivande om en satsning på ett branschprogram för miljöteknikbranschen. Motionärerna välkomnar visserligen den satsning på miljöteknik som regeringen föreslår men vill ge den en bredare ansats än enbart export av miljöteknik. Anslaget bör utnyttjas för att skapa ett brett branschprogram för miljöteknikbranschen. I stället för att inrikta stödet på fordons- och flygplansindustrin bör fokus dessutom vara på de tekniker som har störst effekt i kampen mot klimatförändringarna. Motionärerna anser också att satsningen bör utökas till att omfatta totalt 200 miljoner kronor.

I samma motion tas även regeringens förslag om Exportkreditnämnden (EKN) upp. Motionärerna säger sig inte ha något att invända mot de förändringar som regeringen föreslår avseende EKN. De erinrar dock om att regeringen skriver att nämnden bör följa de regler som har fastställts i OECD beträffande antikorruption samt miljöfrågor och sociala frågor. Motionärerna anser att det borde vara självklart att EKN ska följa dessa regler och de vill därför se skarpare formuleringar på detta område.

Vissa kompletterande uppgifter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Om transportbidraget

Transportbidraget ska ge viss kompensation för kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har på grund av långa avstånd till marknaden samt stimulera till höjd förädlingsgrad i området. Under år 2005 utbetalades totalt 374 miljoner kronor, varav drygt 40 % gick till trävarutillverkningsbranschen.

Enligt årsredovisningen för staten (skr. 2006/07:101) utbetalades under år 2006 totalt 495 miljoner kronor till anslaget för transportbidrag, vilket är 91 miljoner kronor högre än anvisat i statsbudgeten. På tilläggsbudget anvisades 102 miljoner kronor för att möta det ökande antalet bidragsberättigade samt ökade godsvolymer och högre oljepris.

I samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 2007 framhöll utskottet att det hade sympati för ett motionsönskemål om säkerställande av ett fungerande transportstöd (bet. 2006/07:NU2). Utskottet noterade också att regeringen har fört en dialog med Europeiska kommissionen om ett transportstöd som inbegriper såväl in- som uttransporter från transportbidragsområdena. Utskottet förutsatte att ansträngningarna fortsätter att få till stånd ett fungerande transportstöd samt att nivån på anslaget för transportbidrag justeras vid behov under år 2007.

I slutet av mars 2007 anmälde regeringen ett utkast till ändring av förordningen om regionalt transportbidrag till kommissionen, då den nuvarande förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag upphörde att gälla vid utgången av år 2006. Förslaget måste godkännas av kommissionen innan regeringen kan besluta om en ny förordning. Avsikten är att den nya förordningen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2007.

Noteras bör att regeringens förslag innehåller en intransportbidragsdel om ca 50 miljoner kronor. Det är dock osäkert om denna del kommer att godtas av kommissionen. Enligt uppgift från Näringsdepartementet avser regeringen att återkomma i frågan i samband med tilläggsbudget 2 då kommissionen väntas ha lämnat besked beträffande intransportbidraget.

Utgiftsområde 21 Energi

Om ändringen i lagen om kreditering på skattekonto

Den här aktuella lagen behandlades av utskottet i december 2005 (bet. 2005/06:NU8). Näringsutskottet föreslog i linje med synpunkter från finansutskottet att förslaget till lag om kreditering på skattekonto rörande stödet till konvertering från oljeuppvärmning skulle tillföras en paragraf med innebörd att krediteringen inte får minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 100 miljoner kronor per år.

Utskottet sade sig vara införstått med att intresset för konvertering från oljeuppvärmning bl.a. med hänsyn till den höga oljeprisnivån kunde innebära att den angivna utgiftsramen inte förslog. Utskottet förutsatte därför att regeringen följer utvecklingen vad gäller intresset för denna konvertering och, om så erfordras, återkommer till riksdagen i lämpligt sammanhang med förslag om utökad ram och dess finansiering. För att säkerställa att stödet till konvertering från oljeuppvärmning får ett positivt genomslag och för att inte skapa störningar på marknaden var det, enligt vad utskottet anförde, väsentligt att regeringen i god tid uppmärksammar ett eventuellt behov av kompletterande ram.

Den av regeringen i vårpropositionen nu föreslagna ändringen innebär att krediteringen inte får minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än ca 161 miljoner kronor år 2006 och ca 289 miljoner kronor år 2007. Den aktuella lagens nuvarande lydelse innebär en begränsning om högst 205 miljoner kronor för år 2006 och 250 miljoner kronor för år 2007.

Utskottet om stöd till solvärme

Näringsutskottet har tidigare under våren 2007 behandlat motionsyrkanden om solvärme (bet. 2006/07:NU11). Utskottet menade då att regeringens förslag om att förlänga det s.k. solvärmestödet bör kunna uppfattas som en sådan politisk signal om solenergins betydelse som efterfrågades i en motion (mp). Därutöver ansåg utskottet att regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om en satsning på miljöteknik kunna innefatta satsningar på solenergiområdet.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Om försäljning av statliga företag

Regeringen har i mars 2007 överlämnat en proposition till riksdagen om försäljning av vissa statligt ägda företag (prop. 2006/07:57). Regeringen anser att det statliga ägandet av företag ska minskas. Efter en första genomgång av de statligt ägda företagen bedömer regeringen att försäljningsprocessen bör inledas med att minska ägandet i de sex företagen Civitas Holding AB (som äger Vasakronan AB), Nordea Bank AB, OMX AB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera AB och V&S Vin & Sprit AB.

I propositionen redogör regeringen bl.a. för hur den avser att genomföra försäljningsprocessen för de sex nämnda företagen. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer för staten i samband med åtgärder för försäljning av aktierna i de sex företagen får finansieras genom att de avräknas mot försäljningsintäkterna. Utskottet behandlar regeringens förslag jämte motioner i betänkande 2006/07:NU16.

Om Miljöpartiets förslag angående anslaget Näringslivsutveckling m.m.

Enligt uppgift från Miljöpartiets partikansli innebär partiets förslag att satsningen på ett branschprogram för miljöteknikbranschen ska omfatta 200 miljoner kronor år 2008. Under innevarande år kan den initiala delen av satsningen rymmas inom den av regeringen föreslagna ökningen av anslaget till näringslivsutveckling. Av detta skäl anger Miljöpartiet inga förändringar av anslagstilldelningen under utgiftsområde 24 i sitt förslag till tilläggsbudget.

Utskottet om satsningen på miljöteknik

Utskottet har vid två tidigare tillfällen under våren 2007 tagit ställning till motionsyrkanden om en miljöteknikstrategi och om ökad miljöteknikexport (bet. 2006/07:NU6 och 2006/07:NU11). Vid det senaste tillfället konstaterade utskottet bl.a. att förslagen till satsningar på miljöteknik i den ekonomiska vårpropositionen talar för att regeringen lägger stor vikt vid att Sverige håller sig väl framme på detta område. Utskottet fann även att regeringen hade initierat ett arbete för att ta fram en miljöteknikstrategi och erinrade om att regeringen har för avsikt att återkomma med de konkreta åtgärderna i denna strategi.

Utskottet om Exportkreditnämnden

I mars 2007 behandlade utskottet en motion (m) om en översyn av möjligheterna att utöka exportkrediterna för små och medelstora företag (bet. 2006/07:NU10). I de kompletterande uppgifterna angavs bl.a. att EKN enligt sitt regleringsbrev ska satsa ytterligare på garantier till små och medelstora företag med målet att få minst 250 nya kunder under år 2007. I samma betänkande behandlade utskottet också ett yrkande (mp) om hantering av miljöfrågor vid exportkreditgivning.

Bland de kompletterande uppgifterna redovisades vidare bl.a. att det inom OECD under ett antal år har pågått ett arbete med frågor om miljöhänsyn vid statsstödd exportfinansiering. Även andra etiska regler som sociala frågor, antikorruption och hänsyn till fattiga länder har behandlats inom OECD. Flertalet OECD-länder har infört likartade system för miljökrav vid statsstöd exportfinansiering. Det framgick vidare att Sverige driver på för att få till stånd en skärpning av de aktuella riktlinjerna för miljöhänsyn men att ett flertal länder motsätter sig större förändringar.

EKN ska se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de internationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödd exportkreditgivning. EKN följer OECD:s rekommendationer. Resultatet av arbetet med etiska hänsyn i verksamheten, inklusive utarbetande av etiska riktlinjer, kommer att redovisas av EKN till regeringen i en separat rapport senast i juli 2007.

I sitt ställningstagande konstaterade utskottet att EKN följer OECD:s rekommendationer för sin garantigivning och att de ansträngningar som görs för att främja miljöhänsyn vid statsstödd exportfinansiering är positiva. Vidare noterade utskottet att Sverige driver på för att få till stånd en skärpning av OECD:s miljöriktlinjer. Inom OECD och EU pågår ett långsiktigt samarbete med att harmonisera de nationella systemen för exportfinansiering. EKN medverkar i detta samarbete. Utskottet framförde som sin uppfattning att det är positivt att EKN arbetar vidare med bl.a. miljöfrågorna, inte minst i samarbete med OECD. En eventuell diskussion om nya bindande regler i fråga om miljöhänsyn borde, enligt utskottets mening, föras på internationell nivå, så att inte enbart de svenska företagens konkurrenskraft påverkas.

Miljöriktlinjer färdigförhandlade

Vid OECD-mötet i Paris i slutet av april 2007 slutförhandlades de nya miljöriktlinjerna. Enligt uppgift från Justitiedepartementet blev utfallet av förhandlingarna bra för svensk del, åtminstone om man jämför med de ursprungliga förväntningarna och det motstånd som fanns hos många andra länder mot skärpta miljöriktlinjer. Riktlinjerna inkluderar nu bl.a. en hänvisning till den relativt strikta miljöstandard och den sociala standard som används av Värlsbanken. Dessutom infördes skrivningar om att man endast får avvika från riktlinjerna i exceptionella fall och om att en ny översyn ska göras inom en fyraårsperiod.

Utskottets ställningstagande

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottet har inga invändningar mot att anslaget (33:3) Transportbidrag ökas i enlighet med regeringens förslag. Den motivering som regeringen anger, dvs. att ökade transportvolymer och transportkostnader samt att fler företag är berättigade till transportbidrag medför högre utgifter än beräknat, förefaller rimlig i rådande konjunkturläge.

I linje med vad utskottet har anfört tidigare förutsätter utskottet att ansträngningarna fortsätter att få till stånd ett fungerande transportbidrag i samråd med EG-kommissionen. Utskottet har noterat att kommissionens slutliga ställningstagande till de av regeringen föreslagna formerna för transportbidraget i Sverige kan göra det nödvändigt med ytterligare justeringar av anslagsnivån i samband med den tilläggsbudget för år 2007 som väntas i samband med höstens budgetproposition.

Med hänvisning till det anförda anser näringsutskottet att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag under utgiftsområde 19 (punkten 54 i denna del).

Utgiftsområde 21 Energi

Inom utgiftsområdet 21 Energi föreslår regeringen, som redovisats i det föregående, en ökning av anslaget (35:3) Teknikupphandling och marknadsintroduktion i syfte att möjliggöra fortsatt finansiering av solvärmesatsningar. Utskottet har tidigare under våren 2007 (bet. 2006/07:NU11) anfört att solvärme sannolikt kommer att vara en av flera viktiga variabler i ett hållbart framtida energisystem och att regeringens här aktuella förslag bör kunna ses som en politisk signal om solenergins betydelse. Mot bakgrund av detta anser utskottet att regeringens förslag till anslagsökning på 5 miljoner kronor bör tillstyrkas. Utskottet anser också att det är rimligt att anslagsökningen finansieras genom en neddragning av anslaget till stöd för konvertering av direktverkande el. Yrkandet i motion 2006/07:Fi11 (mp) med motsatt uppfattning i finansieringsfrågan bör således avstyrkas.

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag att öka Energimyndighetens förvaltningsanslag i syfte att möjliggöra finansieringen av en pågående tvångsinlösenprocess utan att myndighetens övriga verksamhet ska behöva drabbas.

Vidare föreslår regeringen en ändring i lagen om kreditering på skattekonto rörande stödet till konvertering från oljeuppvärmning med innebörd att stödet inte får minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än ca 161 miljoner kronor år 2006 och ca 289 miljoner kronor år 2007.

I samband med att den här aktuella lagen antogs sade sig utskottet vara införstått med att intresset för konvertering från oljeuppvärmning bl.a. med hänsyn till den höga oljeprisnivån kan innebära att den angivna utgiftsramen inte förslår. Utskottet förutsatte därför att regeringen följer utvecklingen vad gäller intresset för denna konvertering och, om så erfordras, återkommer till riksdagen i lämpligt sammanhang med förslag om utökad ram och dess finansiering. Utskottet kan nu konstatera att regeringen med sitt förslag tar fasta på vad utskottet tidigare har uttryckt och har därför inga invändningar mot förslaget.

Sammantaget innebär detta att finansutskottet bör avstyrka motion 2006/07:FiU11 (mp) i berörd del samt tillstyrka regeringens förslag under utgiftsområde 21 (punkterna 23 och 54 i denna del).

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet noterar inledningsvis att regeringen inte, som förväntats, har återkommit med finansiering för den fortsatta verksamheten inom satsningen Forska & Väx för innevarande år. Samtidigt finner utskottet det tillfredsställande att den långsiktiga finansieringen av programmet har klarlagts av regeringen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ökning av anslaget (38:18) Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. Den försäljning av statligt ägda företag som har inletts var ett tydligt vallöfte från alliansregeringen. En väl genomtänkt och effektiv försäljning innebär ett omfattande arbete som omöjligen kan genomföras utan insatser från utomstående aktörer med särskild kompetens på detta område. Marknads- och konsekvensanalyser måste genomföras, juridiska experter måste konsulteras och stöd från investmentbanker är ofta nödvändigt. Mot bakgrund av detta finner utskottet den av regeringen föreslagna anslagsökningen vara rimlig. Förslaget till anslagsökning indikerar dock att de sammantagna kostnaderna kan bli betydande. Utskottet betonar därför vikten av att regeringen noga prövar de utgifter som ska belasta anslaget. Med det anförda faller det sig naturligt för utskottet att avstyrka motioner från motionärer som med det övergripande motivet att man är emot försäljningen av statliga företag motsätter sig den här föreslagna anslagsökningen.

Näringsutskottet ser mycket positivt på den satsning på miljöteknik som regeringen tidigare har aviserat och för vilken den i här aktuell tilläggsbudget föreslår finansiering. En framgångsrik satsning på detta område väntas inte bara bidra till att lösa miljöproblem utan kommer sannolikt också att resultera i hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Enligt utskottets uppfattning har Sverige således mycket att vinna på att ligga väl framme på detta område. Några uttalanden i linje med vad som efterfrågas i motion 2006/07:Fi11 (mp) angående bredden på den aviserade miljötekniksatsningen anser utskottet inte vara nödvändiga.

Beträffande Exportkreditnämnden (EKN) instämmer utskottet i regeringens bedömning att det är betydelsefullt att det mål och det regelverk som styr EKN:s verksamhet bl.a. anpassas till förändringar i omvärlden för att främja myndighetens möjligheter att kunna agera effektivt. Utskottet kan också konstatera att de önskemål som framförs i motion 2006/07:Fi11 (mp) om EKN:s verksamhet kan anses vara tillgodosedda genom att EKN följer de nya och skarpare riktlinjer som antagits av OECD beträffande miljöhänsyn m.m. Vidare bör erinras om att EKN senast i juli 2007 till regeringen kommer att redovisa sitt arbete med etiska hänsyn i verksamheten, inklusive utarbetande av etiska riktlinjer.

Sammantaget innebär detta att finansutskottet bör avstyrka motionerna 2006/07:Fi10 (s), 2006/07:Fi7 (v) och 2006/07:Fi11 (mp) i berörda delar och tillstyrka regeringens förslag under utgiftsområde 24 (punkterna 52 och 54 i denna del).

Stockholm den 22 maj 2007

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Thomas Östros (s), Bertil Kjellberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Hans Rothenberg (m), Alf Eriksson (s), Maria Plass (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Marie Weibull Kornias (m), Kent Persson (v), Karin Åström (s), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp), Staffan Anger (m), Börje Vestlund (s) och Kristin Oretorp (c).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsområdena 19 Regional utveckling och 24 Näringsliv (s, v)

 

Thomas Östros (s), Carina Adolfsson Elgestam (s), Alf Eriksson (s), Berit Högman (s), Kent Persson (v), Karin Åström (s) och Börje Vestlund (s) anför:

Vi vill inledningsvis tydligt ta avstånd från den utförsäljning av statligt ägda företag som regeringen nu planerar. Det finns flera tungt vägande argument mot denna utförsäljning som vi utvecklar närmare i de motioner som vi har avlämnat med anledning av regeringens proposition (2006/07:57) om försäljning av vissa statligt ägda företag. Då vi motsätter oss den pågående utförsäljningen anser vi att det saknas motiv till att öka anslaget (38:18) Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. i enlighet med regeringens förslag. Förslaget i propositionen med denna innebörd (punkt 54 i denna del) bör således avstyrkas av finansutskottet. Samtidigt bör finansutskottet tillstyrka här berörda yrkanden i motionerna 2006/07:Fi10 (s) och 2006/07:Fi7 (v).

När det gäller transportbidraget är vår uppfattning att den anslagsökning som regeringen föreslår i tilläggsbudgeten kommer att vara otillräcklig. Det finns inget som tyder på att utbetalningarna av transportbidrag kommer att vara mindre under innevarande år än de var år 2006, då det uppgick till 495 miljoner kronor. Oavsett utfallet av EG-kommissionens pågående behandling av det svenska förslaget till ny transportbidragsförordning, gör detta faktum att det finns starka motiv för regeringen att föreslå ytterligare ökning av anslaget för transportbidrag i den tilläggsbudget som presenteras i samband med höstens budgetproposition.

Regeringen valde i budgetpropositionen för år 2007 att helt ta bort anslaget på 100 miljoner kronor till den mycket framgångsrika småföretagarsatsningen Forska & Väx. Vi noterar med förvåning att besparingen ligger fast trots regeringens löften om att återställa anslaget. När Verket för innovationssystem (Vinnova) tvingas ställa in ytterligare utlysningar drabbas småföretagen hårt. Vi är starkt kritiska till regeringens hantering av denna fråga.

2.

Utgiftsområde 24 Näringsliv (mp)

 

Per Bolund (mp) anför:

Jag anser att regeringens satsning på miljöteknik är både angelägen och välkommen. Den snäva inriktning som regeringen tycks vilja ge denna satsning väcker dock vissa tvivel kring regeringens ambitionsnivå på området. I stället för att gå in med ett brett och ambitiöst program talar regeringen om att fokusera satsningen på flyg- och fordonsindustrin. Enligt min uppfattning bör en miljötekniksatsning värd namnet i första hand inriktas på de tekniker som har störst effekt när det gäller att förhindra klimatproblemen. På sikt bör satsningen dessutom bli betydligt mer omfattande i linje med vad som anförs i Miljöpartiets motion 2006/07:Fi11.

Beträffande regeringen förslag rörande Exportkreditnämnden (EKN) är min uppfattning att en anpassning av regelverket för nämndens verksamhet samt ett nytt övergripande mål kan vara betydelsefullt för att EKN ska kunna agera än mer effektivt. Samtidigt vill jag understryka betydelsen av att ett väl fungerande statligt exportkreditorgan upprätthåller höga ambitioner på miljöområdet. Ökad flexibilitet för myndigheten får inte innebära att den frestas att tumma på dessa ambitioner. Jag ser en risk i att regeringens alltför svaga skrivning om att myndigheten bör följa OECD:s miljöriktlinjer öppnar för situationer då miljöfrågor kan prioriteras bort i garantigivningen. För att undvika denna risk bör det, enligt min uppfattning, tydligt uttryckas att EKN ska följa OECD:s riktlinjer på miljöområdet liksom de riktlinjer som gäller beträffande antikorruption och sociala frågor.

Med hänvisning till det anförda är det min uppfattning att finansutskottet bör tillstyrka motion 2006/07:Fi11 (mp) i här berörda delar.