Vårändringsbudget för 2018

Yttrande 2017/18:KU10y

Konstitutionsutskottets yttrande

2017/18:KU10y

Vårändringsbudget för 2018

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition Vårändringsbudget för 2018 (prop. 2017/18:99) och de motioner som kan komma att väckas i de delar som rör utskottets beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och ett yrkande i en motion som gäller ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrat anslag inom utgiftsområdet samt föreslagen användning av ett anslag inom utgiftsområdet och förslag till ändringar i lagen om statligt stöd till politiska partier.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i dessa delar och avstyrker motionsyrkandet.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslår regeringen att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2018 ska uppgå till 14 571 335 000 kronor (prop. 2017/18:99 förslagspunkt 28 i denna del och tabell 1.1). I förhållande till beslutet om statens budget för 2018 innebär det en ökning av ramen med 40 000 000 kronor.

Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. föreslås ökas med 40 000 000 kronor. Som skäl för ökningen anför regeringen att utgifterna för utrikesförvaltningen till följd av ändrade växelkurser har blivit högre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2018.

Regeringen föreslår vidare att anslaget 3:1 Sametinget även får användas för statsbidrag till samiska organisationer för deltagande i konsultationer i syfte att stärka samiskt inflytande och delaktighet (förslagspunkt 5). Regeringen framhåller att den avser att lämna en proposition om konsultation i frågor som rör det samiska folket under våren 2018 och att i budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget för att bl.a. möjliggöra införandet av en konsultationsordning. Förutom Sametinget bedöms enligt regeringen även samiska organisationer kunna få kostnader för deltagande i konsultationer. För att möjliggöra statsbidrag för detta behöver ändamålet för anslaget utvidgas.

Därutöver lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier (förslagspunkt 2 och 3). Regeringen framhåller att de föreslagna lagändringarna görs för att lagen om statligt stöd till politiska partier ska vara förenlig med de av riksdagen beslutade ekonomiska konsekvenserna av lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. För de partier som får stöd i form av mandatbidrag enligt lagen om statligt stöd till politiska partier innebär förslaget att mandatbidraget i förhållande till nuvarande nivå minskas fr.o.m. den 15 oktober 2018 och därefter ökas, dock inte till den nuvarande nivån, fr.o.m. den 15 oktober 2019.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i partimotion 2017/18:4163 att ramen för utgiftsområde 1 för 2018 ska minskas med 40 000 000 kronor jämfört med regeringens förslag (yrkande 1 i denna del). Enligt motionärerna ska anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med motsvarande belopp.

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet anser att regeringens förslag till ändrad ram och ändrat anslag för utgiftsområde 1 Rikets styrelse är väl avvägda. Utskottet föreslår därmed att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i denna del och avstyrker motionsyrkandet.

Även i övriga delar föreslår utskottet att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Stockholm den 22 maj 2018

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Millard (SD), Marta Obminska (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Dag Klackenberg (M), Fredrik Eriksson (SD), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Laila Naraghi (S) och Ida Karkiainen (S).

Avvikande mening

Vårändringsbudget för 2018 (SD)

Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) anför:

Vi anser att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2018 ska minskas med 40 000 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. När det gäller anslagen inom utgiftsområdet menar vi att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ska minskas med motsvarande belopp jämfört med regeringens förslag. Detta innebär att finansutskottet bör tillstyrka motion 2017/18:4163 yrkande 1 i denna del och avstyrka regeringens förslag i motsvarande del i vårändringsbudgeten.

I övrigt står vi bakom utskottets förslag.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-05-10 Justering: 2018-05-22 Trycklov: 2018-05-23