Vårändringsbudget för 2018

Yttrande 2017/18:UbU9yUtbildningsutskottets yttrande

2017/18:UbU9y

Vårändringsbudget för 2018

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018 med eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. 

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 15–17 samt 28 och 29 i regeringens förslag till riksdagsbeslut i propositionen samt till motion 2017/18:4163 (SD) yrkande 1.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna och avstyrka motionen i motsvarande del.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2018

Inledning

I vårändringsbudgeten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-22 Trycklov: 2018-05-22