Sök (36 träffar)

2000/01:KU20

Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU riktar kritik mot näringsminister Björn Rosengren när det gäller Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster av Goldman Sachs i samband med fusionen Telia-Telenor. Det är inte en godtagbar ordning att Goldman Sachs utfört huvuddelen av sitt arbete innan avtal slutits även om denna tid utnyttjades för att få till stånd ett för staten mer förmånligt avtal än som ursprungligen föreslogs. KU riktar däremot inte kritik mot valet av upphandlingsform. Granskningen har vidare visat att avsaknaden av dokumentation är en allvarlig och förhållandevis ofta förekommande brist när det gäller upphandlingarna. Bristerna ger intryck av att tillräcklig vikt inte lagts vid en förvaltningsmässigt betryggande hantering av upphandlingsärendena. KU har vidare granskat andra frågor, bl.a. de lokala investeringsprogrammen, Östersjömiljarden, upphandling av trafiken på Västkustbanan samt statminister Göran Perssons uppmaning till kommunerna om socialbidraget.


Beredning: 2001-01-25 Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-05-30 Beslut: 2001-05-30

2000/01:KU20 (doc, 601 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskningsbetänkande

2000/01:JuU32

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 om processrättsliga frågor, bl.a. rätten till domstolsprövning, avskaffande av specialdomstolarna, frågor rörande nämndemän samt straffprocessuella tvångsmedel.


Beredning: 2001-04-05 Justering: 2001-04-24 Debatt: 2001-05-10 Beslut: 2001-05-10

Webb-tv debatt om förslag: Processrättsliga frågor

2000/01:JuU21

Frigivningsförberedelserna förbättras för fängelsedömda för att minska risken för återfall i brott. Bland annat genomförs en treårig försöksverksamhet med intensifierade och mer strukturerade frigivningsförberedelser. Inom ramen för försöksverksamheten ska intagna som avtjänar fängelsestraff om lägst två år kunna ges möjlighet att avtjäna den sista tiden före den villkorliga frigivningen genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Riksdagen beslutade vidare att Kriminalvårdsstyrelsen ska kunna delegera möjligheten att fatta beslut om intensivövervakning som ett alternativ till korta fängelsestraff till de lokala kriminalvårdsmyndigheterna. Delegationsrätten ska däremot inte omfatta beslut om intensivövervakning som ett led i frigivningsförberedelserna. Lagändringarna träder i kraft den 1 oktober 2001.


Beredning: 2001-03-22 Justering: 2001-04-19 Debatt: 2001-05-03 Beslut: 2001-05-09

2000/01:JuU21 (doc, 95 kB) Webb-tv debatt om förslag: Från anstalt till frihet

2000/01:UbU14

Kvalificerad yrkesutbildning blir ny reguljär eftergymnasial utbildningsform. Den ersätter den försöksverksamhet som har pågått sedan 1996. Kvalificerad yrkesutbildning ska ge sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra kvalificerade arbetsuppgifter i ett modernt organiserat arbetsliv. Utbildningen kan omfatta mellan ett och tre års heltidsstudier; det normala ska vara två års heltidsstudier eller motsvarande på deltid. För tillträde ska krävas grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Utbildningarna ska utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnarna. Cirka en tredjedel av utbildningstiden ska vara lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Den nya reguljära utbildningsformen inrättas den 1 januari 2002. Då övergår den pågående försöksverksamheten, som omfattar 12 000 årsplatser, till reguljär verksamhet. Regeringen aviserar en ökning med 500 platser 2002. Riksdagen uttalade, med anledning av motionsförslag, att det är angeläget att antalet platser på sikt utökas.


Justering: 2001-04-19 Debatt: 2001-05-03 Beslut: 2001-05-09

2000/01:UbU14 (doc, 164 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kvalificerad yrkesutbildning

2000/01:AU9

Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om arbetstid, semester och annan ledighet. Riksdagen gav också, med anledning av en mp- och en s-motion, regeringen i uppdrag att överväga om det finns behov att förstärka skyddet för de arbetstagare som väljer att utnyttja sin rätt till ledighet i samband med föräldraskap.


Justering: 2001-03-06 Debatt: 2001-03-28 Beslut: 2001-04-05

2000/01:AU9 (doc, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetstid och ledighet från anställning

2000/01:JuU13

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utreda om det behövs särskilda regler för hur häktade personer under 18 år ska behandlas. Bakgrunden är att de häkten som finns i dag är utformade för vuxna intagna. Intagningen i häkte medför en särskilt stor påfrestning för de intagna som är under 18 år, och kunskaperna om i vilken utsträckning ungdomarnas särskilda behov verkligen blir beaktade är otillräckliga i dag. Riksdagen avslog vidare motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2000 om unga lagöverträdare. Motionerna behandlar bl.a. reglerna om straffmätning och påföljdsval samt frihetsberövanden.


Beredning: 2001-02-20 Justering: 2001-03-22 Debatt: 2001-04-04 Beslut: 2001-04-05

2000/01:JuU13 (doc, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare

2000/01:UbU10

Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 i frågor som rör gymnasieskolan, bl.a. kärnämnena, högskolebehörighet som mål för gymnasieutbildningen, rätten att fullfölja utbildningen i gymnasieskolan och villkoren för tillträde till gymnasieskolan. Vidare gäller de lärlingsutbildning, betygssättning och gymnasieexamen, information till föräldrar om myndig elevs beteende, sex- och samlevnadsundervisningen m.m.


Beredning: 2001-01-23 Justering: 2001-03-08 Debatt: 2001-03-22 Beslut: 2001-03-28

2000/01:UbU10 (doc, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

2000/01:UbU11

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör bl.a. jämställdhetsarbetet i skolan, åtgärder mot sexuella trakasserier i skolan, könsfördelningen inom vissa högskoleutbildningar, jämställdhetslagstiftning för studenter och tillsättningar av professurer.


Justering: 2001-03-08 Debatt: 2001-03-22 Beslut: 2001-03-28

2000/01:UbU11 (doc, 121 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jämställdhet inom utbildning och forskning

2000/01:UbU9

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör fristående skolor, bl.a. förslag om ändringar av villkoren för fristående skolor, behörighetskrav för lärare och lika grunder för riksrekrytering till skolor oavsett huvudman.


Justering: 2001-03-08 Debatt: 2001-03-22 Beslut: 2001-03-28

2000/01:UbU9 (doc, 142 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fristående skolor

2000/01:KU14

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket, liksom dövas och hörselskadades tillgång till samhällets utbud av kultur och litteratur. Det är angeläget att de dövas och hörselskadades rättigheter när det gäller teckenspråket och teckenspråksinformation säkerställs. Vidare avslog riksdagen motioner från allmänna motionstiden 2000 bl.a. om att ratificera en ILO-konvention om ursprungsfolkens rättigheter, om minoritetsspråkens ställning samt om att teckenspråket ska få ställning som minoritetsspråk.


Beredning: 2001-01-23 Justering: 2001-02-13 Debatt: 2001-02-22 Beslut: 2001-02-22

2000/01:KU14 (doc, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationella minoritetsfrågor, m.m.

2000/01:KU15

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör bl.a. allmänna helgdagar och flaggning.


Beredning: 2001-01-23 Justering: 2001-02-06 Debatt: 2001-02-22 Beslut: 2001-02-22

2000/01:KU15 (doc, 96 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna helgdagar, symboler m.m.

2000/01:LU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om sjöfylleri. I motionerna föreslås införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU4 (doc, 83 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfylleri

2000/01:LU6

Riksdagen avslog två motioner från allmänna motionstiden 2000 om bostadsarrende. Den ena motionen tar upp frågor om jordägarens rätt att säga upp arrrendeavtalet och arrendeavgiftens storlek. Den andra motionen behandlar spörsmålet om kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. Riksdagen föreslås även avslå en motion om fastighetsmäklare.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU6 (doc, 96 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsarrende, m.m.

2000/01:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU8 (doc, 162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Immaterialrättsliga frågor

2000/01:MJU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 om om skogspolitiken och vissa skogsbruksfrågor. Motionerna föreslås avslås med hänvisning bl.a. till att Skogsstyrelsen ska redovisa en ny uppföljning av skogspolitiken före utgången av år 2001.


Beredning: 2000-10-24 Justering: 2000-11-28 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:MJU5 (doc, 150 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitiken

2000/01:BoU10

Riksdagen beslutade att förlänga den s.k. stopplagen för utförsäljning av kommunala bostadsföretag. Ett tidsbegränsat sanktionssystem infördes i juni 1999 för motverka att kommunala bostadsföretag säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunerna (se 1998/99:BoU11 ). Sanktionssystemet är tänkt att gälla under den tid som krävs för en bred diskussion om de långsiktiga förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet. De nuvarande bestämmelserna om sanktioner vid försäljning av aktier eller andelar i samt vid utdelning från kommunala bostadsföretag ska tillämpas även efter den 30 juni 2001 respektive den 30 juni 2002, dock längst till den 31 mars 2002 respektive den 30 juni 2003.


Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-05-31

2000/01:BoU10 (doc, 83 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

2000/01:BoU12

Riksdagen beslutade om kompensation för de många studerande som får minskade bostadsbidrag, och därmed minskad disponibel inkomst, när studiemedelssystemet ändras fr.o.m. den 1 juli 2001. Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för studerande med studiebidrag ska beräknas enligt särskilda regler för 2001. Ändringen i reglerna för bostadsbidragen är tänkt att vara temporär i väntan på att ett förslag till en långsiktig lösning kan läggas fram. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i budgetpropositionen för 2002 lägga fram ett förslag till en sådan lösning och dess finansiering. Vidare gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över frågor om bl.a. bostadsbidragens roll och effekter för särskilda grupper som socialbidragstagare och arbetslösa med varierande inkomster under året.


Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-05-31

2000/01:BoU12 (doc, 112 kB) Webb-tv debatt om förslag: Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m.

2000/01:BoU5

Riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen som innebär att tydligare krav ska kunna ställas på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med iordningställande och ändring av bl.a. allmänna platser. Vidare blir det möjligt att ställa krav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i vissa befintliga offentliga miljöer. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-02-22 Debatt: 2001-03-07

2000/01:BoU5 (doc, 156 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillgängligheten till offentliga lokaler och på allmänna platser

2000/01:BoU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om de krav som bör ställas på byggnaders egenskaper och i samband med byggande. Det gäller frågor om ett miljöanpassat byggande och boende, energianvändningen i bostäder, regler för äldreboende och barnsäkerhet i bostäder samt krav på obligatorisk användning av brandvarnare respektive jordfelsbrytare.


Justering: 2001-04-05 Debatt: 2001-04-25

2000/01:BoU8 (doc, 145 kB) Webb-tv debatt om förslag: Egenskapskrav på byggnader

2000/01:BoU9

Riksdagen avslog bl.a. motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om plan- och byggfrågor. Motionerna behandlar bl.a. planprocessen, handelsändamålet i detaljplaner, stormarknadsetableringar, kvalitets- och tillsynsansvar vid byggande, bygglovsplikt samt samråd vid markarbeten.


Justering: 2001-04-05 Debatt: 2001-04-25

2000/01:BoU9 (doc, 261 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor
Paginering