Sök (17 träffar)

2001/02:FIU2

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning. Riksdagen godkände också investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket samt att Premiepensionsmyndigheten beviljas en rörlig kredit på 500 miljoner kronor även för 2002. Vidare beslutades bl.a. att Premiepensionsmyndigheten, Insättningsgarantinämnden och Kärnavfallsfonden ges rätt att göra placeringar även i skuldförbindelser utfärdade av staten.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2001-11-29 Debatt: 2001-12-14 Beslut: 2001-12-14

2001/02:FIU2 (doc, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning

2001/02:FIU3

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 98 899 miljoner kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2002. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Från 2002 inrättas ett nytt anslag för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Riksdagen godkände vad regeringen framför om det kommunala utjämningssystemet: en långtgående utjämning av de ekonomiska förutsättningarna är av avgörande betydelse för den kommunala självstyrelsen i kommuner och landsting med svag ekonomi. Vidare beslutades att ett statsbidrag inrättas till kommuner med befolkningsminskning. Detta för att kompensationen i utjämningssystemet inte bedöms som tillräcklig. Riksdagen avslog också ett förslag från Riksdagens revisorer om statens stöd till kommuner med ekonomiska problem.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2001-11-29 Debatt: 2001-12-14 Beslut: 2001-12-14

2001/02:FIU3 (doc, 284 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner

2001/02:FIU5

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 23 055 miljoner kronor i anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2001-11-29 Debatt: 2001-12-14 Beslut: 2001-12-14

2001/02:FIU5 (doc, 79 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen

2001/02:UU2

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,74 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2002, 0,81 % för 2003 samt 0,86 % plus 200 miljoner kronor för 2004. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI helst till år 2005.

Förslagspunkter: 126 Reservationer: 19
Beredning: 2001-10-18 Justering: 2001-11-22 Debatt: 2001-12-14 Beslut: 2001-12-14

2001/02:UU2 (doc, 839 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2001/02:MJU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård på totalt 3 125 miljoner kronor för 2002. Riksdagen har tidigare beslutat om miljökvalitetsmål samt delmål och system för uppföljning (se 1998/99:MJU6 och 2001/02:MJU3 ). Dessa ger förutsättningar och underlag för att kraftfullt förstärka miljöarbetet de närmaste åren. Den totala resursförstärkningen för miljö- och naturvård blir ca 970 miljoner kronor år 2002, ca 1 200 miljoner kronor år 2003 och ca 2 000 miljoner kronor år 2004 i jämförelse med 2001 års utgiftsnivå. Under de första åren inriktas insatserna till stor del mot kunskapsuppbyggnad samt strategi- och programutveckling. Därefter inträder en mer resurskrävande åtgärdsfas.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 7
Beredning: 2001-10-23 Justering: 2001-11-22 Debatt: 2001-12-10 Beslut: 2001-12-11

2001/02:MJU1 (doc, 272 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2001/02:MJU2

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1 ). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag beslutades för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 7
Beredning: 2001-10-23 Justering: 2001-11-22 Debatt: 2001-12-10 Beslut: 2001-12-11

2001/02:MJU2 (doc, 369 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

2001/02:UBU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Det innebär bl.a. följande: Maxtaxan byggs ut under 2002. För det kommande budgetåret föreslås 3 900 miljoner kronor. Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ökas med 1 000 miljoner kronor. Arbetet med att rekrytera studerande till vuxenutbildningen fortsätter och förstärks. Den kvalificerade yrkesutbildningen permanentas och byggs ut. Utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen fortsätter. Ett svenskt nätuniversitet bildas med en ny central myndighet, som delvis ersätter Distansutbildningsmyndigheten. Universiteten och högskolorna får öronmärkta medel till pedagogisk utbildning av lärarna. Centrala studiestödsnämnden får för andra året i rad 20 miljoner kronor för inrättande av ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Vetenskapsrådet får drygt två miljarder kronor, varav ca 300 miljoner kronor är nya medel för bl.a. ökade resurser till forskning om biologisk mångfald och ekologi, fortsatt utbyggnad av den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt stöd till s.k. småämnen.

Förslagspunkter: 86 Reservationer: 57
Justering: 2001-11-22 Debatt: 2001-12-07 Beslut: 2001-12-07

Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

2001/02:UBU2

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Det nya studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001 får fullt genomslag fr.o.m. 2002, vilket medför att anslagsbehovet ökar med ca 2,6 miljarder kronor. Drygt 1 miljard kronor förs över från anslaget till vuxenstudiestöd med anledning av att de särskilda vuxenstudiestöden svux och svuxa successivt avvecklas från den 1 juli 2001. (Se även 1999/2000:UbU7 ).

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 17
Justering: 2001-11-20 Debatt: 2001-12-07 Beslut: 2001-12-07

2001/02:UBU2 (doc, 197 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

2001/02:FIU7

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av AP-fondernas utveckling under 2000 samt en utvärdering av fondernas mål och resultat under perioden 1996-2000.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2001-11-22 Debatt: 2001-12-04 Beslut: 2001-12-05

2001/02:FIU7 (doc, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet 2000

2001/02:LU2

Riksdagen beslutade om nationella mål för konsumentpolitiken. Målen gäller konsumenternas inflytande, hushållning, säkerhet, påverkan på miljön och kunskap. Kunskapsmålet är nytt medan inflytandemålet bygger på det tidigare marknadsmålet. Övriga mål är oförändrade. Delmål ska anges för konsumentpolitikens inriktning under en viss tidsperiod. De övergripande målen för Konsumentverkets verksamhet anpassas till de nya nationella målen för konsumentpolitiken.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 16
Beredning: 2001-10-25 Justering: 2001-11-13 Debatt: 2001-11-23 Beslut: 2001-11-28

Webb-tv debatt om förslag: Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005

2001/02:FIU6

Riksdagen beslutade att sparbanker och medlemsbanker ges samma rätt som bankaktiebolag att verka utomlands. Det innebär att de efter tillstånd av Finansinspektionen får inrätta filial i ett land utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Vidare förlängs övergångstiden för sparkassor och vissa finansieringsföretag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2001-10-16 Debatt: 2001-10-31 Beslut: 2001-10-31

2001/02:FIU6 (doc, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätt för sparbanker och medlemsbanker att drivaverksamhet utomlands m.m. (prop. 2000/01:141)

2001/02:SFU3

Riksdagen beslutade om nya regler för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Reglerna för bostadstillägget behöver ändras i och med att Sverige fått ett nytt pensionssystem. Det nya BTP kan den få som har rätt till t.ex. sjuk- eller aktivitetsersättning (som ersätter förtidspension och sjukbidrag fr.o.m. 2003) eller hel ålderspension. Det nya BTP ska vara tidsbestämt och som huvudregel gälla i ett år. Tanken är att bostadstillägget ska vara anpassat efter de aktuella inkomsterna och bostadskostnaden. Maximalt BTP ska lämnas med 91 % av bostadskostnaden till den del denna inte överstiger 4 500 kr per månad. För de flesta pensionärshushåll med BTP blir skillnaden mellan det nya och gamla pensionssystemet relativt liten - närmare 70 % av kommer att få oförändrat eller högre BTP. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2003.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2001-10-16 Debatt: 2001-10-31 Beslut: 2001-10-31

2001/02:SFU3 (doc, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.

2001/02:SKU2

Riksdagen beslutade att sänka skatten på vin med 6 kronor och 40 öre per liter (inklusive moms). Skatten sänks därmed med 18,8 procent på vin som har en alkoholhalt på högst 15 volymprocent. Sänkningen gäller även andra jästa drycker än öl (t.ex. cider). Bakgrunden är att EG-kommissionen har krävt att Sverige ändrar beskattningen så att den inte diskriminerar vin i förhållande till öl. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2001.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2001-10-18 Debatt: 2001-10-31 Beslut: 2001-10-31

2001/02:SKU2 (doc, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatten på vin

2001/02:UBU3

Riksdagen gav regeringen ett utvidgat bemyndigande att meddela föreskrifter om att asylsökande barn m.fl. ska ha tillgång till skola, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på i huvudsak samma villkor som gäller för barn som är bosatta i Sverige. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2001-10-16 Debatt: 2001-10-31 Beslut: 2001-10-31

2001/02:UBU3 (doc, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Asylsökande barns skolgång m.m.

2001/02:UU3

Riksdagen godkände ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å andra sidan. Vidare godkände riksdagen två kompletterande interna avtal mellan medlemsstaterna.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2001-10-18 Debatt: 2001-10-31 Beslut: 2001-10-31

2001/02:UU3 (doc, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapenoch dess medlemsstater och staterna i Afrika,Västindien och Stillahavsområdet

2001/02:KRU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om spel och lotterier.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 10
Beredning: 2001-05-03 Justering: 2001-09-27 Debatt: 2001-10-24 Beslut: 2001-10-24

2001/02:KRU3 (doc, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Spel och lotterier

2001/02:KRU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om social ekonomi. Motionerna behandlar frågor om Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam), förutsättningar för det ideella folkrörelsearbetet, EU-samarbetet, överläggningar mellan representanter för staten och den sociala ekonomin samt det offentligas gemensamma förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2001-05-03 Justering: 2001-09-27 Debatt: 2001-10-24 Beslut: 2001-10-24

2001/02:KRU4 (doc, 81 kB) Webb-tv debatt om förslag: Social ekonomi