Sök (7 träffar)

2002/03:KU12

Riksdagen beslutade om två nya lagar och en rad lagändringar, bl.a. i riksdagsordningen, med anledning av riksdagens tidigare beslut om inrättande av en ny myndighet, Riksrevisionen. Riksrevisionen, som inrättas den 1 juli 2003, ska ha till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2003. Riksdagen beslutade också, på initativ av konstitutionsutskottet, om en lag om lön till riksrevisorerna. Lagen träder i kraft den 1 januari 2003. Regeringen har också lämnat ett lagförslag om arvodet till styrelsen i Riksrevisionen. Riksdagen beräknas behandla detta förslag under våren 2003.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Beredning: 2002-10-10 Justering: 2002-11-14 Debatt: 2002-11-27 Beslut: 2002-12-04

2002/03:KU12 (doc, 746 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionen

2002/03:KU11

En ny lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting träder i kraft den 1 januari 2003. Beslutet innebär att det i kommuner och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Denna nämnd får rätt att överta verksamhetsområden från andra nämnder. Kommuner och landsting blir skyldiga att en gång per mandatperiod anta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Exempel på sådana händelser är tunnelbygget i Hallandsåsen, diskoteksbranden i Göteborg och översvämningarna i Arvika.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2002-10-10 Justering: 2002-10-24 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

Webb-tv debatt om förslag: Extraordinära händelser i fredstid hos kommuneroch landsting

2002/03:KU2

Riksdagen beslutade slutligt om förbud mot indirekt tobaksreklam. Fr.o.m. den 1 januari 2003 är det inte tillåtet att i kommersiella annonser använda ett registrerat eller inarbetat varukännetecken för tobaksvaror vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror eller av tjänster. (Se även 2001/02:KU28 .)

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2002-10-17 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

2002/03:KU2 (doc, 85 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa tobaksfrågor (vilande grundlagsförslag ochföljdlagstiftning)

2002/03:KU5

Riksdagen beslutade slutligt om ändring i tryckfrihetsförordningen som gör det möjligt att i lag införa en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Beslutet innebär också andra ändringar i tryckfrihetsförordningen som rör offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens utveckling. (Se även 2001/02:KU17 .)

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-10-24 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

2002/03:KU5 (doc, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlighetsprincipen och informationstekniken(vilande grundlagsförslag)

2002/03:KU7

Förbudet mot hets mot folkgrupp utvidgas genom att hets mot homosexuella kriminaliseras fr.om. den 1 januari 2003. (Se även 2001/02:KU23 .)

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2002-10-10 Justering: 2002-10-24 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

2002/03:KU7 (doc, 113 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grundlagsförslagoch följdlagstiftning)

2002/03:KU9

Riksdagen beslutade slutligt om ändringar i regeringsformen som behövs för att genomföra riksdagens beslut om en ny revisionsmyndighet under riksdagen, Riksrevisionen (se 2000/01:KU8 ). Lagen träder i kraft den 1 juli 2003 och en övergångsbestämmelse införs som bl.a. innebär att riksrevisorerna kan väljas före detta datum och delta i förberedelsearbetet. (Se även 2001/02:KU25 .)

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-10-17 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

2002/03:KU9 (doc, 68 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen(vilande grundlagsbeslut)

2002/03:SFU3

Den 1 december 2002 införs en ny grund för avvisning i utlänningslagen. Beslutet gör det möjligt att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning meddelat antingen av en annan stat som ingår i EU eller av Norge eller Island. Avvisning enligt denna grund ska prövas av Migrationsverket i första instans. Vidare beslutades att beslut om avvisning eller utvisning grundade på hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten under vissa förutsättningar ska få läggas till grund för beslut om återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2002-10-22 Debatt: 2002-11-13 Beslut: 2002-11-13

2002/03:SFU3 (doc, 107 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning ochutvisning