Sök (14 träffar)

2005/06:LU28

Redovisningsreglerna för framför allt små och medelstora bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer blir enklare den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering förenklas.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

Webb-tv debatt om förslag: Förenklade redovisningsregler, m.m.

2005/06:LU31

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna ska granska att riktlinjerna följs. Skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om bland annat löner till ledande befattningshavare utvidgas.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-05-04 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

2005/06:LU31 (pdf, 1755 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

2005/06:LU34

När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren och inte barnet. Det kan handla om felparkeringsavgifter och fordonsskatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2006. Vidare ändras föräldrabalken, bland annat när det gäller den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2006-04-20 Justering: 2006-05-16 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

2005/06:LU34 (pdf, 648 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

2005/06:LU27

Riksdagen beslutade att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det var en fempartireservation (m, fp, kd, v och c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade också om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ska vara avgörande för besluten. Lagen ska framhålla betydelsen av risken för att barnet far illa. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Beredning: 2006-04-27 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-30 Beslut: 2006-05-30

2005/06:LU27 (pdf, 2386 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya vårdnadsregler

2005/06:LU35

Från den 1 januari 2007 ska det bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering. Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. Dagens krav på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna innan de får ansöka om skuldsanering slopas. Liksom tidigare har kommunerna ansvar för att lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Genom den nya lagen får Konsumentverket ett ansvar för att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning. Skuldsanering innebär att den skuldsatta under en period, oftast fem år, ska leva på begränsade ekonomiska resurser och att det överskott som eventuellt finns fördelas mellan fordringsägarna. Om den skuldsatta har möjlighet att betala tillbaka pengar fastställs en betalningsplan.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-18 Beslut: 2006-05-19

2005/06:LU35 (pdf, 1410 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny skuldsaneringslag

2005/06:LU26

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om starkare skydd för franchisetagare. Franchising är en vanlig form för samverkan mellan näringsidkare, till exempel mellan snabbmatskedjor och närbutiker. Enligt beslutet ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. En franchisegivare som bryter mot detta ska av Marknadsdomstolen kunna åläggas att vid vite lämna information. Den nya lagen börjar gälla den 1 oktober 2006.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2006-03-30 Justering: 2006-05-02 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

2005/06:LU26 (pdf, 288 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lagstiftning om franchising

2005/06:LU30

EU:s förordning om europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ) ska börja gälla i augusti 2006. Ett europakooperativ ska vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan. De kan närmast liknas vid en ekonomisk förening. Riksdagen har nu sagt ja till ett kompletterande lagförslag från regeringen. Enligt beslutet ska Skatteverket och Finansinspektionen under vissa förhållanden kunna motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till ett annat EU-land eller att en svensk ekonomisk förening är med och bildar ett europakooperativ genom fusion. Motsvarande bestämmelser förs in i lagen om europabolag. De nya reglerna börjar gälla den 18 augusti 2006, det vill säga samma dag som EU-förordningen träder i kraft.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

2005/06:LU30 (pdf, 7457 kB) Webb-tv debatt om förslag: Europakooperativ

2005/06:LU20

Riksdagen sade nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 9
Beredning: 2006-02-23 Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

2005/06:LU20 (pdf, 257 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa konsumentfrågor

2005/06:LU21

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsmäklare från den allmänna motionstiden år 2005. Riksdagen hänvisade till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

2005/06:LU21 (pdf, 128 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsmäklare

2005/06:LU14

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 16
Justering: 2006-02-14 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

2005/06:LU14 (pdf, 351 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrättsliga frågor

2001/02:LU2

Riksdagen beslutade om nationella mål för konsumentpolitiken. Målen gäller konsumenternas inflytande, hushållning, säkerhet, påverkan på miljön och kunskap. Kunskapsmålet är nytt medan inflytandemålet bygger på det tidigare marknadsmålet. Övriga mål är oförändrade. Delmål ska anges för konsumentpolitikens inriktning under en viss tidsperiod. De övergripande målen för Konsumentverkets verksamhet anpassas till de nya nationella målen för konsumentpolitiken.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 16
Beredning: 2001-10-25 Justering: 2001-11-13 Debatt: 2001-11-23 Beslut: 2001-11-28

Webb-tv debatt om förslag: Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005

2000/01:LU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om sjöfylleri. I motionerna föreslås införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU4 (doc, 83 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfylleri

2000/01:LU6

Riksdagen avslog två motioner från allmänna motionstiden 2000 om bostadsarrende. Den ena motionen tar upp frågor om jordägarens rätt att säga upp arrrendeavtalet och arrendeavgiftens storlek. Den andra motionen behandlar spörsmålet om kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. Riksdagen föreslås även avslå en motion om fastighetsmäklare.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU6 (doc, 96 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsarrende, m.m.

2000/01:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

2000/01:LU8 (doc, 162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Immaterialrättsliga frågor