Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 14 september 2017

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information från riksrevisorerna
Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisorernas årliga rapport 2017 (2017/18:FiU9)
Beredning
Redog. 2016/17:RR5
Föredragande: KS

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (2017/18:FiU8)
Beredning
Skr. 2016/17:102 och motioner
Föredragande: AT

6. Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexitomröstningen (2017/18:FiU12)
Beredning
Skr. 2016/17:168
Föredragande: CK

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 343
Föredragande: EJ

8. Inhämtande av yttrande över KOM(2017) 358 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser
Fråga om att inhämta yttrande från skatteutskottet över KOM(2017) 358 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 19 september kl. 11.00

Bilagor


1. PPT
3. Protokoll nr. 2016/17:51
4. FöredragningsPM, Redog. 2016/17:RR5
5. FöredragningsPM, Skr. 2016/17:102 och motioner: 2016/17:3745, 2015/16:3074 (yrk.8)
6. FöredragningsPM, Skr. 2016/17:168
7. FöredragningsPM, KOM(2017) 343
8. Utkast till protokollstext, KOM(2017) 358 (med bilaga)