Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Utvidgning av uppskovsregler vid försäljning av privatbostad (SkU7)

De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och köp av bostäder inom EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Tekniken för uppskovsavdrag förändras och ersätts av ett uppskovsbelopp. De skattskyldiga kan vid valfri tidpunkt begära framskattning av hela eller del av uppskovsbeloppet. Uttrycket uppskovsavdrag slopas. Reglerna börjar gälla den 1 februari 2007. Om den skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2006 eller senare.