Omskärelse av pojkar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 1 juni 2001

Betänkande: Omskärelse av pojkar

Omskärelse av pojkar (SoU17)

En ny lag om omskärelse av pojkar träder i kraft den 1 oktober 2001. Lagen ska reglera sådan omskärelse som inte är medicinskt betingad. Ingreppet ska endast få utföras av legitimerad läkare eller, när det gäller pojkar upp till två månaders ålder, av en person som har fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen att utföra omskärelser av pojkar. Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att det för denna typ av omskärelser i lagen inte ska anges att läkaren ska ha viss kompetens. Detta eftersom sådan reglering saknas när det gäller omskärelser som utförs av medicinska skäl. Riksdagen beslutade däremot om en särskild bestämmelse enligt vilken regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kompetensen för de personer som fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen att utföra omskärelser. Riksdagen beslutade vidare, med anledning av motionsförslag och mot regeringens förslag, att omskärelse inte ska få utföras utan smärtlindring samt att smärtlindringen ska ombesörjas av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska. Regeringen fick slutligen i uppdrag att följa lagens tillämpning under fyra år från ikraftträdandet och snarast därefter återkomma till riksdagen med en bred redovisning av erfarenheterna av lagregleringen.