Arbetslöshetsmålet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 november 2017

Interpellation: Arbetslöshetsmålet

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:88 Arbetslöshetsmålet

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 6,7 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 350 000 personer. Regeringen har samtidigt ett mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, vilket med dagens arbetslöshetssiffror i EU endast nås om Sverige till dess minskar arbetslösheten med flera procentenheter. Statsministern har mot bakgrund av det lanserat ett löfte om att arbetslösheten i Sverige ska ned under 6 procent under 2018.

När Europeiska unionens statistikorgan Eurostat publicerat siffror över arbetslösheten i unionens 28 medlemsländer framkommer det att Sverige inte ens ligger på den övre halvan. Både Tjeckien och Tyskland har en arbetslöshet under 4 procent. Sverige är i dag längre från målet än när mandatperioden började.

I det sammanhanget kan nämnas att arbetslösheten består av flera delar – dels den som påverkas av konjunkturen, dels den som påverkas av politiken. Den första delen sjunker i Sverige tack vare högkonjunktur medan den andra står nästan helt still – förutom att regeringens politik minskar arbetskraftsdeltagandet.

Ekonomistyrningsverket skrev i sin prognos i november 2016 att den samlade bedömningen är att effekterna av alla reformer tar ut varandra vad gäller antalet sysselsatta under prognosperioden. Arbetskraften sänks dock med nästan 0,5 procent, motsvarande ca 25 000 personer. Jämviktsarbetslösheten är därmed 0,5 procentenheter lägre 2019 än vad den skulle varit utan reformerna. Även medelarbetstiden och produktiviteten, och därmed bnp, blir lägre.

Den rödgröna regeringen har alltså inte påverkat arbetslösheten nämnvärt utan skördar enbart frukterna av att Sverige för närvarande befinner sig i en högkonjunktur.

Sett till regeringens aviserade reformer på området är resultaten nedslående. Regeringen har i egna budgetar slagit fast att den föreslagna ekonomiska politiken leder till att sysselsättningen dämpas. De 32 000 traineejobb som utlovades i valrörelsen resulterade i endast 300 jobb under 2016. De 5 000 beredskapsjobb som utlovades den 1 maj 2016 har bara resulterat i 300 jobb varav de flesta har uppkommit på Arbetsförmedlingen, som har ansvar för att förmedla beredskapsjobben.

Kort sagt verkar regeringens politik missa målet om lägst arbetslöshet i EU eftersom den inte påverkar arbetslösheten nämnvärt, och dessutom verkar regeringen oförmögen att komma i mål med sina egna löften om enkla jobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

  1. Hur arbetar ministern för att nå regeringens eget mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020?
  2. Anser ministern att det kan finnas skäl att ompröva eller omformulera det egna arbetslöshetsmålet till ett mål som är enklare att utvärdera?