Regeringens arbetsmarknadspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 augusti 2008

Interpellation: Regeringens arbetsmarknadspolitik

den 15 augusti

Interpellation

2007/08:831 Regeringens arbetsmarknadspolitik

av Sven-Erik Österberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmarknaden viker och den svagare jobbutvecklingen märks allt tydligare. Efterfrågan på personal minskar, de lediga jobben är färre och många blir varslade på grund av arbetsbrist. Det råder ingen tvekan om att arbetslösheten kommer att öka under hösten och att det nu behövs mer utbildning, praktik och riktade jobb för att bryta trenden.

Att regeringens arbetsmarknadspolitik brister i både kvalitet och kvantitet är oroväckande. Antalet långtidsarbetslösa, inte minst ungdomar, ligger på en oacceptabel nivå, bland annat som konsekvens av att regeringen kraftigt dragit ned på utbildnings- och praktikplatserna.

Att brister i utbildning är ett av de viktigaste skälen till att en stor grupp arbetslösa inte kom i fråga för alla de jobb som tillsattes i slutet av 2006 är ett faktum som regeringen ignorerar, likaså att dessa personer nu riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.

Därutöver är det också illa ställt med kvalitativa insatser för dem som deltar i regeringens så kallade garantier för långtidsarbetslösa. Med anledning av mycket låga volymer kommer de som står långt från arbetsmarknaden knappast i fråga för utbildning eller praktik. Några exempel:

-      Endast 889 av dem som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin genomgår en arbetsmarknadsutbildning. Inte mer än 35 har praktik.

-      Av 10 382 personer i jobbgarantin för ungdomar har enbart 7 praktik.

Med anledning av dessa oroväckande siffror vill jag ha svar på följande frågor:

Kommer arbetsmarknadsministern att verka för att öka antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen under hösten 2008?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att genomföra för att öka antalet praktikplatser 2008?

Har arbetsmarknadsministern låtit utvärdera jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar, och vilka slutsatser har kunnat dras av dessa och vilka åtgärder kommer detta att leda till?

Vilka konkreta insatser ämnar arbetsmarknadsministern verka för att regeringen ska genomföra under 2008 för att långtidsarbetslösa i de så kallade garantierna ska få utbildning eller praktik?

Planerar arbetsmarknadsministern att genomföra några konkreta åtgärder för att bryta långtidsarbetslösheten 2008?