Aktuellt

Filtrerar på:

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Beslut Regeringen ska kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik, som gods- och persontransporter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Årsredovisningen för staten 2020 har granskats

Beslut Riksdagen har tagit del av regeringens skrivelse om årsredovisningen för staten 2020 och Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisningen. 2020 präglades av pandemin och regeringen och riksdagen genomförde en mängd åtgärder för att bekämpa spridningen av covid-19 och begränsa dess följdverkningar. Utfallet för utgifterna blev 150 miljarder kronor högre än beräknat och utfallet för inkomsterna blev 118 miljarder kronor lägre än beräknat.

Ja till regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen. Utskottet säger också ja till förslagen i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2021. Även en extra ändringsbudget med minskade arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2021 får godkänt av utskottet.

Krav på förarbevis för vattenskoter

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. 

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Förslag till beslut Polisen bör får befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar socialförsäkringsutskottet och vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 juni klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor och rådet för allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Litauens president på officiellt besök

Press Litauens president Gitanas Nausèda gör ett officiellt besök i Sverige under vilket han besöker riksdagen den 16 juni.

Civilutskottet säger ja till lagändringar som ska underlätta för skuldsatta

Förslag till beslut Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som ska underlätta för skuldsatta personer. Bland annat höjs det belopp som barnfamiljer får behålla vid löneutmätning och det blir tydligare att den som är skuldsatt kan få anstånd med att betala mer än en gång under pågående löneutmätning. SD har invändningar mot ett av regeringens förslag i en reservation.

Trafikutskottet säger ja till satsning på järnvägar och vägar och efterfrågar laddstationer i hela landet

Förslag till beslut Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att 799 miljarder kronor ska gå till satsningar på statlig transportinfrastruktur, alltså i huvudsak järnvägar och vägar, under perioden 2022–2033. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen att bland annat arbeta för en fungerande laddinfrastruktur i hela Sverige.

Utskott föreslår ja till modernare regler om föräldraskap

Förslag till beslut Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion ska moderniseras. Det anser civilutskottet och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Flera partier har synpunkter på olika delar av förslagen.

Regeringen bör utreda internationella adoptioner

Beslut Regeringen bör snarast utreda hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige från bland annat Chile från 1900-talets mitt och fram till idag. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Undersköterska tar blodprov från en patients arm. Foto: Janerik Henriksson / TT

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel

Beslut Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de som har en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Beslut Riksdagen sa nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar, ofta förkortat ANDTS. Riksdagen riktade också flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen på ANDTS-området.

Insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete

Beslut Sekretess ska inte gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som ska ge allmänhet och medier bättre insyn i ärenden om korttidsarbete.

Talman Andreas Norlén och förste vice talman Åsa Lindestam (S) tog emot Guy Parmelin, förbundspresident i Schweiz, den 13 juni 2021. Här gruppfoto i trapphallen. Foto: Melker Dahlstrand

Schweiz förbundspresident Guy Parmelin besökte riksdagen

Talman Andreas Norlén tog den 14 juni emot Guy Parmelin, förbundspresident i Schweiz, i riksdagen under presidentens officiella besök i Sverige.

Överenskommelsen om munskydd upphävs från och med måndagen den 14 juni

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendationen om munskydd i kammare och kammarfoajé upphävs från och med måndagen den 14 juni.

Schweiz förbundspresident på officiellt besök

Talmannen Guy Parmelin, förbundspresident i Schweiz, gör ett officiellt besök i Sverige under vilket han besöker riksdagen den 14 juni.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 16 juni klockan 8 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 juni. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Vissa handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förbjuds

Beslut Regeringen har föreslagit en ny lag som ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Genom lagen införs ett förbud för köpare med en årsomsättning på mer än motsvarande 2 miljoner euro att använda vissa otillbörliga handelsmetoder mot leverantörer, oavsett hur stor leverantörens omsättning är. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ja från finansutskottet till regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen. Utskottet säger också ja till förslagen i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2021. Även en extra ändringsbudget med minskade arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2021 får godkänt av utskottet.