Aktuellt

Sänkt skatt på inkomster och förlängd period med expertskatt

Beslut Skatten ska sänkas för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension. Perioden för så kallad expertskatt förlängs från tre år till fem år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2021

Beslut Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2021. Den pausade så kallade BNP-indexeringen innebär att skatten på drivmedel som bensin och diesel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte med hänsyn till utvecklingen av bruttonationalprodukten, BNP.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till bostäder och byggande, riksdag och regering samt skatter och tullar.

Möjligt hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt. Det innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom enbart poströstning.

EU-politisk debatt i riksdagen den 20 januari

Press Talmannen har efter samråd med gruppledarna fattat beslut om att en EU-politisk debatt ska hållas i riksdagen den 20 januari. Den tidigare planerade EU-politiska partiledardebatten som skulle ägt rum den 18 november ställdes in med anledning av den förvärrade smittspridningen i Sverige.

Talmannen gör digitalt besök i Borås

Press Talman Andreas Norlén gör ett digitalt besök i Borås den 4 december. Besöket görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Det sker i samarbete med landshövding Anders Danielsson. På grund av den rådande pandemin kommer dialogen att ske genom digitala möten.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 4 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för allmänna frågor, rådet för telekommunikation, rådet för transport och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och kabinettssekreterare Robert Ryberg. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Förslag till beslut Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Den 1 december höll konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Ombudsmännen presenterade även en rapport om frihetsberövades situation under coronapandemin.

Riksdagsledamöter deltog i digitalt styrande rådsmöte för den Interparlamentariska unionen (IPU)

Internationellt Den 1–4 november deltog den svenska delegationen till den Interparlamentariska unionen (IPU) i ett historiskt digitalt styrande rådsmöte. IPU är en global parlamentarisk organisation, som fungerar som en parlamentarisk dimension av FN och består av 179 länder.

Utskott vill ha förlängd ersättningsperiod till riskgrupper

Förslag till beslut Ersättningsperioden till riskgrupper med anledning av coronaviruset bör förlängas 90 dagar och kunna betalas ut till och med mars 2021. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt.

Utskott vill underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning

Förslag till beslut Regeringen bör snarast ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång till arbete för den som nekats sjukpenning. Det menar riksdagens socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Utskott säger ja till sänkt skatt på inkomster

Förslag till beslut Skatten ska sänkas för alla som har en förvärvsinkomst på över 40 000 kronor per år. Som mest kan skattesänkningen bli 1 500 kronor per år. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen bör utreda statligt helhetsansvar för personlig assistans

Beslut Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

KU:s pressträff 26 november 2020 i Andrakammarsalen. Hans Ekström (S) och ordförande Karin Enström (M). Foto: Melker Dahlstrand

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna och ytterligare ett antal frågor som utskottet har granskat på eget initiativ. I 12 granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

Riksdagsledamöter deltog i Natos parlamentariska församlings digitala höstsession

Internationellt Fem ledamöter ur riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling (Nato PA) deltog i församlingens 66:e årliga session den 18–23 november. 

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Beslut Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Riksdagen sa i huvudsak också ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.

Extra ändringsbudget: 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. 

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna syftar till att stärka Sveriges säkerhet och innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. 

Uppföljning av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört en uppföljning av tillämpningen av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppföljningen visar bland annat att flertalet av dem som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier också har fått det och att de studerar. Samtidigt framkommer att en oklar ansvarsfördelning mellan exempelvis myndigheterna har påverkat aktörernas verksamhet negativt. Kommunerna anger att de har fått bristfälligt stöd från vissa aktörer.