Aktuellt

Uppföljningen av finansiell samordning av rehabilitering klar

Publicerad: 12 juni 2015 klockan 15.14

Socialförsäkringsutskottet beslutade den 15 april 2014 att genomföra en uppföljning av Finsam, lagen om finansiell samordning av rehabilitering. En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört uppföljningen. Uppföljningen har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor till samordningsförbund, myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och central nivå.

Uppföljningen har fokuserat på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen för Finsam, insatsernas resultat och nytta och hur samverkan, samordning och samarbete utvecklats mellan de samverkande parterna. Hur verksamheten följs upp och utvärderas har också analyserats.

Resultaten i rapporten visar bland annat att fler går till arbete och studier och att färre personer är i behov av offentlig försörjning efter insatserna. Arbetsgruppen har även kommit fram till att gränsdragningen mellan Finsam och andra rehabiliterings- och samverkansåtgärder inte alltid är tydlig och såväl målgrupper som insatser kan ibland överlappa varandra. Därför behövs en översyn av samtliga relevanta rehabiliteringsåtgärder för att klargöra gränsdragningar och respektive åtgärds målgrupp, insatser och resultat ur såväl individens som ur samhällets perspektiv. Dessutom behövs en översyn av Finsams framtida finansiering och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå.

Arbetssgruppen

  • Kerstin Nilsson (S)
  • Lotta Finstorp (M)
  • Rickard Persson (MP)
  • Solveig Zander (C)
  • Wiwi-Anne Johansson (V)
  • Emma Carlsson Löfdahl (FP)

För mer information

Kari Hasselberg, kanslichef, socialförsäkringsutskottets kansli, e-post: kari.hasselberg@riksdagen.se.

Dokument

2014/15:RFR13 Finsam – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser