Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 3 juni 2015 klockan 12.56

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är tryggad energiförsörjning, flygpassagerares rättigheter och en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation.

Tid: Fredagen den 5 juni klockan 8.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Energi

Energiminister Ibrahim Baylan (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för energifrågor den 8 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera en strategi för försörjningstrygghet avseende energi. Strategin bygger på en studie av medlemsländernas energiberoende. Baltikum och länderna i Europas östra delar är särskilt utsatta.

Rådet väntas även anta slutsatser om en ramstrategi för en energiunion. Slutsatserna väntas fokusera på hur konsumenternas roll kan stärkas och på hur EU kan attrahera investeringar till energisektorn.

Transport

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transportfrågor den 11 juni.

Rådet väntas informeras om översynen av två förordningar om flygpassagerares rättigheter. De mest centrala frågorna rör flygbolagens skyldigheter såsom ekonomisk kompensation vid olika fall av resestörningar vid inställda flyg och kraftiga förseningar.

Vidare väntas ministrarna få en lägesrapport om det fjärde järnvägspaketet och två förslag som ingår i den så kallade marknadsöppningsdelen och som bland annat handlar om öppet tillträde för inhemsk persontrafik på järnväg i alla medlemsstater. Rapporten syftar till att klargöra skillnaderna mellan kommissionens ursprungliga förslag respektive de två efterföljande kompromissförslagen.

Rådet väntas också anta en allmän riktlinje om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Syftet är att utveckla en enhetlig uppsättning tekniska standarder.

Telekommunikation

It-minister Mehmet Kaplan (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för telekommunikationsfrågor den 12 juni.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Överenskommelsen fokuserar på frågor kring roaming och nätneutralitet.

Vidare väntas rådet anta en allmän inriktning om ett program som syftar till underlätta gräns- och sektoröverskridande digitala tjänster och kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare. Programmet, ISA2, föreslås inrättas för perioden 2016–2020.

Vid mötet väntas rådet även informeras om förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser. Bland annat föreslås harmoniserade tekniska tillgänglighetsbestämmelser som bygger på vedertagen internationell standard.

På agendan står också en diskussion om en strategi för Europas digitala inre marknad. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad och den fria rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi.

Vid mötet väntas ministrarna vidare anta slutsatser om överföring av förvaltningen av funktioner som hanteras av Internet Assigned Numbers Authority (IANA), bland annat fördelning av IP-adresser och utvecklingen av internets struktur.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: