Aktuellt

Regeringen bör utreda regler för valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden

Publicerad: 4 juni 2015 klockan 15.40

Finansutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda utvecklade och delvis nya regler för att främja valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. S, MP och V säger nej till förslaget.

Utgångspunkten för utredningen ska vara att det ska ställas likadana krav på privata och offentliga utförare. Utredningen bör kunna redovisa sina förslag i slutet av 2016.

Regeringens pågående utredning har fel inriktning

I mars 2015 beslutade regeringen att utreda nya regler för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Finansutskottet anser att denna utredning är problematisk. För det första skapar utredningen en osäkerhet om vilka regler som ska gälla i framtiden och äventyrar därför långsiktighet och kvalitet i välfärden. För det andra är det osäkert om det finns stöd i riksdagen för den typ av regleringar som utredningen har i uppdrag att föreslå. För det tredje har utredningen fel inriktning. En utredning som har i uppdrag att se över hur vinster kan begränsas och hur exempelvis personaltätheten ska regleras i detalj kommer inte att kunna lösa de utmaningar som välfärden står inför, anser utskottet.

Den nya utredningen ska ha fokus på kvalitetsfrågor

Finansutskottet föreslår i stället att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att så fort som möjligt tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda utvecklade och delvis nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförandet av välfärdstjänster. Utredningens fokus ska ligga på kvalitetsfrågor och den ska bland annat behandla

  • tillståndsplikt med ägar- och ledningsprövning
  • kravställande och uppföljning av kvalitet
  • skarpare sanktioner vid misskötsel.

En utgångspunkt ska vara att det ska ställas likadana krav på både privata och offentliga aktörer. Möjligheterna för små och nya aktörer att starta och driva välfärdsverksamhet ska garanteras. Utredningen bör redovisa sina förslag i slutet av 2016.

Finansutskottets tillkännagivande gjordes efter ett förslag till utskottsinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Bland annat delar partierna inte finansutskottets uppfattning att den redan pågående utredningen har fel inriktning eller för snävt uppdrag. Partierna påminner också om att det när det gäller utredningsväsendet framgår av förarbetena till regeringsformen att det ytterst är regeringen som ansvarar för de förslag som läggs fram i riksdagen och att det är upp till regeringen att avgöra hur utredningsarbetet bör bedrivas.

Kontaktperson för media

Christina Ribbhagen, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 44 15, e-post christina.ribbhagen@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 11 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU32 En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster