Aktuellt

KU riktar kritik mot förslag om regler för EU-valet

Publicerad: 2 februari 2016 klockan 16.51

Konstitutionsutskottet, KU, anser att ett förslag från Europaparlamentet om regler för medlemsländernas EU-val i stora delar strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

I Europaparlamentets förslag ingår bland annat flera förslag om hur valet av ledamöter till Europaparlamentet, det vill säga EU-valet, ska gå till. Konstitutionsutskottet anser att vissa av dessa förslag inte är beslut som ska tas på EU-nivå, och därför strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet anser att man inte på EU-nivå ska reglera partiernas "inre liv", till exempel genom krav på insyn och jämställdhet när det gäller nomineringen av kandidater. Ett enigt utskott menar att sådana regler inte är något som ska fattas på EU-nivå, och ifrågasätter även om sådana regler ska införas på nationell nivå.

Enligt konstitutionsutskottet strider även förslagen om förändringar i rollfördelningen mellan Europaparlamentet och rådet när det gäller beslut om vilken dag som ska vara valdag och åtgärder för att genomföra valet, mot subsidiaritetsprincipen.

Inskränker tryck- och yttrandefriheten

KU påtalar också att flera av Europaparlamentets förslag är svåra att förena med den svenska grundlagsregleringen om tryck- och yttrandefrihet. Det gäller förslagen om att återge logotyper på valsedlarna, vad nationella partiers valkampanjmaterial ska innehålla och hur valmaterialet ska publiceras. Vidare gäller detta även förslaget om förbud mot att publicera prognoser som grundas på vallokalsundersökningar före en viss tidpunkt.

Motivering samt information saknas

Utskottet anser också att EU-parlamentets förslag inte har följt de rutiner som finns om vilken information som ska ges till de nationella parlamenten i EU, bland annat avseende vilken tid riksdagen har på sig att pröva förslaget utifrån subsidiaritetsprincipen. Dessutom saknas en motivering till varför de föreslagna reglerna ska fattas på EU-nivå, trots att en sådan ska finnas. Avsaknad av tydlig information samt bristande motiveringar kan, enligt utskottet, i längden försämra den demokratiska beslutsprocessen i EU.

Föreslår att ett motiverat yttrande lämnas

Ovanstående synpunkter gör att konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande. Ett motiverat yttrande kan beslutas av riksdagen om ett utskott anser att ett lagförslag från en EU-instans inte följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon: 08- 786 42 70, e-post lars.widlund@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU27