Aktuellt

Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll

Publicerad: 21 januari 2016 klockan 12.36

Energikommissionen bör diskutera Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker ett enigt näringsutskott, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att tydliggöra detta.

Ställningstagandet kom i samband med att näringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.

Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen.

Vattenfall central aktör

Näringsutskottet framhåller att Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande om att regeringen på lämpligt sätt tydliggör att Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål.

Styrningen av Vattenfall ska grundas i de principer som gäller för förvaltningen av de statliga företagen. Vattenfalls styrelse och ledning ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs så att bolaget når de mål som ägaren och bolagsstämman har bestämt. Utskottet vill betona att ovanstående uttalande inte innebär inskränkningar i detta.

Till grund för förslaget ligger en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Fredrik Jonsson, föredragande i näringsutskottet, telefon 08-786 45 61, e-post fredrik.jonsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU7 (publiceras den 29 januari)