Aktuellt

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag

Publicerad: 26 april 2019 klockan 16.26

Det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. V och KD har invändningar i varsin reservation.

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. För andelsägare i fåmansföretag gäller under särskilda omständigheter de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar vad som gäller för utdelning och kapitalvinst.

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och att de nuvarande reglerna därför behöver ändras.

Skatteutskottet håller med regeringen om att det behövs nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag och anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

V och KD har reservationer

Vänsterpartiet har invändningar och reserverar sig mot förslaget eftersom partiet anser att de föreslagna reglerna kan innebära att företagare väljer att ta ut högt beskattade arbetsinkomster som lågt beskattade kapitalinkomster. Vänsterpartiet anser även att den så kallade karensregeln bör slopas. Kristdemokraterna är i grunden positiva till förslaget men reserverar sig eftersom partiet anser att regelverket bör kunna förenklas ytterligare för den som vill göra en generationsväxling av sitt företag.

Kontaktperson för media

Marianne Kilnes, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 52 87, e-post marianne.kilnes@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag den 8 maj.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag