Aktuellt

Skatteutskottet kritiskt till EU:s förslag om ändrat beslutsfattande i skattefrågor

Publicerad: 26 april 2019 klockan 15.07

Skatteutskottet är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag om att det inte längre ska krävas enhällighet bland EU:s medlemsländer i beslutsfattande av skattefrågor. Utskottet anser att det även fortsättningsvis ska vara upp till varje medlemsland hur skatter ska tas ut och fördelas.

Skatteutskottet har granskat ett så kallat meddelande från EU-kommissionen om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik. Enligt dagens regelverk ska alla länder vara överens och beslutet fattas i enhällighet för att ett förslag ska gå igenom. På många andra områden räcker det istället med kvalificerad majoritet, det vill säga att två tredjedelar av medlemsländerna säger ja, för att beslut ska kunna fattas. EU-kommissionen föreslår en stegvis övergång till beslutsfattande med kvalificerad majoritet även i skattefrågor.

EU-kommissionen anser att EU:s skattepolitik inte når sin fulla potential i och med att det finns olika system för alla 28 medlemsstater. Detta påverkar företag negativt och gör den inre marknaden mindre attraktiv för investeringar. Globalisering och digitalisering gör också att skattefrågor inte enbart kan hanteras på en nationell nivå, utan kräver gemensamma lösningar, enligt kommissionen.

Viktig princip att medlemsstaterna får styra över nationella skatteregler

Skatteutskottet är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag. Utskottet anser att medlemsstaternas möjligheter att införa och behålla egna nationella skatteregler är en mycket viktig princip som utskottet anser att måste värnas. Utskottet understryker också att den nationella suveräniteten i skattefrågor är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och finansieringen av välfärden.

L reserverar sig mot utskottets utlåtande

Liberalerna anser att utskottets ställningstagande går för långt och att det i praktiken omöjliggör en ambitiös klimatpolitik. Vissa beslut i skattefrågor, som exempelvis en europeisk koldioxidskatt, ska kunna tas med kvalificerad majoritet, enligt Liberalerna.

Kontaktperson för media

Helena Winter, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 62 59, e-post helena.winter@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 7 maj.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets utlåtande 2018/19:SkU24: Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (publiceras 1 maj)