Aktuellt

Regeringen bör skärpa straffen för sexualbrott

Publicerad: 4 april 2019 klockan 15.14

Regeringen bör skärpa straffen för flera brott, bland annat för olika sexualbrott. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar tolv tillkännagivanden till regeringen.

Straffen för sexualbrott framstår i förhållande till andra brott som förhållandevis låga. Minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör höjas till fängelse i tre år och straffminimum för sexuellt övergrepp bör höjas från fängelse i 14 dagar till fängelse i minst sex månader. Det bör även göras en mer generell översyn av straffskalorna för sexualbrott. Det tycker ett enigt utskott som vill att riksdagen riktar uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om detta.

Enligt utskottet skulle en skärpning av straffskalan, exempelvis för våldtäkt, innebära att brottet värderas på ett mer likvärdigt sätt i förhållande till de skärpningar av lagen som gjorts för andra grova våldsbrott under de senaste åren. En skärpning av straffet skulle därför kunna leda till att fler döms till strängare påföljder för våldtäkt.

Utskottet uppmanar också regeringen att införa en ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande. Brottsrubriceringen ska bland annat omfatta vissa situationer där gärningspersoner i grupp angriper en person eller situationer där gärningspersonen har agerat särskilt hänsynslöst eller kränkande.

Utskottet anser även att den så kallade preskriptionstiden ska avskaffas respektive förlängas för bland annat sexualbrott mot barn. Utskottet uppmanar regeringen att göra en översyn av detta.

Förslagen om tillkännagivanden om sexualbrott finns i motioner från M, SD, C, KD och L.

Tillkännagivanden inom andra straffrättsliga frågor

Justitieutskottet föreslår ytterligare sju tillkännagivanden inom olika straffrättsliga frågor:

  • Regeringen bör skyndsamt skärpa straffet för inbrottsstöld
  • Regeringen bör skyndsamt stärka det straffrättsliga skyddet för exempelvis polis, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal, så kallad blåljusverksamhet
  • Regeringen bör skärpa straffet för övergrepp i rättssak
  • Regeringen bör skärpa straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
  • Regeringen bör skärpa straffet för den som överlåter narkotika till andra
  • Regeringen bör skyndsamt införa en lag om tillträdesförbud till butiker
  • Regeringen bör föreslå en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet

Förslagen om dessa tillkännagivanden bygger på olika motioner från S, M, SD, C, KD och L från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag inom straffrättsliga frågor.

S, V och MP har reservationer

S, V och MP reserverar sig mot fyra av tolv tillkännagivanden, mer specifikt mot förslaget om skärpt straff för inbrottsstöld, skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, införandet av en lag om tillträdesförbud till butiker och straffmätning vid flerfaldig brottslighet.

Kontaktperson för media

Ida Salomonsson, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 61 70, e-post ida.salomonsson@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 11 april.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor (publiceras 5 april)