Aktuellt

KU vill att det görs en översyn av Riksdagens ombudsmän – JO

Publicerad: 5 december 2019 klockan 14.53

En parlamentariskt sammansatt kommitté bör göra en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO). Det anser konstitutionsutskottet (KU), som i ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att besluta om en sådan utredning.

Riksdagens ombudsmän (JO) har i uppgift att främja rättssäkerheten. JO ska framför allt se till att myndigheter och domstolar är opartiska och sakliga och att den offentliga verksamheten inte inkräktar på medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Tre decennier sedan förra större utredningen

Den senaste större översynen av JO-ämbetet gjordes för mer än 30 år sedan, i mitten av 1980-talet. Eftersom JO:s verksamhet och förutsättningar har ändrats på flera sätt sedan den förra större översynen anser Konstitutionsutskottet (KU) att det är dags för en ny översyn av JO. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till riksdagsstyrelsen om att låta göra en sådan översyn.

KU konstaterar samtidigt att JO i stort fungerar bra och att utgångspunkten för en utredning bör vara att låta JO-ämbetets grundläggande organisation och uppdrag vara oförändrade.

Frågor som bör tas upp i översynen är JO:s

  • konstitutionella ställning
  • uppdrag
  • verksamhet
  • organisation.

Dessutom får utredningen analysera och lämna förslag i andra sammanhängande frågor som gäller JO-ämbetet. Utredningen ska dock inte lämna förslag som kan innebära att grundlagarna måste ändras.

Parlamentarisk kommitté

Utredningen bör ske som en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den bör redovisa sitt resultat innan den nuvarande mandatperioden slutar.

KU:s förslag till tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet självt som tagit initiativ till förslaget, och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller från en motion från en riksdagsledamot.

Kontaktperson för media

Judit Farago Gontier, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 51 62, e-post judit.farago.gontier@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 december.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU4 Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (publiceras 6 december)