Aktuellt

Förslag om fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak

Publicerad: 6 december 2019 klockan 08.40

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. På grund av den osäkra utvecklingen i Irak föreslår utskottet att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal.

Sverige har deltagit i den militära utbildningsinsatsen i Irak sedan 2015. Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs av den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Det övergripande målet med Sveriges insats är att öka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet från Daesh.

Högst 220 ingår i styrkan i Irak

Irakiska regeringen utropade seger över Daesh i Irak i december 2017. Den militära kampen har lett till att terrororganisationen är betydligt försvagad. Samtidigt fortsätter Daesh att vara ett hot mot Iraks stabilitet. Därför tycker regeringen och det sammansatta försvars- och utrikesutskottet att den svenska styrkan i Irak även under 2020 ska bestå av 70 personer. Det ska också finnas möjlighet att utöka med en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer.

Återrapportering från insatsen behövs

Utvecklingen i Irak är mycket osäker och oförutsägbar. Regeringen har kontinuerlig beredskap för att anpassa eller avbryta den svenska insatsen i landet. Mot den bakgrunden vill utskottet att regeringen återrapporterar till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska handla om insatsens utformning, eventuellt förändrade förutsättningar och om insatsens bidrag för att kunna uppfylla målet. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det här till regeringen.

SD och V och reserverar sig

Vänsterpartiet har inga synpunkter på regeringens huvudförslag, däremot reserverar de sig mot den del som handlar om att Sverige bidrar med en person till den NATO-ledda insatsen i Irak NATO Mission in Iraq (NMI).

Sverigedemokraterna tycker att insatsen ska förlängas men på ett annat sätt. Sverige bör inte stötta den irakiska regeringen, utan i stället rikta sitt stöd till KRG-regionen (Kurdistan Regional Government) i Irak.

Kontaktperson för media

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande utrikesutskottet, telefon 08- 786 52 95, e-post eva.nilsson.mansfeld@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt fredag den 13 december, beslut tisdag den 17 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (publiceras 9 december)