Aktuellt

KU vill att vissa bestämmelser om budgetprocessen ses över

Publicerad: 10 maj 2019 klockan 11.12

En parlamentarisk kommitté bör se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Regleringen av krigsdelegationen bör också ses över. Det anser konstitutionsutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar dels riksdagsstyrelsen, dels regeringen att arbeta med frågorna.

Den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker enligt konstitutionsutskottet flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. Alltför snäva tidsramar kan leda till att utskotten och riksdagen får svårt att leva upp till beredningskraven samt att regeringen och myndigheterna får svårt att genomföra riksdagens budgetbeslut i tid. Samtidigt är det viktigt att regeringen får tillräckligt med tid för att bereda budgetpropositionen inför beslut.

Bland annat tidpunkten för när en nyvald regering senast ska lämna budgetpropositionen behöver granskas närmare av kommittén, anser utskottet. Dagens regelverk kan även leda till att regeringen blir tvungen att fatta beslut om budgetpropositionen, trots att riksdagen inte ännu tagit ställning till om regeringen har riksdagens förtroende. Kommittén bör också se över bestämmelserna om provisorisk budget, det vill säga vad som ska gälla om riksdagen inte hinner fatta beslut om budgeten i tid.

Om kommittén bedömer att det finns skäl till ändringar i de nuvarande reglerna, vill utskottet att den lämnar ändringsförslag. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till riksdagsstyrelsen.

Regleringen av krigsdelegationen bör också ses över

Konstitutionsutskottet anser också att en parlamentarisk kommitté ska se över regleringen av krigsdelegationen. Enligt utskottet bör kommittén bland annat analysera om ordningen med en krigsdelegation fortfarande är ett ändamålsenligt sätt att organisera riksdagens arbete i krig och i krigsfara.

Andra frågor som bör analyseras rör krigsdelegationens sammansättning, funktion och befogenheter. Om kommittén anser att det finns skäl till ändringar av bestämmelserna om krigsdelegationen ska kommittén lämna ändringsförslag.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Utskottsinitiativ bakom förslagen

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två så kallade utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionsförslag inom författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2018.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 15 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU30 Författningsfrågor.