Aktuellt

Tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen bör förenklas

Publicerad: 2 maj 2019 klockan 15.58

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas för att stärka den svenska gruvverksamheten. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med konkreta förslag om detta. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Idag är miljötillståndsprocesserna för svensk gruvetablering långa och krångliga och dessutom spridda på flera olika myndigheter. Det kan innebära att viktiga investeringar uteblir. Sverige är i behov av en aktiv mineralpolitik för att kunna behålla sin position som EU:s ledande gruvland. En konkurrenskraftig gruvnäring skapar dessutom arbetstillfällen och därmed också förutsättningar för en levande landsbygd.

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning för att se över processen för miljöprövning av bland annat gruvverksamhet. Syftet var att undersöka hur miljöprövningen kan bli mer effektiv för att gynna investeringar som driver utvecklingen mot minskad miljöpåverkan. Utredningen har redovisat olika förslag som skulle kunna förenkla processen, exempelvis en e-tjänst för ansökan om tillstånd.

Förslag på förenklade processer bör presenteras skyndsamt

Enligt utskottet är det viktigt att tillståndsprocesserna är utformade så att de inte i onödan hindrar, försenar eller fördyrar investeringar som moderniserar verksamheter och skapar jobb och tillväxt. Utskottet ser positivt på att regeringen har utrett miljötillståndsprocesserna, men ännu har inga konkreta förslag presenterats av regeringen. Utskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att snarast genomföra konkreta åtgärder och sedan redovisa det för riksdagen. Utskottet betonar särskilt möjligheten att ge en myndighet, exempelvis Sveriges geologiska undersökning (SGU), det övergripande ansvaret för hela tillståndsprocessen.

Förslagen till tillkännagivandet finns i motioner från M och SD från allmänna motionstiden 2018. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S, V, L och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tycker inte att ett tillkännagivande behövs eftersom regeringen för närvarande behandlar utredningens förslag.

Kontaktperson för media

Fredrik Jonsson, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 45 61, e-post fredrik.jonsson@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 8 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU11 Mineralpolitik (publiceras 3 maj)