Aktuellt

En nationell domstolsjour för att utse offentliga försvarare bör införas

Publicerad: 14 mars 2019 klockan 10.44

Uppdaterad: 14 mars 2019 klockan 13.06

Regeringen har föreslagit att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider. Justitieutskottet anser att riksdagen ska rösta nej till förslaget. Istället bör riksdagen rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna.

Idag är det domstolarna som fattar beslut om offentliga försvarare. Eftersom domstolarna inte har öppet på kvällar och helger kan det dröja innan en misstänkt får tillgång till en offentlig försvarare.

Rättshjälp ska beviljas utan dröjsmål enligt EU-direktiv

EU har antagit det så kallade rättshjälpsdirektivet som fastställer minimiregler om rätt till rättshjälp för misstänkta och anklagade. Bland annat innebär direktivet att medlemsstaterna ska se till att även misstänkta som saknar tillgångar kan få en offentlig försvarare. Direktivet innebär också att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Senast den 5 maj 2019 ska rättshjälpsdirektivet vara genomfört i svensk lag.

Regeringen föreslår därför att åklagare i vissa fall, utanför kontorstid, ska kunna utse offentliga försvarare, eftersom åklagarväsendet redan idag bedriver verksamhet dygnet runt. Regeringen anser dock att uppgiften i första hand ska tillhöra domstolarna, men att det skulle vara för kostsamt och ineffektivt att införa ett joursystem.

Efter att propositionen lämnades till riksdagen har regeringen gett Domstolsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en utökad beredskap för domstolarna att utse försvarare. Detta bedöms kunna vara på plats först vid årsskiftet.

Offentliga försvarare bör även fortsättningsvis utses av domstolarna

Justitieutskottet delar regeringens uppfattning om att det finns ett behov av att kunna utse en offentlig försvarare även under kvällar och helger. Förslaget att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan dock ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl. Flera remissinstanser har kritiserat förslaget och bland annat påpekat det olämpliga i att den ena parten utser den andra partens ombud. Justitieutskottet anser istället att det bör införas en form av joursystem inom domstolarna som kan utföra uppgiften.

Utskottet konstaterar att det är olyckligt att Sverige nu inte kommer kunna genomföra rättshjälpsdirektivet i tid. Det finns dock inte ett tillräckligt tungt vägande skäl att godta regeringens förslag.

Förslagen till tillkännagivanden finns i motioner från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Utskottet har inga invändningar mot övriga delar i regeringens förslag.

S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen ska anta regeringens förslag. De menar att förslaget är nödvändigt för att kunna följa rättshjälpsdirektivet och att Sverige annars riskerar att få betala höga belopp i vite.

Kontaktperson för media

Thomas Lindstam, kanslichef justitieutskottet, telefon 08-786 57 27, e-post thomas.lindstam@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag 27 mars.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet (publiceras 15 mars)