Aktuellt

Konstitutionsutskottet föreslår att landsting får termen region

Publicerad: 15 november 2019 klockan 08.47

Regeringen vill att termen landsting formellt ändras till region. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram bestämmelser som i högre grad motsvarar reglerna om synpunkter vid ändringar i kommunindelningen.

Alla landsting har tagit över det regionala utvecklingsansvaret och använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma och föreslår därför ett antal lagändringar.

En annan del i förslaget handlar om att ta hänsyn till berörda parter när regionindelningen ska förändras. Det innebär att den som utreder sådana ändringar ska ta särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från berörda regioner och kommuner. Bland annat ska det krävas särskilda skäl för att genomföra en ändring om en berörd region säger nej. Även befolkningens synpunkter ska beaktas.

Utskottet har i huvudsak inget att invända mot regeringens förslag. Merparten av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Eftersom en av ändringarna berör en grundlag, tryckfrihetsförordningen (TF), föreslås den ändringen börja gälla 1 januari 2023.

Medborgarperspektivet viktigt vid ändringar i regionindelningen

Enligt utskottet är regeringens förslag när det gäller synpunkter vid ändringar i regionindelningen ett steg i rätt riktning. Men trots de föreslagna ändringarna så finns det fortfarande betydande skillnader i hur man hämtar in och tar hänsyn till synpunkter vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen.

Som utskottet har understrukit tidigare kan förändringar i regionindelningen påverka människors vardag lika mycket som kommuners förändringar. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med förslag om bestämmelser för regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar dem för kommunindelningen när det gäller synpunkter.

S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till förslaget om ett tillkännagivande. Enligt partierna finns det skäl att ha olika bestämmelser vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning