Aktuellt

Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder bör utredas

Publicerad: 15 april 2020 klockan 09.32

Regeringen bör utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt sjuka i covid-19 och hur de kan få ersättning om de bör vara hemma från arbetet. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ.

För vissa grupper innebär det nya coronaviruset en stor risk, framför allt för personer över 70 år. Smittspridningen i samhället visar dock att det även finns anledning att skydda särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det kan exempelvis gälla personer med diagnoser eller underliggande sjukdomar.

Covid-19 räknas i dag som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. En person som är smittad eller misstänks vara smittad utan att ha förlorat sin arbetsförmåga har rätt till smittbärarersättning om hen måste avstå från att arbeta. Syftet är att förhindra smittspridning.

Viktigt att definiera vilka som bör skyddas

Enligt socialutskottet finns det ett behov av att definiera vilka grupper som riskerar att bli särskilt sjuka i covid-19, och som därför bör kunna få ersättning när de bör undvika att gå till arbetet för att själva inte bli smittade. För att skynda på processen skulle en rimlig väg kunna vara att ändra reglerna så att även berörda grupper kan omfattas av smittbärarersättningen.

Utskottet vill därför att regeringen ger en myndighet i uppdrag att

  • senast 21 april 2020 definiera grupper i arbetsför ålder som bedöms riskera att drabbas allvarligt av det nya coronaviruset
  • utreda om gravida kvinnor kan anses tillhöra en sådan grupp under någon del av graviditeten
  • analysera om det ur ett smittskyddsperspektiv finns behov av att de som bor med personer i riskgrupper tillfälligt också behöver avstå från att arbeta utanför hemmet.

Regeringen bör därefter snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som säkrar att personer i ovan nämnda grupper får ett effektivt skydd via socialförsäkringssystemet under en begränsad tid.

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om detta.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivandet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08- 786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 16 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU21 Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder (publiceras 15 april)