Aktuellt

Civilutskottet vill se undantag från bland annat bygglov vid samhällsfarlig smittspridning

Publicerad: 16 april 2020 klockan 17.36

Regeringen vill kunna tillåta undantag i plan- och bygglagen (PBL) vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som covid-19. Syftet är att snabbt få exempelvis fältsjukhus och provtagningstält på plats om de vanliga sjukvårdslokalerna inte räcker till. Ett enigt civilutskott ställer sig bakom regeringens lagförslag. (M) och (SD) vill att lagförslaget framöver ska utvidgas så att det även gäller äldreboenden och annan kommunal omsorg.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller för att använda en byggnad till något annat än den är avsedd för. Men i en situation som vid spridningen av det nya coronaviruset menar regeringen att det inte finns tid att vänta in en bygglovsprocess för att få nödvändiga lokaler på plats. Det handlar exempelvis om vårdplatser, bårhusplatser, tält för provtagning eller lokaler för en första medicinsk bedömning.

Civilutskottet håller med regeringen och ställer sig därför bakom förslaget att regeringen ska kunna utfärda föreskrifter om undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom.

Kan tillämpas även vid framtida epidemier

Regeringens förslag är utformat så att det ska vara möjligt att göra undantag inte bara vid den nuvarande situationen med covid-19, utan också vid andra samhällsfarliga smittor. Det ger Sverige en bättre beredskap inför eventuella framtida epidemier.

Undantagen ska gälla:

  • kraven på bygglov, rivningslov och marklov (lov att exempelvis höja eller sänka marken genom att schakta)
  • kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen
  • kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader
  • vissa bestämmelser om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder.

Liknande undantag vid andra situationer

I plan- och bygglagen finns redan andra extraordinära situationer då regeringen får komma med föreskrifter om undantag. Det gäller vid naturkatastrofer, krig eller krigsfara samt då antalet asylsökande personer är så stort att finns behov av att snabbt bygga fler asylboenden. Regeringens förslag innebär därför att spridning av en samhällsfarlig sjukdom läggs till som en fjärde undantagssituation.

Lagändringen föreslås börja gälla 1 maj 2020. Regeringen kommer att få meddela undantag retroaktivt från och med 15 mars 2020.

M och SD vill utvidga lagförslaget för framtiden

Moderaterna och Sverigedemokraterna ställer sig precis som övriga partier bakom förslaget men vill att det framöver även ska gälla äldreboenden och annan kommunal omsorgsverksamhet. De vill att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag.

Kontaktperson för media

Solmaz Vikström, föredragande i civilutskottet,
telefon: 08-786 48 75, e-post: solmaz.vikstrom@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag den 22 april

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU27 (publiceras 17 april)