Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag om fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

Publicerad: 2 april 2020 klockan 16.35

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, V och KD har synpunkter i tre reservationer.

Många arbetsgivare har drabbats av kraftigt minskade inkomster som en följd av coronaviruset, samtidigt som kostnaderna för de anställda finns kvar. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna för företag har regeringen därför lagt fram flera förslag på skatteområdet:

  • Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.
  • Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
  • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.
  • Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.
  • Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019–17 januari 2021.

De allra flesta av de ändrade reglerna ska börja gälla den 6 april 2020. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Statens behov av att låna pengar väntas öka

Finansutskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad inkomstberäkning för år 2020. Som en följd av regeringens nya förslag på skatteområdet väntas statens lånebehov öka med 35 miljarder kronor och effekten på den offentliga sektorns sparande bedöms till ca -24 miljarder.

Utskottet föreslår vidare att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

M, SD, V och KD har synpunkter i tre reservationer

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har synpunkter på regeringens förslag i tre reservationer. M och SD anser att regeringens förslag på det ekonomiska området varit bra men otillräckliga. De båda partierna vill gå längre än regeringen och ta bort arbetsgivaravgifterna helt under två månader.

V kan tänka sig sänkta socialavgifter för vissa, särskilt hårt drabbade branscher. Däremot vill partiet inte ställa sig bakom kraftigt sänkta socialavgifter för alla branscher och förslagen bör därför avslås.

KD ställer sig bakom regeringens förslag i stort, men menar att det skulle behövas mer omfattande stödåtgärder och att regeringen bör överväga andra utformningar av stöden för att bättre nå de företag som har störst problem.

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, utskottsråd i finansutskottet, telefon 08-786 43 42, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se.

Malcolm Pettersson, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 57 55, e-post: malcolm.pettersson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Fredag den 3 april.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55 Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (publiceras 2 april).

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter