Aktuellt

Civilutskottet vill se en översyn av vårdnadsöverflyttning och adoption för barn i familjehem

Publicerad: 23 april 2020 klockan 15.54

Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen i frågor som handlar om familjerätt. Utskottet vill att regeringen ska ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar. Utskottet vill även se en skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Frågan om barnets intressen när det gäller barn som är placerade i familjehem har fått mycket uppmärksamhet under senare tid. I debatten har det ifrågasatts om vårdnadsöverflyttning och adoption är möjligt i den utsträckning som barnets bästa får anses motivera. Mot bland annat den bakgrunden anser civilutskottet att det finns skäl för en översyn av reglerna. Utskottet anser också att det finns anledning att titta närmare på om formerna och ordningen för prövningen av en fråga om vårdnadsöverflyttning är ändamålsenliga. Det kan till exempel handla om vilken domstol som ska pröva frågan och vem som har rätt att initiera prövningen.

Utländska polygama äktenskap bör inte erkännas i Sverige

Utskottet anser att månggifte är en företeelse som inte är önskvärd och att regeringen därför snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Med dagens regelverk kan vissa utländska polygama äktenskap erkännas beroende på vilken anknytning till Sverige makarna hade när äktenskapet ingicks. En utredning om utländska månggiften har föreslagit att kravet på anknytning ska tas bort. Utskottet är positivt till det förslaget men vill dessutom att en ny reglering på området får ett snabbt genomslag. Enligt utskottet bör därför personer i polygama äktenskap omfattas om de kommit till Sverige efter att de nya reglerna har trätt i kraft.

Utskottet anser även att det måste säkerställas att den som är att betrakta som en svagare part i ett polygamt äktenskap får ett godtagbart rättsligt skydd i sammanhanget.

SD och V har varsin reservation. SD anser att polygama äktenskap aldrig ska kunna erkännas och att äktenskap som redan har erkänts av svenska myndigheter ska upplösas. V vill inte att riksdagen genom ett tillkännagivande ska föregripa resultatet av det beredningsarbete som pågår med anledning av utredningens förslag om månggifte.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade motioner om familjerätt. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner på området.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, utskottsråd i civilutskottet, telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag den 6 maj

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU17: Familjerätt (publiceras 30 maj)